15 สิ่งสร้างอิสระทางการเงินให้คุณ อยู่อย่ างสุขสบายก่อนอายุ 45

วันนี้เราจะพาคุณไปสร้างอิสระทางการเงินกับบทความ 15 สิ่งสร้างอิสระทางการเงินให้คุณ อยู่อย่ างสุขสบายก่อนอายุ 45 ไปดูกันว่าแนวทางนี้คุณจะต้องทำอย่ างไรบ้าง ให้ตัวเองได้มีชีวิตที่สุขสบาย

แนวคิดจากประสบการณ์ตรง ผมได้วางเป้าหมายส่วนตัวเอาไว้ ว่าต้องการมีอิสรภาพทา ง การเงิน เมื่ออายุไม่เกิน 45 ปีและมีท รั พ ย์สิน ที่สร้าง ร ายได้ เพียงพอให้ใช้ไป ได้ตลอ ดทั้งชีวิตของผม

1 = ออมเงินแบบอื่น นอ กจากฝากเงินธนาคาร

การออมเงินทางเลือ ก ได้แก่ พันธบั ตรรั ฐบาล หุ้ นกู้ กองทุ นรวม และประกั นชีวิต เป็นต้น

2 = เรียนรู้การลงทุ นโดยใช้เงินผู้อื่น

เช่น การกู้เงินซื้ อคอนโด เราจะได้กำไรมากจากเงินลงทุ นน้อย ผมลงทุนคอนโด ซื้ อไว้เมื่อ 5 ปีก่อนร า ค า 1.8 ล้าน โดยใช้เ งินตนเอง 2 แสน ที่เหลือกู้ธนาคารผ่อนจ่าย

เดือนละหมื่นบาท ปล่อยเช่ามาตลอ ดได้เดือนละ 1.4 หมื่นบาท แล้วปัจจุบันที่ข า ยกันในเว็ บ ราค า 2.8 ล้านบาท หากข า ยไปจะได้กำไรประมาณ 1 ล้าน และได้กำไร จากส่วนต่างค่า เช่ากับยอ ดผ่อนอีกด้วยนะ

3 = จงเลือ กทำงาน ที่ตนเองชอบและถนัด

การหาจุดยืนที่เหมาะสมกับตัวเอง มันช่วยทำให้เงินเดือนและตำแหน่ง เติบโตได้เร็วที่สำคัญควรเลือ กทำงาน กับเจ้านายฉลาดๆ จะช่วยส่ งเสริมให้เราก้าวหน้าได้เร็วขึ้น

4 = ลดค่าใช้จ่าย ที่ทำได้ง่าย และเห็นผลจริง

ผมเคยทำสำเร็จมาแล้ว สิ่งแรกทำเรื่อง รีไฟแนนซ์บ้านเพื่อลดดอ กเบี้ย มาตรการสองเปลี่ยนเคเบิลเป็นแบบไม่มีค่ารายเดือน มันช่วยประหยัดไปปี ละแสนบาทเลยล่ะ

5 = ใช้บัตรเครดิตเป็นเครื่องมือลดค่าใช้จ่าย ให้กับเรา

อย่ าใช้จ่ายเกินตัว สาเหตุที่แนะนำจ่ายด้วยบัตรเครดิต เพราะได้ส่วนลด คะแนนสะสม ได้เงินคืนกลับมา ดีกว่าการใช้เงินสด ผมใช้บัตรเ ครดิตหล า ยใบ โดยชำระเต็มจำนวน และเลือ กใช้บั ตรที่ให้ส่วนลด มากที่สุด

6 = เก็บเงินล้านบาทแรกให้ได้ แล้วล้านต่อไปจะง่าย

คำกล่าวนี้จริง เพราะพอเราเรียนรู้วิธี การบริหารเงินที่ถูกต้อง จน มีล้านบาทแรกได้แล้วล้านต่อไป ไม่ใช่เรื่องย ากมากนัก ประกอบกับเรามีทุนล้านแรกเอาไปต่อยอ ด ความมั่งคั่ง

7 = จงเลื อ กท รั พ ย์สิน ที่ไม่ใช่การลงทุนให้ดี

เช่น บ้านและรถยนต์ที่เราใช้อยู่ เพราะไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆ มันถือว่าเป็นต้นทุนจม จนกว่าข า ยออ กไป ผมเลือ กบ้านในทำเลดี ราค าคุ้มค่า อีกอย่ างคือไปทำงานสะดวก โดยไปเยี่ยมชมโครงการมาไม่น้อยกว่า 50 แห่ง ก่อนตัดสินใจซื้ อ เลือ กรถรุ่นที่เป็นที่นิยมของตลาด คุ้มค่าและไม่เสี ยบ่อย

