10 ประโยชน์ผักริมรั้ว ปลูกง่ายโตไว กินทุกวัน ไม่แก่เร็ว

วันนี้เราจะมาแนะนำผักปลูกริมรั่วที่สามารถเก็บทานที่บ้านของคุณได้ กับ 10 ประโยชน์ผักริมรั้ว ปลูกง่ายโตไว กินทุกวัน ไม่แก่เร็ว ไปดุกันว่ามีผักชนิดใดบ้าง

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีเป็นอ ย่ า งมาก สำหรับผักที่เราสามารถที่จะหาได้ริม รั่ ว และยังป ล อ ด ภั ย ทานได้ ไม่ต้องกังวลว่า จะมีส า ร เ ค มี หรือเปล่า ได้ประโยชน์ เสริมส ร้ า ง สุ ข ภ า พที่ดี และความจำที่เด่นด้วย อ ย่ ารอช้า มาดูร า ย ชื่ อผักน่าปลูกริมรั้ว กันเลย

1 ใบชะพลู

ลักษณะเป็นไ ม้ พุ่ มขนาดเล็ก ใบดกหนา ชะพลูมีชื่อเรียกต่างๆ กัน ภาคเหนือเรียกว่า ผักแค ผักปูนา พลูนก พลูลิง อ ิส า นเรียกว่า ผักคุณเลิด ผักเล็ก ผักปูลม ใบชะพลูมีกลิ่นหอม รสเผ็ดอ่อนๆ เป็นผักสดที่นิยมกินกับอาหารรสแซบ เช่น ล า บ น้ำตก ปลา ย่ า ง ร่วมถึงน้ำพริกชนิดต่างๆ เป็นเครื่องปรุงที่เสริมรส อ า ห า รได้ดี

2 หั ว ป ลี

ปลีกล้วยที่ใช้ทำอ า ห า รส่วนใหญ่เป็นป ลี ก ล้ ว ยน้ำว้า เพราะฝาดน้อยและห า ง่ า ย กว่ากล้วย พั น ธุ์ อื่นๆ หัวปลี สี แ ด ง เมื่อแกะใบเลี้ยงออ กจนถึงชั้ นที่มีสีขาวนวล จะนำมาผ่ า ป ลี ต ามย า ว

เป็นส่วนๆ แล้วต้องนำไปแช่น้ำผสมน้ำมะขามเปียก หรือน้ำมะนาวก่อน เพื่อ รั ก ษ า ป ลี กล้วยให้ขาวนวลน่ากิน ที่สำคัญคือ สามารถช่วยบำ รุ ง น้ำ น ม ในคุณแม่ลูกอ่อน

3 ผักก ูด

ผักก ูดอ ร่ อ ยต้องกินหน้าแล้งเพราะรสช าติไ ม่ ฝ าด เหมือนในฤดูอื่นๆ อร่อยตรงจืดอมหวาน เนื้อ กรอบ ส่วนใหญ่นิยมกินยอ ด และใบอ่อน ผักก ูดน้ำไม่นิยมกินสด มักเอาไปต้ม

หรือเอาไปล ว ก นอ กจากเป็นผักแน ม ผักก ูดน้ำยังใช้ ต้ม ยำ ทำแกง หรือผัดกับน้ำมันเฉยๆ ก็อร่อยเหลือหล า ย เคล็ดลับการทำแกงส้ ม ผั ก ก ูดควรใส่ปลาช่อนถึงจะเข้ากันได้ดี

4 บั ว บ ก

ทั่วทุกภาคนิยมกินบัวบก แต่ชื่อที่เรียกจะแตกต่างกันไป อาจเรียกผักหนอ ก หรือผักแว่น ใบบัวบกมีรสขมอ่อนๆ กลิ่นหอม และเป็นพืชที่กินสดๆ ได้ทั้งก้าน และใบ จึงเป็นผักแกล้มอาหารเข้มข้นจานต่างๆ

ได้อร่อย เช่น แกล้มน้ำพริก ส้มตำ และอาหารจ าน เดี่ยว เช่น หมี่กรอบ ก๋วยเตี๋ยวผั ด ไ ท นอ กจากนี้ยังใส่ในแกงเผ็ด และยำ ทำให้รสช าติอาหารอร่อยขึ้น

5 ผักหวาน

ผักหวานมีรสช าติหวานสมชื่อ นิยมนำไปนึ่งแล้วจิ้มกับน้ำพริกแจ่ว ส ารพัดชนิด นอ กจากนี้ยังใช้ทำแกงได้อร่อยอีกต่างหาก คนอิสานนิยมนำไปแกงใส่ใข่มดแดง อันเป็นอาหารย อ ดฮิต

