3 สิ่งที่ควรทำก่อนวัย 49 ปี ทำได้จะมีทั้งเงินและความสุข

วันนี้เราจะพาคุณไปดูสิ่งที่ควรทำทุกวัน เพราะจะทำให้คุณนั้นมีความสุข และไม่เดือ ดร้อนเรื่องเงินทองอีกต่อไป กับ 3 สิ่งที่ควรทำก่อนวัย 49 ปี ทำได้จะมีทั้งเงินและความสุข ไปดูกันว่ามีอะไรบ้างที่จะทำให้ชีวิตของคุณนั้นมีความสุข

การสร้างความมั่นคงในชีวิตถือเป็นเรื่องที่หล า ยคนนั้นปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสำเร็ จในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ในคร อบครัวที่อบอุ่น ความมั่นคงทางการเงิน สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วถือเป็นสิ่งที่ทุกคนฝันแต่หล า ยคนก็พย าย ามที่จะไปสู่ความสำเร็จและเป้าหมายที่ตนเองได้วางไว้เป้าหมาย

ของผู้คนส่วนใหญ่ก็คือ อย าก จะร ว ย ความ ร ว ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเงินแต่หมายถึงร ว ยในความสุขด้วย แม้จะไม่ได้มีเงินเป็นร้อยล้ านหรือพันล้ าน แต่ทั้งนี้ความปรารถนาของทุกคนก็อย ากจะมั่นคงทางการเงิน และความสุข ดังนั้น เรามี

3 ข้อแก้จ น เพิ่มความร ว ย ความสุขมาฝากกัน กับการดำเนินชีวิต 3 ข้อ แก้จ นเพิ่มร ว ยกันเลยจ้า..

1 ) รู้จักเก็บออมในรายได้

การที่คุณประหยัดค่าใช้จ่ายประจำวัน สิ่งต่อมาก็คือ การออม ที่จะช่วยให้เงินที่คุณประหยั ดและเหลือเก็บไว้นั้นออ กผลมากขึ้น การออมมีวิธีการอย่ างไรที่จะทำให้เงินออมนั้นออ กผลการออมเป็นการออมจากรายได้ประจำเดือนแบบเท่าๆ กันทุกๆ เดือน

เช่นหัก 10-20% จากรายได้ต่อเดือนจากนั้นนำเงินออมบางส่วนไปต่อยอ ดให้เกิ ด ด อ ก ออ กผล โดยการนำเงินออมไปซื้ อ กองทุนรวม หรือ การนำเงินออมไปลงทุนต่อในหุ้นซึ่งการลงทุนในการกองทุนรวมจะช่วยให้ ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงกว่าการลงทุนในหุ้นเพราะมีความเสี่ ยงที่ตํ่ ากว่ า การนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวม

จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถบริห ารการเงินได้ง่ายเพราะธน าค ารจะนำเงินของเราไปลงทุนในกองทุนหุ้ น ที่มีศั ก ย ภ าพที่ดี มีความเสี่ย งที่น้อย ทั้งนี้รายได้จากกองทุนรวมจะมากน้ อยก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนที่ลงทุนลงทุน มากผลตอ บแทนก็จะสูง หลักการเลื อ กซื้ อก็คือช่วงจังหวะที่ร า ค าหุ้ นอยู่ในช่วงขาลง เพราะจะทำให้เราซื้ อหุ้ นในร า ค าที่ถูกกว่าร า ค าตล าด

2 ) ต้องรู้จักประหยัดให้มากขึ้น

สิ่งแรกของการที่จะแก้จ นและทำให้คุณ ร ว ยได้ ต้องเริ่มจากการที่คุณประหยัด รู้จักคุณค่าของเงินทุกบาททุกสต างค์ การประห ยัดไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายอย่ าง คนอ ด อย ากแต่หมายถึงการใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นสิ่งใดที่ยังไม่จำเป็นควรที่จะ

รอซื้ อในช่วงของสินค้านั้นลดร า ค า หรือเลือ กซื้ อสินค้าที่มีร า ค าถูกกว่าทดแทนสังเกตุดูว่าสินค้าที่เหมือนกันคุณภาพเหมือนกัน แต่ทำไมร า ค าถึงต่างกันทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วแหล่งวั ต ถุดิ บก็มาจากที่เดียวกันจะต่างกันก็เพียงยี่ห้ อสินค้า ที่เจ้าของ

สินค้าเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจนมีร า ค าที่สูงขึ้นนอ กจากในเรื่องของสินค้าอุปโภคและบริโภคแล้ว การประหยั ดในด้านอื่นๆ ก็สามารถที่จะทำได้ เช่น ค่าเดินทาง หรือค่านํ้า ค่าไ ฟ ค่าโทรศั พท์ ก็เป็นอีกทางเลือ กหนึ่งที่คุณสามารถจะทำการประหยั ดได้

3) มีช่องทางการหารายได้เสริม

คุณมีงานอดิเรกหรือชื่นชอบทำในสิ่งใดหรือไม่ หากคุณมีนำสิ่งที่คุณถนัดมาต่อยอ ดให้เป็นรายได้เสริม เช่นหากคุณชื่นชอบการทำขน ม ก้อาจจะหาวิีติดต่อร้านค้าเพื่อวางข า ยเป็นการสร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆ ให้กับคุณดังนั้นคุณต้องถามตัวเองว่าชื่นชอบสิ่งใด และสิ่งนั้น สามารถที่จะนำไปต่อยอ ดให้เกิ ด รายได้ๆ นั้นเองกฎเ ห ล็กแก้จ น 3 ข้อ ที่กล่าวมานี้ อาจจะมีคนเคยกล่าวไว้บ้างแล้ว รวมถึงในหล า ยๆ

บทความที่คุณเคยอ่ านเจอ ก็จะพูดถึงเรื่องของการออมเป็นหลักการที่คุณจะแก้จ นได้ ไม่ได้เกิ ดจาก 3 ข้อที่กล่าวมาโดยตรง แต่ คุณต้องเริ่มจากความตั้งใจของตัวคุณเองก่อนเริ่มต้นจากการมีวินั ยและเป้าหมายที่ชั ดเจน จึงจะนำไปสู่ความรํ่าร วยทางการเงินและความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักนั้นเอง

ที่มา : profession-j55