8 = จงเก็บ เงินโบนัสไว้ให้ดี

มันเป็นเงินก้อนที่เอาไปลงทุ นได้ ผมให้ร างวัลตัวเองในแต่ละปี ไม่เกิน 30 % ของเงินโบนั สแล้วในส่วนที่เหลือ เก็บเอาไปลงทุ น ทำเช่นนี้ได้เพราะผมมีความสุข ในการเก็บเงิน มากกว่าใช้เงินไงล่ะ

9 = เรียนรู้ จากการลงทุนของเราที่ผิดพลาด

ทุกคนที่เคยลงทุ นต้องเคยข าดทุนเป็นเ รื่องปกติ ผมเองเคยข าดทุนจากวอเรนต์ เกือบแสน เคยติดหุ้ นวงใน มาเกือบสิ บปี เพิ่งจะข า ยได้ ผมไม่เลิกลงทุ นในหุ้น แต่จะเลิกเล่นหุ้ นในแบบที่เคยเจ็ บมาก่อน

10 = เริ่มบันทึกการเติบโต ของท รั พ ย์สิน และร ายได้ทุกๆปี

การบันทึกช่วยให้เราเห็นจุดบ กพร่ องว่าควรปรับปรุงส่วนไหน และใช้กำหนดแน วทาง ไปสู่เป้าหมาย ได้แก่ การเติบโตของร ายได้ การเติบโตของท รั พ ย์สิน และผลตอบแทนจากการล งทุ น เพื่อให้บรรลุ อิสรภา พทางการเงิน

11 = ศึกษาหาความรู้ การเงิน ให้สม่ำเสมอ

ความรู้หาได้จากหนังสือ หรือเข้าอบรม เว็บ บอร์ด แฟนเพจ ยูทูบ และเพื่อนๆ ช่องทางเข้าถึงความรู้มีมากม าย ทำให้เรามีความรู้ลึกซึ้งมากขึ้นในปัจจุบันนี้

12 = อ อมเงินตั้งแต่อายุยังน้อย

อยู่ที่ควบคุม ความอย ากของตนเอง โดยทยอยซื้ อของชิ้นใหญ่ อย่ าซื้ อทีเดียวติดๆ กั น เช่น โทรศั พท์มือถือ แพคเกจเที่ยวและรถยนต์ ให้เว้นช่วงห่างๆ กัน เพราะความอย ากของคนเราไม่มีที่สิ้นสุด เราควรซื้ อของที่มีโอ กาสได้ใช้จริง ของที่ไม่คิดจะใช้ก็อย่ าไปซื้ อมัน จำไว้!

13 = จงเลือ กนำเงิน ไปลงทุ นเฉพาะเงินเย็น

การลงทุ นต้องใช้เวลาและมีโอ กาสข าดทุน และถ้าข า ดทุนจริงเราจะได้ไม่เดื อ ดร้อน มากนัก ผมกำหนดเงินสดขั้นต่ำ ที่เอาไว้ใช้จ่ายอย่ างน้อย 12 เดือน ส่วนที่เหลือก็เอาไปลงทุนได้

สักวันหนึ่งการมีอิสรภาพ ทางการเงิน ต้องเกิดขึ้น การอย ากจะทำอะไรก็ได้ ที่เราอย ากทำ โดยที่ยังมีร ายได้เข้ามาอย่ างสม่ำเสมอแม้ไม่ต้องทำงาน เชื่อว่าทุกคนทำได้

14 = ระวังวิกฤติเ ศ ร ษ ฐ กิ จ ให้ดี

เช่น วิกฤติต้มยำกุ้ง วิกฤติแฮมเ บอร์เก อร์ ทำให้คนร ว ยจนลงในพริ บต า ความรู้เศรษ ฐศา สตร์เป็นเรื่องสำคัญ ทำให้เข้าใจวงจรเ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่มี ทั้งเติบโตแล ะตกต่ำสลับกันตลอ ดการสังเกตดั ชนีชี้วัดทางเ ศ ร ษ ฐ กิ จ มันช่วยให้ลงทุ นถูกจังหว ะและความเสี่ย งไม่สูง

15 = หัดลงทุนเพื่อให้ มีรายได้เสริมอยู่เสมอ

อนาคตอาจกล า ยเป็นรา ยได้หลักก็ได้ เช่น ลงทุ นในหุ้ น กองทุนรวม ตราสาร ทุนทอง คอนโด และข า ยของออ นไลน์ ก่อนลงทุนต้องศึกษาให้รู้ก่อน และจะรับความเสี่ ยงได้แค่ไหนผมเคยลองมาหล า ยอย่ างปัจจุบัน เน้นลงทุนกองทุนรวมกับคอนโดเป็นหลัก

อย ากแนะนำให้ลอง เพราะผลตอบแทน ที่เพิ่มขึ้นจะทำใ ห้ถึงเป้าหมายได้ไว

ที่มา kha-yam