4 วิ ธีร ว ย ของคนเริ่มจากศูนย์

ชีวิตคนเราเกิดมาฐานะไม่เท่ากัน บางคนก็เกิดมาแล้วร ว ยเลย แต่บางคนนั้นเกิดมาไม่มีอะไรเลย แต่ทุกคน มีสิ่งที่เท่ากันนั่นก็คือ เวลา เพราะในแต่ละวัน เรามีเวลา 24 ชั่ วโมง หากเรานอนวันละ 8 ชั่ วโมง ก็จะมีเวลาตื่นอยู่ 16 ชั่ วโมง

รวมเวลา 10 ปี จะเท่ากับหล า ยหมื่นชั่ วโมง เพราะฉะนั้นแล้ว เมื่อเรามีเป้าหมายในชีวิต เราก็ควรทำมันให้ดี ใช้ให้คุ้มค่าทุกนาที หากเรามีความตั้งใจจริง มุ่งมั่นในเรื่องใด สมองก็จะมีแต่เรื่องนั้นๆ อ ย่ างคนที่เรียนหนังสือเก่งๆ

สมองก็จะจดจ่อ กับการอ่าน การเขียน การคิด เทคนิคต่างๆ ที่จะทำให้ตนเองเก่ง และเชื่อมั่นว่าเราทำได้ แค่มีความมุ่งมั่นอ ย่ างถูกวิ ธี ก็จะประสบผลสำเร็จได้อ ย่ างที่ฝัน เราจะนำเสนอวิ ธีร ว ยง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้ ที่จะช่วยให้ธุรกิจ ทั้งเล็กใหญ่ ประสบความสำเร็จ ทำเ งิ นให้งอ กเงย มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. คิดให้ถูก ก่อนวิ่งหาเ งิ น

หากพูดถึงคำว่า เ งิ น ใครๆ ก็อย ากมีกันทั้งนั้น แต่ต้องมีเ งิ นเท่าไหร่ล่ะ ถึงจะเรียกว่าร ว ย เพราะจำนวนเ งิ น ไม่ได้ตอบโจทย์ว่า เท่าไหร่ถึงจะร ว ย คำว่าร ว ย น่าจะขึ้นอยู่กับเรื่องอื่นๆ ด้วย

เราต้องมาดูว่า เรามีความจำเป็นต้องใช้มากน้อยแค่ไหน หากเรามีท รั พ ย์สิน ทั้งเ งิ นทอง ที่ดิน ร า ยได้จากการให้เช่า หรือร า ยได้อื่นๆ ที่ทำให้เราอยู่ได้แบบไม่ต้องทำงาน มันก็เข้าข่ายคนที่เรียกว่าร ว ยได้

การตั้งเป้าหมายนั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของตัวเราด้วย หากใช้มากก็ร ว ยย าก แต่หากใช้น้อยเก็บเยอะก็ร ว ยเร็ว บางคนเรียกความร ว ยว่า อิสรภาพทางการเ งิ น ง่ายๆ คือไม่ได้ทำงาน ก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงล่ะ

2. แนะนำวิ ธีใช้ชีวิต เพื่อรั ก ษ าความร ว ยให้อยู่กับเรานานๆ และยั่งยืน

ถ้าเป็นคนโสด เราจะหา จะจ่ายอะไร ก็ทำได้และเป็นอิสระ ไม่ต้องมีใครมาช่วยตัดสินใจ แต่กลับกัน เมื่อเราแต่งงาน มีครอบครัวแล้ว การคิดถึงครอบครัวนั้น เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้

เพราะอุปนิสัยของคู่ชีวิต สามารถชี้ชะต า อนาคต ฐานะ ความร่ำร ว ยของครอบครัวได้เลย ถ้าคุณเลือ กคู่ชีวิต ที่มีนิสัยใช้เ งิ นฟุ่มเฟือย แม้ว่าจะขยันหาเ งิ นเก่งแค่ไหน มันก็เหมือนขันตักน้ำก้นรั่ว

แต่หากคุณเลือ กคู่ชีวิต ที่รู้จักเก็บออมช่วยกัน โอกาสที่จะร่ำร ว ยก็มีมากกว่า หากคุณมีโอกาสได้เลือ ก คิดดูสิว่า คุณควรเลือ กคู่ครองแบบไหน จึงจะเหมาะสมกับคุณ

3. มีเ งิ นเก็บแล้ว ต้องเอาไปล ง ทุ น เพื่อมุ่งสู่ความร ว ย

ในหนังสือได้มีคำแนะนำ ในเรื่องของการล ง ทุ นในหุ้น และก็มีอยู่ 7 วิ ธีซื้ อหุ้น สำหรับคนที่ไม่ใช่เซียนหุ้น แม้เราไม่ใช่เซียนหุ้น ก็สามารถสร้างกำไรจากการเล่นหุ้นได้ โดยเลือ กซื้ อด้วยวิ ธีที่ปลอ ดภั ยไว้ก่อน

เลือ กซื้ อหุ้น ในปีที่หุ้นตกสุดๆ

เลือ กหุ้น ที่จ่ายปันผลเป็นประจำ

เลือ กหุ้นเฉพาะผู้บริหาร มีคุณธรรมจริยธรรม

อ ย่ าซื้ อหุ้นต ามเ สี ยงเชียร์

คิดว่านี่แหละ คือ การซื้ อบริษัท และถือย าวได้

เลือ กซื้ อหุ้น จากความมั่นใจในกิจการ

ใช้เ งิ นนอนซื้ อหุ้น ดีกว่าฝากธนาคารไว้เฉยๆ

4. หาเ งิ นได้ ต้องมีเ งิ นเก็บ

เราจงเป็นคนประหยัด แต่อ ย่ าขี้งก เพราะการประหยัด ต่างจากการขี้เหนียว คือ คนที่ประหยัด เขาจะรู้จักจ่ายในสิ่งที่ควรจ่าย ส่วนคนที่ขี้เหนียวนั้น จะไม่ยอมจ่ายอะไรเลย แม้จะจำเป็นแค่ไหน ก็ไม่ยอมจ่าย

การมีเ งิ นแต่ไม่สามารถใช้จ่ายอ ย่ างเหมาะสมได้ มันน่าเป็นทุกข์กว่า การที่มีเ งิ นน้อยอีกนะ คนที่ต้องการจะร ว ยเนี่ย จึงไม่ควรล ดค่าใช้จ่ายจนถึงขั้นขี้เหนียว หากมีสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ ก็ใช้ไป

อ ย่ าเก็บเ งิ นอ ย่ างเดียว จนไม่ยอมเอาเ งิ นที่มีไปรั ก ษ าตัวเอง เ จ็ บป่วยมาอาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้ และสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนเรา ไม่ใช่เ งิ นแน่ๆ แต่มันคือ สุขภาพของเราต้องมาก่อน หากมีเ งิ นแล้วสุขภาพไม่ดี เ งิ นที่มีก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้ จริงมั้ย

ที่มา  aansanook