4 วิ ธีแก้เก็บเ งิ นไว้ไม่อยู่ ชีวิตไม่ราบรื่น

ปัญหาชีวิตของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออ กไป บางคนก็มีดีขึ้นบ้างแต่บางคนกลับไม่ดีขึ้นเลยทั้งการเ งิ นการงาน นั่นอาจเป็นเ พ ร า ะว่ามีบางสิ่งบางอ ย่ างที่มาขวางทางเราอยู่ วันนี้เราเลยมีวิ ธีการแก้มาฝากกัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

ในเรื่องของการเ งิ นนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เรามีการใช้ชีวิตได้อ ย่ างราบรื่น เ พ ร า ะไม่ว่าจะทำสิ่งใดๆนั้นเรื่องเ งิ นเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินความเป็นอยู่ ออ กไปข้างนอ กในแต่ละวันก็ต้องใช้เ งิ นกันทั้งนั้น หากไม่มีเ งิ นก็มักจะมีแต่อุปสรรคและมีปัญหาต่างๆเข้ามาในเรื่องของการเ งิ นอยู่เสมอ ซึ่งนั่นก็จะทำให้การใช้ชีวิตไม่ราบรื่น มีสิ่งที่ติดขัดอยู่ตลอ ดเวลา

สำหรับใครที่กำลังได้เจอ กับปัญหาเหล่านี้อยู่ ในเรื่องของการเ งิ น มีเ งิ นเข้ามาก็มีทางออ กไปเสมอ หรือมีเ งิ นเก็บกับตัวเก็บเอาไว้ไม่อยู่ จะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆ หากใครที่กำลังได้เจอ กับปัญหาเหล่านี้อยู่ ความเชื่อของคนโบราณนั้นได้ว่ากันว่าตัวคุณเองกำลังมีก ร ร ม

วันนี้และได้มีวิ ธีการแก้ก ร ร ม ที่จะนำมาเป็นตัวช่วยในการลดปัญหาให้เบาลงไปได้ จะช่วยทำให้ในด้านของการเ งิ น เรื่องเ งิ นจากที่ติด ขั ด ก็จะดีขึ้นได้ เราได้นำทั้ง 4 สิ่งนี้มาบอ กกัน เมื่อได้ทำแล้วก็จะดีขึ้น

1 ความเชื่อของคนโบร่ำโบราณได้บอ กกันเอาไว้ว่าให้ใส่บาตรด้วยการถวายข้าวส า รและให้เลือ กเป็นข้าวส า ร ชนิดที่ดีต ามที่กำลังของเรานั้น จะสามารถทำได้ข้าวส า รห่อด้วยถุงพลาสติกแล้วนำมาถวาย อานิสงส์ที่จะได้รับนั้นจะทำให้ตัวเรามีกิน มีใช้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีอาหารการกินที่ไม่อ ด จะได้ดีในเรื่องของการทำมาค้าข า ย การทำมาหากิน เก็บเ งิ นอยู่ เ งิ นทองที่เข้ามาก็จะไม่รั่วออ กไปข้างนอ ก

2 การทำบุญที่หนุนขึ้นสูง ซึ่งการทำบุญหนีจะช่วยให้หลุด พ้ นจากปัญหาต่างๆจากผลก ร ร มเก่าที่มีมาตั้งแต่ในสมัยเมื่อก่อน อ ย่ างเช่น แท่นประทับพระพุทธรูป เครื่องลาดปู รองเท้า เสื่อสาด อาสน ส ง ฆ์ ถนน สร้างสะพาน ทำแล้วจะเป็นผลที่ดีมากสำหรับตัวคุณเอง

3 การร่วมสร้างทำซุ้มประตูวัดหรือทำป้ายบอ กทางไปยังวัดให้กับผู้อื่นได้เห็น ให้ผู้อื่นได้รับรู้ เหมือนเป็นการบอ กบุญให้กับผู้อื่นด้วย ซึ่งก็จะทำให้ตัวเราได้รับผลบุญในครั้งนี้ที่เราได้ทำ ก็จะส่งผลที่ดี กับตัวเราเอง

4 ในเรื่องของการเ งิ นที่ไม่คล่องตัว ใช้จ่ายไม่พอ มีเข้ามาก็มีทางออ ก คนโบราณได้บอ กกันว่าในชาติที่แล้วนั้นคุณได้ไปติดเ งิ นยืมเ งิ นคนอื่นเขามาเยอะ ยืมมาแล้วก็ไม่คืน วิ ธีการแก้ให้ดีขึ้นด้วยการถวายข้าวส า รที่ให้มีน้ำ หนักมากกว่าตัวเราบวกเข้าไป 1 กิโล เพื่อที่จะเป็นการแก้ก ร ร ม เสริมช ะ ต า ให้หลุด พ้ น ก ร รม เก่าที่มีได้ หากมีน้ำหนัก 55 ให้บวก 1 ก็เป็น 56 ให้ถวายข้าวส า รจำนวน 56 กิโลกรัม หากได้ถวายใน 1 ครั้งไม่หมด ก็ให้แบ่งถวายในระยะเวลา 3 เดือน

การชำระห นี้สงฆ์ทั้ง 4 ข้ อข้างต้นที่ได้กล่าวมานี้นั้น จะเป็นตัวช่วยที่จะช่วยแก้ก ร ร มเก่าที่เราได้มีมาที่สะสมมา ทำให้ผลบุญที่เราได้ทำในครั้งนี้นั้นเป็นการหนุนนำ ชะ ต า ชีวิตให้ดีขึ้นปัญหาต่างๆที่พบเจอจากหนักก็จะกลับกล า ยเป็นเบา การเ งิ นก็ดีขึ้น การใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ก็ดีขึ้น จะทำให้ชีวิตของคุณนั้นเจริญขึ้น มีความสุขได้ในทุกวัน ได้รับผลที่ดีต ามมา

ที่มา bangpunsara  postsod