แม่รักลูก แม่จึงสอนลูก 30 คำสอนที่แม่อย ากให้ลูกแม่เป็นคนอยู่รอ ดได้ในทุกวัน

วันนี้เราจะพาคุณไปดูสิ่งที่แม่ที่รักลูกของแม่มากอย ากให้แม่ได้อ่ า น กับ แม่รักลูก แม่จึงสอนลูก 30 คำสอนที่แม่อย ากให้ลูกแม่เป็นคนอยู่รอ ดได้ในทุกวัน ไปดูกันว่าแม่จะสอนอะไรลูกบ้าง

1) ‘รอยยิ้ม’ เป็นเครื่องสำอาง ที่สวยที่สุดของผู้หญิง

ต่อให้แต่งหน้าสวยแค่ไหน แต่หากไม่มี ความจริงใจ หน้าสวยมองอย่ างไร ก็ไม่อาจจะสวยได้

2) ‘สุขภาพ’ ของเรา เป็นสิ่งสำคัญมาก ร า ค าแพ ง กว่าสิ่งใด และลูกจะไม่มีวันที่จะหาซื้ อมาใหม่ได้เลย

3) ‘ผู้นำที่ดีที่สุด’ ในชีวิต ที่ลูกจะหาให้ตัวเองได้คือ ตัวลูกเอง

4) ‘คู่ชีวิต’ จงเลือ กให้ดี หากเลือ กไม่ดีชีวิตเปลี่ยน

5) เมื่อมี ‘ลูก’ ก็ต้องเลี้ยงให้ดีเหมือนกัน

6) ‘เกียรติและศักดิ์ศรี’ เป็นสิ่งที่เราควรยึดมั่นเอาไว้ ไม่มีความมั่งคั่งใดที่จะสามารถซื้ อจิตวิญญาณของเราได้ทั้งนั้น

7) ‘จงให้อภั ย’ ไม่ยึดติด ไม่สร้างความ แ ค้ นที่มี ลูกจงปล่อยวาง

8) ลูก ‘เข้มแข็ง’ ได้ เท่าที่ใจลูกมุ่งมั่นจะเป็น

9) จง ‘อ่อนโยน อ่อนน้อม’ แต่ลูกจะต้องไม่อ่อนแอ

10) ไม่มีเงินใดที่ตัวเรานั้น จะมีความสุขใจในการใช้จ่ายซื้ อสิ่งของต่างๆ เท่ากับ ‘เงินของเราเอง’ ที่ตนเองหามาได้

11) ไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ดีกับลูกจะเป็นคนไม่ดี และไม่ใช่ทุกคนที่ดีกับลูกจะเป็นคนดี จงแยกให้ออ ก ‘ปกป้องตนเอง’ ให้ได้

12) ไม่มีความรักจากช ายใด หรือใครๆ ที่จะสามารถเติมเต็มชีวิตของหญิงใดได้ ลูกต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ และจงรู้จักรักตัวเอง

13) ลูกไม่ใช่ดาราหน้ากล้อง ไม่มีฉากถ่ายทำ แสดงให้ผู้อื่นได้เห็น

จงอย่ าสวมบทใดๆ ‘จงเป็นตัวเราเอง’ นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด

14) ‘คนเราทุกคนย่อมเกิดข้อผิ ด พลาด’ ก็เริ่มต้นใหม่ได้ ล้ ม ก็ลุกได้ เป็นสัจธรรม

และก็เป็นธรรมดาที่ทุกคนนั้นต้องพบเจอ มีใครบ้างที่จะประสบความสำเร็จได้โดยที่ยังไม่ ล้ ม เ ห ล วบ้างล่ะ

15) ‘ผิ ด ก็ขอโ ท ษ’ ซาบซึ้งก็ขอบคุณ พูดให้ติดปาก อย่ าเป็นคนปากแข็ง และเอาแต่ใจ

16) ‘จงแข่งกับตนเองเท่านั้น’ อย่ าเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นๆ อย่ ามองจุด ด้ อ ย ของตัวเองไปเที ย บ กับจุดเด่นของใคร

