4 นิสัยเ สี่ ย งจน ที่ควรเ ลี่ ย ง ถ้ายังทำงานได้ต้องควรรู้จักเก็บเงินไว้

ยิ่งอายุมากก็ยิ่งต้องรู้จักวางแผนชีวิตให้ดี เพราะจะหวังพึ่งใครก็คงไม่ได้ วันนี้เราจะพาคุณไปดู 4 นิสัยเ สี่ ย งจน ที่ควรเ ลี่ ย ง ถ้ายังทำงานได้ต้องควรรู้จักเก็บเงินไว้ จะเป็นอ ย่ างไรไปดูกันเลย

ในทุกๆ วันนี้ ประชากรโลกกำลังชร าภาพมากขึ้น อายุไขเฉลี่ยย าวนาน มากขึ้นเพราะเทคโนโลยีทางการแ พ ทย์ที่ช่วยให้มนุษย์ สามารถต่อ กรกับโ ร คภั ยไ ข้เ จ็ บต่างๆ ได้อย่ างไม่ย ากเย็นนัก ซึ่งนั่นหมายความว่า คุณจะมีเวล า ย าวนานขึ้นในช่วงของบั้นปล า ยชีวิตหลังเ ก ษี ย ณ

และหมายความว่าหากคุณต้องการเ ก ษี ย ณอย่ างสบายๆ คุณควรมีเงินเก็บอยู่มากพอสมควรนั่นเอง และบทความนี้เกี่ยวกับ 4 พฤติก ร ร มเ สี่ ย ง ที่อาจนำไปสู่การ เกษี ยณอายุ ที่ไม่สวยหรูมากนัก เพื่อที่คุณจะได้แก้ไขได้ทัน

1. บริหารห นี้สินผิ ด พล าด

การจ่ายเงินซื้ อของแพงๆ คุณอาจคิดว่าไม่มีปัญหาอะไร เพราะเราก็สามารถใช้บั ต ร เ ครดิ ต และเข้าร่วมโปรแกรม ผ่อนสินค้าที่มีได้ แต่กระนั้นคุณจะมั่นใจได้ อย่ างไรว่าบั ตร เ ครดิ ตที่คุณใช้เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับคุณแล้ว

อย ากจะทิ้งท้ายไว้ว่า การเกษี ยณอายุพร้อมเงินไว้ใช้ มากมายไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าคุณเก็บออมอย่ างถูกวิ ธี และเริ่มเสี ยแต่วันนี้ จำไว้ว่า ออมก่อน ร ว ยก่อน อ ย่ าให้เวลาผ่านไป โดยที่คุณไม่ได้ทำอะไรเลย

2. กลั วที่จะลงทุน

คุณเป็นคนหนึ่งหรือ เปล่าที่ไม่เคยลงทุนเลย เพราะกลั วว่าคุณจะต้องข าดทุน และเสี ยเงินต้นที่คุณเก็บหอมรอมริบมา ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในทองคำ อสังหาริมทรั พย์ พันธบั ต ร คุณไม่เคยแ ต ะเลย และนอนว่าเราจะต้อง

ใช้เงินที่เราหามาย ากเย็น อ ย่ าง ร ะมั ดร ะวั ง แต่คุณสามารถแบ่งส่วน มาลงทุนได้ และจำไว้ว่า คุณสามารถหาที่ปรึกษาเรื่องเหล่านี้ได้เช่นกัน หากคุณไม่มั่นใจที่จะลงทุนเอง

3. ลืมกันเงินสำหรับค่าใช้จ่ายร า ยเดือน

บางทีในขณะที่เราวางแผนออมเงิน เพื่อ การเกษี ยณนั้น เรามุ่งเป้าหาเงินสำหรับการท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนไป มากเกินไป แต่เราลืมไปว่ายังมีค่าใช้จ่าย ซึ่งถือว่าสำคัญเช่นกัน อย่ าง ค่า น้ำ ค่า ไฟ ค่าผ่อนบ้าน ค่าอินเ ทอร์เน็ต หรือโทรศัพท์ สิ่งเหล่านี้ หากคุณมารู้ทีหลัง อาจจะทำให้แผนการท่องเที่ยว รอบโลกของคุณในย ามเกษี ยณ ต้องได้รับผลกระทบได้ ดังนั้น อย่ าลืมกันเงินส่วน นั้นไว้เสี ยแต่วันนี้

4. ออมเงินไม่เพียงพอ

ข้ อนี้ไม่ได้หมายความว่า คุณไม่ได้ออมเงินเลย แต่ออมเเล้ว อาจจะจำนวนไม่มากพอ ตัวอย่ างเช่น บางคนออมเงินก็จริง แต่เก็บเงินออมไว้ในส่วนของที่เรียกว่า กองทุนเงินสำรองฉุกเฉิน ซึ่งผิ ดหลัก เพราะกองทุนสำหรับการเกษี ยณ

ควรเปิดบัญชีแยกไว้ต่างหากเลย เพราะหากกันไว้ที่บัญชีฉุกเฉิ นแล้ว หากมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิ ดขึ้น เงินก็จะถูกนำมาใช้ และทำให้แผนการออม เพื่อเกษียณถูกรบกวน ดังนั้น แยกกันให้ชัดเจนเลยดีกว่า

ที่มา  khobjainas