แนวคิดด้านการเงิน พัฒนาตัวเอง ให้มีความมั่นคงในชีวิตแบบคนร ว ยทำ

การสร้างความมั่นคงให้กับการเงินเป็นสิ่งสำคัญ หากเราสามารถจัดระเบียบให้กับตัวเองได้แล้ว เราก็จะห่างไกลจากคำว่า เป็นห นี้ อ ย่ างแน่นอน แล้วเคยสังเกตไหมว่าคนที่เขามีวินัยในการใช้เงิน เขามีแนวคิดอ ย่ างไร และทำอ ย่ างไรจึงจะทำให้การเงินของเขามีความมั่นคงสม่ำเสมอ ไม่เคยมีปัญหากับการใช้เงินเลย

เรื่องของการเงิน ส่ ว น บุ ค ค ล เป็นความรับผิ ดชอบของเราแต่ละคนที่นอ กจากจะต้องพ ย า ย ามประหยัดและใช้เงินอ ย่ า งระ มั ดร ะ วั งแล้ว การหาความรู้ในเรื่องของการเงินก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยให้เงินที่เราอ ดออมมาได้สามารถง อ ก เ ง ย และกล า ยเป็นรายรั บที่เพิ่มขึ้น เป็นการใช้เงินต่อยอ ดได้อ ย่ า งถูกต้อง ไม่ช้เงินอ ย่ า งสะเปะสะปะเรื่อยเปื่อย จนกล า ยเป็นคน มีห นี้สินได้

การสร้างฐานะด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่สามารถทำได้เพราะในยุคสมัยนี้การเรียนรู้มีอยู่ทุกที่ขอเพียงเราตั้งใจอ ย่ างจริงจังที่จะจัดการระบบการเงินส่วนบุคคลของเราให้ดีขึ้น ทุกครั้งที่มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองเกี่ยวกับทักษะการเงินแล้วก็ควรคว้าโอกาสนั้นไว้และตั้งใจทำให้ดีที่สุด

นอ กจากการศึกษาเรียนรู้เรื่องการเงินอ ย่ า ง ละเอียดแล้ว สิ่งสำคัญคือ การลงมือทำอ ย่ า งจริงจังและตั้งใจ รวมทั้งมีวินัยในการจัดสรรเงินทองของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะช่วยทำให้ฐานะการเงินของเราแข็งแรงมั่นคง ไม่เกิดความขัดสนหรือหมุนเงินไม่ทันจนต้องไปกู้ห นี้ยืมสินเ สี ยด อ กเ บี้ ยแพงๆอีกต่อไป

วันนี้เรานำแนวทางเรื่องการจัดการกับการเงิน มาฝากกัน เพื่อให้เราได้มีความรู้และมีความฉลากในด้านการเงิน มากขึ้น เพราะการเงินเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่ควรศึกษา จะช่วยให้เราไม่ต้องประสบปัญหาเรื่องการเงินอีกเลย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินได้เผยมุมมองในการใช้เงินเอาไว้ดังนี้

1 ผลตอบแทน

การใช้เงินในแบบที่สามารถทำตัวเงินคืนกลับมาให้เราได้ ทั้งในรูปแบบของรายได้เสริม การลงทุน หรือ การซื้ อ กองทุน เราจึงควรใช้เงินในการสร้างสินท รั พ ย์ที่ทำให้เกิดผลตอบแทนได้ จะทำให้ป้ อ ง กั นไม่ให้เกิดห นี้ สิ นได้

2 กำลังท รั พ ย์

การวางแผนการเงินที่เข้ากับตัวเราเอง อ ย่ า ง รัดกุมและชาญฉลาด จะทำให้เรามีเงินเก็บ ซึ่งจะช่วยให้เรามีความมั่นคงในเรื่องการเงิน มากขึ้นอ ย่ า ง เหมาะสมกับฐานะ

3 ค่ า เ สี ย โอกาส

การที่เรามีรายได้ต่อเดือนในจำนวนที่ค่อนข้างคงที่ เพราะพนักงานประจำจะมีรายรับเข้าทุกเดือนอ ย่ า งสม่ำเสมอ แต่เมื่อคิดเทียบกับเวลาที่เราเ สี ยไปในแต่ละวันบวกค่าเดินทางต่างๆก็ทำให้เ สี ยเวลาค่อนข้างมาก แลกกับเงินรายได้ที่เราได้รับทุกเดือน ในขณะที่มีหล า ยสิ่งหล า ยอ ย่ า งที่ต้องทำอาจทำให้เกิดปัญหาไม่มีเวลามากพอ ดังนั้นสิ่งใดที่สามารถมอบหมายหรือจ้างให้ผู้อื่นทำแทนเราได้ ก็เป็นสิ่งที่ควรทำ เพราะจะช่วยประหยัดเวลา และเอาเวลานั้น มาพัฒนาทักษะและมูลค่าของตัวเองให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น ในระยะย า วตัวเราก็จะสามารถหาเงินได้มากขึ้นเรื่อยๆ

4 รูปแบบการใช้เงิน

หากต้องควักเงินออ กจากกระเป๋า ควรเป็นการจ่ายเงินในสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆ เช่นการนำเงินเก็บไปซื้ อเป็นกองทุนรวมจะมีผลดีกว่าการนำเงินไปซื้ อโทรศัพท์มือถือร า ค าแพง การจ่ายเงินที่จะช่วยให้เงินเพิ่มขึ้นได้นั้น เป็นเรื่องสำคัญที่สุด

5 การใช้จ่าย

รายจ่ายต้องน้อยกว่ารายรับเสมอ นอ กจากจะช่วยให้มีเงินเก็บเพิ่มขึ้นยังทำให้ตัวเราเองรู้สึกดีขึ้นได้ เมื่อมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นทุกเดือนจะช่วยให้มีกำลังใจในการทำงาน และการใช้ชีวิต อ ย่ า งมีเป้าหมาย

ทั้ง 5 ข้ อนี้เป็นแนวคิดและมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังสับสน และมีปัญหาติดขัดเรื่องเงินๆทองๆเสมอ ก็ขอให้ลองเก็บเอาแนวคิดเหล่านี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองและช่วยให้เรามีความมั่นคงในชีวิตได้

ที่มา  krustory