4 ความเชื่อที่หล า ยๆ คนมักเข้าใจผิด เกี่ยวกับการใช้มือถือ

วันนี้เราจะพาหล า ยๆ คนมีอย ากที่จะมีมือถือดีๆ สักเครื่องใช้และใช้ได้ย าวนานที่สุดเท่าที่จะสามารถรั ก ษ าได้ แต่ก็ยังมีหล า ยๆคนที่ยังใช้มือถือผิดๆกัน วันนี้เราก็มีบมตความที่อย ากจะแนะนำคุณเกี่ยวกับบทความ 4 ความเชื่อที่หล า ยๆ คนมักเข้าใจผิด เกี่ยวกับการใช้มือถือ ไปดูกันว่ามีเรื่องอะไรบางที่มักเข้าใจผิดกัน

การใช้โทรศัพท์มือถือ กล า ยเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในยุคนี้ไปแล้ว ซึ่งหล า ยคนก็ยังคงมีความเชื่อในเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือที่ยังไม่ถูกต้องเสียทีเดียวอยู่บ้าง

ซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดในบางเรื่องซึ่งเป็นความเชื่อจากสมัยก่อนอยู่ วันนี้เราจะมาเผยบางเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือให้ได้ทราบกันเพื่อ การใช้งานได้อ ย่ า งถูกต้องและคล า ยความกังวลเรื่องการใช้โทรศัพท์ลงได้

1 ความเชื่อที่ว่าการเสียบช าร์จทิ้งไว้ทั้งคืนจะทำให้แบตเสื่อม

เป็นเรื่องที่หล า ยคนยังเข้าใจผิดกันอยู่ แต่ในยุคที่แบตโทรศัพท์เป็นแบบลิเธียมหมดแล้ว จะทำการตัดไฟอัตโนมัติเมื่อแบตได้รับการช าร์จจนเต็ม และไม่มีหลักฐานใดพิสูจน์ว่าการช าร์จแบตข้ามคืนจะทำให้แบตเสื่อมเร็วได้จริงๆ

2 ความเชื่อที่ว่าการใช้มือถือนานๆจะส่ งผลให้ส ม อ ง เ สื่ อ ม

หล า ยคนอาจเคยได้ยินว่าการใช้โทรศัพท์นานๆ หรือนำโทรศัพท์มาแนบกับหูไว้นานๆ หรือ การวางมือถือไว้ใกล้ศีรษะในเวลากลางคืน จะทำให้ส ม อ งเ สื่ อ มได้ ความจริงแล้ว องค์การอนามัยโล ก หรือ WHO ได้บอ กไว้ว่า สัญญาณโทรศัพท์มือถือมีความเ สี่ ย งที่จะทำให้เกิดโ ร ค ม ะ เ ร็ งในระดับ 2B

ซึ่งแปลว่า อาจเกิดได้แต่ในระดับที่ต่ำมาก ซึ่งยังไม่มีการวิจัยใดที่บอ กว่าคลื่นไฟฟ้าจากมือถือจะเป็นอั น ต ร า ยต่ อม นุ ษ ย์ เพราะคลื่นที่ออ กมาจากโทรศัพท์นั้นเป็นคลื่นไมโครเวฟอ่อนๆเท่านั้น ซึ่งมีผลงานวิจัยหล า ยชิ้นที่ระบุว่าคลื่นดังกล่าวไม่ส่ งผลกระทบใดๆกับส ม อ งของเรา

3 ความเชื่อที่ว่า การใช้โทรศัพท์ขณะที่ช าร์จแบตเตอรี่ อยู่จะทำให้ร ะ เ บิ ด

มีคำเตือนว่าไม่ควรใช้มือถือขณะที่กำลังช าร์ จอยู่เพราะอาจทำให้ช็อตได้ ความจริงแล้วการช็ อ ตที่อาจเกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือ กำลังไฟไม่ถูกต้อง จะทำให้เกิดการ ร ะ เ บิ ดหรือ ช็ อ ต ได้ ต ามหลักทั่วไป หากเราเล่นโทรศัพท์ ในขณะที่ช าร์จไปด้วยจะไม่ทำให้เกิดการช็ อ ตหรือลุกไ ห ม้ได้

สาเหตุที่แบตเตอรี่ระ เ บิ ดนั้นเกิดขึ้นเพราะความร้อนสะสมและแรงดันไฟฟ้าเกินจากการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน มากกว่า แต่การใช้โทรศัพท์ขณะช าร์จอยู่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะจะทำให้แบตเสื่อมเร็วเนื่องจากเป็นการ

คายประจุและเก็บประจุไปพร้อมๆกัน จะทำให้แบตเสื่ อ ม ง่ายและหมดสภาพก่อนเวลาอันควร ดังนั้นหากไม่อ ย า กให้แบตเสื่อมเร็วก็ไม่ควรใช้งานโทรศัพท์หนักๆในขณะที่กำลังช าร์จอยู่ โดยเฉพาะการเล่นเกมส์ เป็นต้น

4 ความเชื่อที่ว่า ถ้าแบตยังไม่หมด ไม่ควรทำไปช าร์จ

คำกล่าวที่ว่าอาจใช้ได้กับแบตเตอรี่ยุคเก่า ที่บอ กกันว่าหากแบตยังเหลืออยู่เยอะประมาณ 50%-90% ยังไม่ควรนำไปช าร์ตเพราะจะทำให้แบตเ สื่ อ ม แต่ความจริงแล้วแบตเตอรี่ยุคใหม่นี้เปลี่ยนเป็นแบตลิเธียมหมดแล้ว และคุณสมบัติของมันก็คือระบบการช าร์จแบบไซเคิล

ซึ่งจะมีอ า ยุ ก า รใช้งานหล า ยพันไซเคิล สามารถช าร์จตอนไหนก็ได้ โดยการช าร์จแบตแต่ละครั้งตั้งแต่ปริมาณแบตที่ 0 – 100% จะนับเป็น 1 ไซเคิล ไม่ว่าเราจะช าร์จตอนแบตเหลือเท่าไหร่ก็ไม่ส่ งผลใดๆ สามารถช าร์จได้ต ามที่เราสะดวกได้เลย

ความจริงที่เกี่ยวกับแบตโทรศัพท์มือถือยุคใหม่นี้ ทำให้เราสามารถใช้งานได้อ ย่ า งสะดวกสบายขึ้น และยังไม่ต้องกังวลว่าแบตจะเสื่ อ มส ภาพก่อนเวลาอันควรอีกด้วย ดังนั้นเราจึงสามารถช าร์จโทรศัพท์ได้ต ามเวลาที่เราสะดวกได้เลย

ที่มา krustory