17) ‘มีน้ำใจ’ มีน้ำใจ และ มีน้ำใจเท่านั้น

18) เมื่อประส บ ผู้คนร้ า ย ‘จงมองเขาด้วยความรักอย่ างจริงใจ’ แล้วโลกทั้งใบก็จะยิ้มรับทุกเช้าวันใหม่ของลูกเอง

19) ลูกๆ ทุกคน ทัด เ ที ย มเท่าๆ กัน

20) อย่ าเป็น ‘คนหูเบา’ อย่ าเป็นคนที่ห ล ง เชื่ อสิ่งใดง่ายๆ ให้ฉลาดตริตรอง เพราะสิ่งที่ลูกรับ จะค่อยหล่อหลอมลูกให้เป็นคนเช่นนั้น

21) ‘เวลาทุกนาที ทุกวินาทีมีค่า’ อย่ ายอมแลกไปกับการนินทาอิจฉาใครต่อใคร ออ กไปสร้างสรรค์ทำสิ่งดีมีประโยชน์ดีกว่า

22) ความคิดเห็นของคนเรามีทั้ง ‘ร า ค าถูกและแพ ง’ จงให้ค่ามันให้ถูก และเลือ กซื้ อมันให้ดี ให้ใช้เหตุผลให้มากๆ

23) ‘ลูกไม่อาจเป็นที่รักที่ชอบใจของทุกคนได้’

แต่หากลูกรักแม้กระทั่งคนที่ ไม่รักลูกได้ ชีวิตลูกจะไม่ต้องแบกสิ่งใดเลย

24) ‘งานบ้าน’ ไม่ใช่งานของผู้หญิงฝ่ายเดียว แต่เป็นงานบ้าน ช่วยเหลือกัน แบ่งเบา ด้วยความเต็มใจ

25) อย่ าให้คำจำกัดความใด กำหนด ‘ศั ก ย ภ าพ’ ของลูก อาชีพของลูก โลกทัศน์ของลูก และอนาคตของลูกเลย

26) ‘ชีวิตไม่มีธนาคาร’ ไม่ต้องเที่ยวฝากกับใคร จงรับผิดชอบชีวิตของตน 100%

ไม่มีใครที่จะสามารถอยู่กับเรา ดูแลใส่ใจเราได้ไปตลอ ด

27) กระจกไม่ได้มาพร้อมคำนิย ามของความงาม ‘จงมองตนเองด้วยความรัก’

ลูกสวยในแบบของตนเอง คนทุกคนสวยในแบบของตัวเองด้วยกันทั้งหมด

28) ความดูดีไม่ได้วัดกันเพียงเสื้ อผ้า ร า ค าของใช้ป้ายร า ค าไม่ได้ บอ กระดับสังคม ตัวตนเรา จิตใจเรา เป็นสิ่งที่สำคัญสุด

29) ‘คน มองโลกในแ ง่ดี’ ไม่ใช่คนโลกสวย แต่ที่โลกเขาสวยก็เพราะเห็นทุกสิ่งดียังไงล่ะ

30) จำไว้ว่า ‘แม่รักลูก และแม่ก็จะรักลูกตลอ ดไป’

เป็นคำสอนที่สอนลูกได้ดีจริงๆ การเลี้ยงลูกไม่จำเป็นที่จะต้องคอยดูแลในทุกอย่ างแต่จงสอนลูกให้รู้จักกับการเอาตั ว ร อ ด ให้รู้จักกับการใช้ชีวิต คือสิ่งที่สำคัญที่สุด

การเลี้ยงดูลูกในแต่ละครอบครัว มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ของพ่อแม่ผู้ปกครอง บางครอบครัวมีการปูพื้นฐานให้กับลูกตั้งแต่เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการศึกษา ด้านประสบการณ์ชีวิต

ควรสอนลูกให้เค้ารู้จักหน้าที่มีส่วนช่วยพัฒนาให้ลูกนั้นเติบโตอย่ างมีคุณภาพ..

ที่มา : sabaisabuy