หรือแกงใส่ปลา ย่ า งผสมใบชะอม ทำเป็นแกงอ่อมก็อร่อยดี ทางเหนือนิยมแกงผักหวานใส่ปลาย่ า งกับวุ้นเส้น ง บผั กหว านใส่มดแดงสุดอร่อย และคนกรุงยังนำผักหวานไปผัดกับน้ำมันร้อนๆ ปรุงด้วยซีอิ๊วเ ห ย าะเกลือนิดก็อร่อย

6 ผักปลัง

ช าวเ ห นื อเรียกผักปั๋ ง กินอร่อยได้ทั้งยอ ดอ่อน ใบอ่อน และด อ กอ่อน กินเป็นผักต้ม ล ว ก หรือนึ่งสุก จิ้มน้ำพริก ช าวเ ห นื อนิยมกินกับน้ำพริกดำ น้ำพริกต าแดง จอ คือ แกงชนิดหนึ่งของ

ช าวเห นื อมีรสเปรี้ยวแต่ไม่เผ็ด ผักปั๋งใส่มะนาว ด อ กเอาจอกับแหน ม ช าวเหนือกับอิ ส า นเอายอ ดอ่อนกับด อ ก อ่อนไปแกงส้ม ผักปลังช่วยในการระบ า ย จึงเหมาะสำหรับผู้สู ง อ า ยุที่มีปัญหาเรื่องการขั บ ถ่ า ย

7 ผักแพว

ผักแพว หรือที่คนอิสานเรียกว่าผักแพ้ว ผักพริกม้า ส่วนคนเหนือเรียกผักไผ่ ความอร่อยของผักแพวอยู่ที่ ก ลิ่ นห อม และรสร้อนแรง จึงนิยมกินเป็นผักสดแน มกับอาหารรสจัดแทบทุกชนิด

และนำไปปรุงเป็นเครื่องปรุงรสในอาหารประเภทล า บ และใส่แกงป ล า ร ส จั ด เพื่อตัดกลิ่นคาว ป ล าพร้อมกับป รุ งอ า ห า รประเภทหอย เพื่อเสริมความหอม กินแล้วช่วยขั บ ล มในก ร ะ เ พ า ะดีนัก

8 ไ ห ลบัว

ไหลบัวคือหน่ออ่อนของต้นด อ กบัวหลวงที่ยังไม่โผล่พ้นน้ำ ซึ่งต่างจากสายบัวที่เป็นส่วนก้านด อ กของบัวสาย ไหลบัวมีความกรอบ และรสช าติหวานมันจึงนิยมนำมากินสด คน อิ ส า นนิยมกิน

เป็นผักสดกับส้มตำ แต่คนภาคก ล า งนิยมนำไปแกงส้ม ผัด หรือไม่ก็กินสดๆ ปัจจุบันเป็นไ ห ล บั ว ผั ดกุ้ง และนำไปใส่ในยำต่างๆ เป็นเมนูยอ ด นิ ย ม ถือเป็นย าเ ย็ น ช่วยบำรุงร่างกาย

9 ใบ ยอ

น่าอัศจรรย์ใจที่รสขมของใบยอ และกลิ่นเฉพาะตัวนี้ มีบทบ า ทอ ย่ า งม า กในอาห า ร ทั่ว ทุกภาค ที่เด่นสุดคือ ใช้เป็นผักรองกระทงห่อหมก เพราะความอร่อยของห่อหมกเข้ากันได้ดีกับใบยอ และยังไม่มีผักอื่นเข้ามาแข่งได้

นำไปทำแกงอ่อมใบยอ และแกงรสเด็ดไม่แพ้กันคือ แกงเผ็ดปลาใส่ขมิ้ นใบยอ การกินใบย อให้อร่อยควรตั ดเส้ นก ลางใบออ ก และลวกก่อนนำมาแกง จะช่วยลดควา มข มได้ ใบยอช่วยบำรุงร่า ง กาย แก้ท้ อ งร่วง

10 ย่ า น า ง

จัดเป็นพืช ประจำครัวภาคเหนือ และอิ ส า น ภาคเหนื อเรียกว่าจ้อยนาง ครัว อิ ส า นใช้ใบย่ า นางผสมกับข้าวเ บื อข้าวส าร ที่ตำละเอียด ใช้ผ ส มกับน้ำแกงเพื่อให้น้ำแกงข้น มาทำแก งหน่ อไม้ ไผ่ป่าเป็นลักษณ ะต้มเปอะ คือแกงที่มีน้ำขลุกขลิก ใบย่ าน างทำให้เกิดรสกลมกล่อมอมหวาน อีกทั้งเพื่อ กลบ รส ขื่น และขมนิดๆ

ที่มา : 108archeepparuay