แม่รักลูกจำต้องสอน 30 คำสอน ตัวอย่ างที่ดีของลูก

เมื่อวันที่เรานั้นยังเป็นเด็กมีเพียงพ่อแม่ที่คอยเลี้ยงดูแลเราอยู่ตลอ ดเวลา และวันนี้เราได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ออ กไปใช้ชีวิตของตัวเอง แต่แม่ก็ยังไม่ห า ยห่วงลูกรัก วันนี้แม่จึงอย ากให้ลูกๆ ได้อ่ า นบทความ แม่รักลูกจำต้องสอน 30 คำสอน ตัวอย่ างที่ดีของลูก ไปดูกันว่าแม่ที่รักลูกมากจะสอนอะไรบ้าง

1 การดูแลสุขภาพร่างกายของเรา เป็นสิ่งที่สำคัญมาก และร า ค าแพงกว่าทุกสิ่งใด ที่ลูกจะไม่มีวันที่จะหาซื้ อมาใหม่ได้

2 คน มองโลกในแง่ดี ไม่ใช่คนโลกสวย แต่ที่โลกเขาสวย นั่นเพราะเห็นทุกสิ่งดี ต่างหากล่ะ

3 ไม่มีเงินใดที่ตัวเรานั้นจะมีความสุขใจในการใช้จ่ายซื้ อสิ่งของต่างๆ เท่ากับเงินของตัวเอง ที่เราหามาได้ด้วยตัวเอง

4 ไม่มีความรักจากช ายใด หรือใครๆ ที่จะสามารถเติมเต็มชีวิต ของหญิงใดได้ ลูกต้องรู้จักรักตัวเอง อยู่ด้วยตัวเองให้ได้

5เกียรติและศักดิ์ศรี เป็นสิ่งที่เราควรยึดถือ ยึดมั่นไว้ ไม่มีความมั่งคั่งใดที่จะสามารถซื้ อจิต วิ ญ ญ า ณ ของเราได้ทั้งนั้นนะ

6 มีลูก ก็ต้องเลี้ยงให้ดีเหมือนกัน

7 ลูกไม่ใช่ดาราหน้ากล้อง ไม่มีฉากถ่ายทำ แสดงให้คนอื่นได้เห็น จงอย่ าสวมบทใด จงเป็นตัวเราเองนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว

8 กระจกไม่ได้มาพร้อมคำนิย ามของความงาม จงมองตนเองด้วยความรัก ลูกสวยในแบบของตัวเอง คนทุกคนสวยในแบบของตัวเองทั้งนั้น

9 อย่ าให้คำ จำ กั ด ความใด กำหนดศักยภาพของลูกเลย อาชีพของลูก โลกทัศน์ของลูก และอนาคตของลูกโดยเ ด็ ด ข า ด

10 คู่ชีวิต เลือ กให้ดี เลือ ก ไ ม่ ดี ชีวิตเปลี่ยน

11 หากประสบผู้คนร้ า ย จงมองเข า ด้วยความรักอย่ างจริงใจ แล้วโลกทั้งใบ ก็จะยิ้มรับทุกเช้าวันใหม่ของลูกเอง

12 ไม่ใช่ทุกคนที่ ไ ม่ ดี กับลูก จะเป็นคน ไ ม่ ดี และไม่ใช่ทุกคนที่ดีกับลูก จะเป็นคนดี ลูกจงแยกให้ออ ก และปกป้องตัวเองให้ได้

13 จงให้อภั ย จงให้อภั ย ไม่ ยึ ด ติ ด ไม่สร้างความ แ ค้ นที่มี จงปล่อยวางเถิด

14 ชีวิตไม่มีธนาคาร ไม่ต้องเที่ยวฝากกับใคร จงรับผิ ดชอบชีวิตของตน 100% ไม่มีใครที่จะสามารถอยู่กับเรา ดูแลเราได้ไปตลอ ด

