10 จุดอ่อนคนไทย ที่เราเ ถี ย งไม่ได้

หล า ยคนอาจจะสงสัยว่าทำไมบ้านเราถึงล้าสมัย ไม่ทันประเทศอื่น ทั้งที่ประเทศอื่น มีการพัฒนาไปมาก แต่บ้านเรายังอยู่ที่เดิมๆอยู่เลย เราลองมาดูสิ่งต่อไปนี้ที่ชาวต่างชาติได้พูดถึงประเทศของเรา แทบจะเ ถี ย งไม่ออ กกันเลย

จากการผ่านเวทีในระดับโลก หล า ยต่อหล า ยครั้ง ไทยถูกวิพากวิจารณ์อ ย่ า งหนักหน่วง ในกระแสโลกาวิวัฒน์ และการก้าวเปลี่ยนอ ย่ า งรวดเร็ว ด้านเ ศ ร ษ ฐกิ จเทคโนโลยี และวัฒนธรรม เรียกว่าเป็นการวิเ ค ร า ะ ห์ ที่จี้แท งใจดำ คนไทยเ สี ยจริงๆ

สำหรับข้ อคิดเห็นของนายเซ็ทซึโอะ อิอุจิ ประธานองค์การ ส่งเสริมการค้า ต่างประเทศของญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย นายอิอุจิระบุว่าไทย อาจไม่เป็นประเทศที่น่าสนใจ ในการล ง ทุ นเหมือนที่ผ่าน มา ในสายต าของนักล ง ทุ นญี่ปุ่น โดยชี้จุดอ่อนคนไทยไว้ถึง 10 ข้ อ

ที่เราคนไทยควรรู้ และรับทราบ เพราะที่กล่าวมาทุกข้ อ แทบปฏิเสธไม่ได้เลย ไม่เชื่อลองไล่อ่า น แล้วพิจารณา อ ย่ า งปราศจากอคติ และไม่ต้องว่าเค้านะคะ เพราะนี่คือ กระจกบานใหญ่ ที่สะท้อนตัวตนของเรา

1.ไม่จริงจังในความรับผิ ดชอบต่อหน้าที่

ทำแบบผักชีโรยหน้า หรือทำด้วยความเกรงใจ ต่างกับคนญี่ปุ่น หรือยุโรปที่จะให้ความสำคัญ กับสัญญาข้ อตกลงอ ย่ า งเคร่งครัด เพราะห ม า ยถึง ความเชื่อถือในระยะย าว คนไทยจึงถูกลดเครดิต ความน่าเชื่อถือลงเรื่อยๆ

2.การศึกษายังไม่ทันสมัย

คนไทยเก่งแต่ภาษาของตัวเอง ทำให้ข า ดโอกาส ในการแข่งขันกับต่างชาติ ในเวทีต่างๆ ไม่กล้าแสดงออ ก ขี้อายไม่มั่นใจในตัวเองจึงต ามหลังชาติอื่น คน มีฐานะ จะส่งลูกไปเรียนเมืองนอ ก เพื่อโอกาสที่ดีกว่า

3.การกระจายความเจริญยังไม่เต็มที่

ประชากรประมาณ 60-70เปอร์เซน ที่อยู่ห่างไกล จะข า ดโอกาสในการพัฒนา คุณภาพชีวิตของตัวเอง และชุมชน ซึ่งเป็นหน้าที่ ของภาครัฐที่ต้องส่งเสริม

4.คนไทยรู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ำมาก

โดยเฉพาะหน้าที่ต่อสังคม เป็นประเภทมือใครย าว สาวได้สาวเอา เกิดธุรกิจการเมือง ธุรกิจราชการ ธุรกิจการศึกษา ทำให้ประเทศชาติ ล้าหลังไปเรื่อย

5.มองอนาคตไม่เป็น

คนไทยมากกว่า 70เปอร์เซน ทำงานแบบไร้อนาคต ทำแบบวันต่อวัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ น้อยคนนัก ที่จะทำงานเป็นระบบเป็นขั้น เป็นตอน มีเป้าห ม า ยในอนาคตที่ชัดเจน

6.การบังคับกฎห ม า ยไม่เข้มแข็ง

และไม่ต่อเนื่อง ทำงานแบบลูบหน้าปะจมูก ปราบปรามไม่จริงจัง การดำเนินการต ามกฎห ม า ย กับผู้มีอำนาจ หรือบริวารจะทำแบบ เอาตัวรอ ดไปก่อนไม่มีมาตรฐาน

7.เลี้ยงลูกไม่เป็น

เ ด็ กไทยข า ดความอ ดทน ไม่มีภูมิคุ้มกัน เป็นขี้โร คทางจิตใจ ไม่เข้มแข็ง เพราะการเลี้ยงลูก แบบไข่ในหิน ไม่สอนให้ลูกช่วยตัวเอง ไม่กระตือรือร้น ในการช่วยตนเอง ขวนขวาย แสวงหาค้นหาตัวเอง และไม่สอน

ให้สำนึกรับผิ ดชอบต่อสังคม เ จ็ บป ว ดจริงๆ แต่มันคือเรื่องจริงที่เ ถี ย งไม่ออ ก เห็นทีไทยเรา จะต้องปรับตัวอ ย่ า งหนัก เริ่มตั้งแต่ในครอบครัวสังคม ตลอ ดจนหน่วยงาน ภาคธุรกิจ และภาครัฐบาล ต้องร่วมกันตระหนัก และหาทางแก้ไขอ ย่ า งจริงจัง

8.เอ็นจีโอค้านลูกเดียว

บางกลุ่มอิง อยู่กับผลประโยชน์ บ่อยครั้งที่ต้องเ สี ยโอกาส อ ย่ า งมหาศาล เพราะการค้านหัวชนฝา เหตุผลจริงๆไม่ได้พูดกัน

9.ยังไม่พร้อมในเวทีโลก

การสร้างความน่าเชื่อถือ ในเวทีการค้าระดับโลก ยังข า ดทักษะ และทีมเวิร์คที่ดี ทำให้สู้ประเทศเล็กๆ อ ย่ า งสิงคโปร์ไม่ได้

10.อิ จ ฉ าต าร้อน

สังคมไทย ไม่ค่อยเป็นสุภาพบุรุษ เลี่ยงเป็นศรีธนญชัยยกย่อง คน มีอำนาจ มีเงิ นโดยไม่สนใจภูมิหลัง โดยเฉพาะคนที่ล้มบนฟูกแล้ว ไปเกาะผู้มีอำนาจ เอาตัวรอ ด คนพวกนี้ร้ า ยยิ่งกว่าผู้ก่อ การร้ า ย ดีแต่พูด มือไม่พายเอาเท้ารานํ้า ทำให้คนดี ไม่กล้าเข้ามาเพราะกลัวเปลืองตัว

ที่มา  stand-smiling