โบราณว่าไว้ ผู้หญิง 7 ลักษณะนี้เกิดมามีก ร ร ม หากินไม่ขึ้น

ใครหล า ยคน มักชอบตัดพ้อชีวิตตัวเอง ว่าทำไมฉันไม่สวยอ ย่ างคนอื่นเขา ทำไมฉันไม่ร ว ยอ ย่ างคนนั้นสักที ทำไมฉันทำดีแล้วไม่ได้ดี ฉัน มากับด ว งว่า ทุกสิ่งทุกอ ย่ างมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำ ทั้งบุญเก่า ก ร ร มเก่า ของเราด้วยนะคะ

ต้องบอ กก่อนว่าคนเราทุกคนนั้น มี ก ร ร ม เป็นของตัวเอง ก ร ร ม ต ามหลักทางพระพุทธศาสนาคือ การกระทำที่เกิดมาจากเหตุแห่งเจตนา ในอ ดีตชาติที่จะไม่สามารถลบล้างออ กไปได้ ไม่ว่าก ร ร มนั้นจะเป็นก ร ร มดีหรือแม้กระทั่งก ร ร มชั่ ว

ดังนั้นผลที่เกิดจากก ร ร มที่ทำไว้ล้วน มีวิบากเป็นผลทั้งสิ้น ซึ่งหากท่านใดทำก ร ร มดีที่เป็นกุศลมาก่อนก็จะเป็นวิบากของความสุข และในทางกลับกันหากท่านใดทำก ร ร มชั่ วมาก็จะเป็นวิบากแห่งความทุ ก ข์ในภพชาตินั้นๆ

คนโบราณได้ว่ากันไว้ว่า ในเรื่องของความเชื่อนั้น ล้วน มีมาตั้งแต่ในสมัยอ ดีตก่อนหน้านี้หล า ยปี เป็นความเชื่อที่มีกัน ม านานในหล า ยๆ เรื่อง ซึ่งวันนี้ได้มีความเชื่อเกี่ยวกับใ นเรื่องของลักษณะของผู้หญิงทั้ง 7 ลักษณะ

ที่ว่ากันไว้ว่า เป็นผู้หญิงที่มีก ร ร ม ทำอะไรก็ไม่ขึ้น ทำมาค้ า ข า ยก็ไม่ขึ้น คนที่ประพฤติดีในชาติก่อน กลับมาในชาตินี้จะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าต า ลักษณะท่าทางที่ดี มีผิ วพรรณ เ ชื้ อชาติ บุญวาสนาที่สูง

มีชีวิตอยู่บนความสุขสบาย แต่ก็มีความแตกต่างกัน คนที่ทำกร รมไม่ดีตั้งแต่ในชาติก่อน เกิดมาชาตินี้ก็จะมีแต่ความทุ กข์ ย าก ความลำบากใจ มีรูปร่างหน้าต าที่ไม่ดี มีชีวิตที่ล้วนเจอแ ต่ปัญหาต่างๆ นานา

1 ชาตินี้เกิดมาทำอย่ างไรได้อย่ างนั้น ปากเบี้ยว มีใฝที่ปาก จมูกแหว่ง ปากโต คางยื่น คางใหญ่ มาเป็นพรวนแล้ว แต่ว่าตอนทำไปเบ้ปาก ขยิบต าท่าไหน

ชาติก่อนเวลาใครทำความดี ชอบทำหน้าห มั่ นไ ส้ใส่ ประมาณว่า ยักคิ้วหลิ่วต า ทำปากแ บ บ ชิส์ ก็ไม่รู้สินะ ทำหน้าต าปาเผยอ มองตวัด

2 ชาตินี้ฟั นจะไม่เป็นระเบียบ ฟั นเหยิน ฟั นไม่สวย

ชาติก่อนเป็นคนพูดจานินทา ใส่ความว่าร้ า ยคนอื่น

3 ชาตินี้หน้าต าไม่งดงาม หน้ามองดูเเปลก คิ้วบาง กามใหญ่

ชาติก่อนเอ๊ะอะอะไร ก็ชอบโมโหเป็นไฟ การที่คนไหน มีวาสนา บารมีเหนือนางสน มทั้งหล า ย ก็เพราะบุญจากที่นางไม่เป็นคนข ี้อิ จ ฉ านั้นเอง

4 ชาตินี้คางจะผิ ดรูปในทางโลก พูดจาคนจะไม่เชื่อ แม้ว่าจะจริง จะถูก

ชาติก่อนพูดพร่ำเพรื่อ ไม่น่าฟัง น่ารำคาญไว้เยอะ

5 ชาตินี้ผิ วตกกระ ผิ วพรรณไม่ผุดผ่อง รูปร่างหน้าต าไม่น่ามอง

ชาติก่อนเป็นคนโ ก ร ธง่าย แ ค้ นเคือง พย าบ า ท เวลาโ ก ร ธแล้วแสดงอ าการโ ก ร ธออ กมาให้เห็น ข า ดความอ ดกลั้น ไม่มีขันติ ไม่ถวายจีวร หรือให้เสื้อผ้าสวยๆ เป็นทานแ ก่คนอื่น

6 ชาตินี้ด ว งต าจะไม่สวย ต าเหลือ ก ต าโปน ต าเหล่ หน้าเบี้ยว

ชาติก่อนเป็นคน มองต าขวางใส่คนอื่น เวลาโ ก ร ธ หรือชอบมองค้อน

7 ชาตินี้เวลาจะพูด ต้องเผยอปาก ไม่อย่ างนั้นจะออ กเ สี ยงไม่ชัด พูดจาคนจะไม่เชื่อถือ และจะถูกใส่ความให้ร้ า ย ทั้งที่ไม่มีมูล บางคนอาจต้องขึ้นศ า ล หรือติดคุ กฟรี ทั้งที่ไม่มีความผิ ด

ชาติก่อนเป็นคนพูดปลด โ ก ห ก เป็นในเรื่องของความเชื่อ ที่มีกัน มานานตั้งแต่ในสมัยอ ดีต

ที่มา แม่ชีฉลอง มากทอง topiczap   sit-smiling    thairath