15 ผู้นำที่ดีที่สุดในชีวิต ที่ลูกจะหาให้ตัวเองได้ คือตัวลูกเอง

16 ลูกเข้มแข็งได้ เท่าที่ใจลูกมุ่งมั่นจะเป็น

17 จงอ่อนโยน อ่อนน้อม แต่ลูก ต้องไม่ อ่ อ น แ อ

18 ลูกทัด เ ที ย ม

19 ความคิดเห็นของคนเรานั้น มีทั้ง ร า ค า ถู ก และแพง จงให้ค่ามันให้ถูก และเลือ กซื้ อมันให้ดี จงใช้เหตุผลให้มาก

20 งานบ้านไม่ใช่งานของผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียว แต่หากเป็นงานบ้าน ที่ทุกคนที่รักกัน ต่างยินดีช่วย เหลือกัน แบ่งเบา ภาระซึ่งกันและกัน ด้วยความเต็มใจ

21 อย่ าเป็นคน หู เ บ า อย่ าเป็นคนที่ห ล ง เ ชื่อสิ่งใดง่ายๆ จงฉลาดตริตรอง เพราะสิ่งที่ลูกรับ จะค่อยหล่ อ ห ล อ ม ลูกให้เป็นคนเช่นนั้น

22 มีน้ำใจ มีน้ำใจ และ มีน้ำใจ เท่านั้น

23 เวลาทุกนาที ทุกวินาทีมีค่า อย่ ายอมแลกไปกับการนิ น ท าอิ จ ฉ าใคร ออ กไปสร้างสรรค์ทำสิ่งดีมีประโยชน์จะดีกว่า

24 คนเราทุกคนย่อมเกิดข้อ ผิ ด พ ล า ด ก็เริ่มต้นใหม่ได้ ล้ ม ก็ลุกได้ เป็นสัจธรรม เป็นธรรมช าติ แล้วก็เป็นธรรมดาที่ทุกคนนั้นต้องพบเจอ มีใครบ้างที่จะประสบความสำเร็จได้โดยที่ยังไม่ ล้ ม เ ห ล ว

25 ความดูดีไม่ได้วัดกันเพียงเสื้อผ้า ร า ค าของใช้ ป้ายร า ค าไม่ได้ บ อ ก ร ะ ดั บ สังคม ตัวตนเรา จิตใจเรา ต่างหากล่ะ คือสิ่งที่สำคัญ

26 รอยยิ้ม เป็นเครื่อง สำ อ า ง ที่สวยที่สุดของผู้หญิง ต่อให้แต่งหน้าสวยมากเพียงใด แต่ถ้าหากไม่มี ความจริงใจ หน้าสวยมองอย่ างไร ก็ไม่สวย

27 จงแข่งกับตนเองเท่านั้น อย่ าเปรี ย บ เที ย บตัวเองกับผู้อื่นๆ อย่ ามองจุด ด้ อ ย ของตัวเองไปเที ย บ กับจุดเด่นของผู้อื่น

28 ลูกไม่อาจเป็นที่รักที่ชอบใจของทุกคน แต่หากลูกรักแม้กระทั่งคนที่ ไม่รักลูกได้ ชีวิตลูกจะไม่ต้องแบกสิ่งใด

29 ผิ ดก็ขอโ ท ษ ซาบซึ้งก็ขอบคุณ พูดให้ติดปาก อย่ าเป็นคนปากแข็ง เอาแต่ใจ

30 จำไว้ว่า ‘แม่รักลูก และจะรักลูก ตลอ ดไป’

เป็นคำสอนที่สอนลูกได้ดีมากๆ การเลี้ยงลูกไม่จำเป็นที่จะต้องคอยดูแลในทุกสิ่งอย่ าง แต่จงสอนลูก ให้รู้จักกับการเอาตั ว ร อ ด ให้รู้จักกับการใช้ชีวิต นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

ที่มา : kiddpan