เรื่องจริงของการใช้ชีวิตกับการเ งิ น ที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเ งิ น คือ สิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตว่ากันว่า เ งิ นไม่ใช่ทุกอ ย่ าง แต่ทุกอ ย่ างของชีวิตเริ่มต้นด้วยเ งิ น แต่ถึงแม้ว่ามันจะสำคัญ ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะซื้ อความสุขได้ แต่ถึงจะซื้ อความสุขไม่ได้ แต่เ งิ นก็สำคัญในชีวิตอยู่ดี

1. หลีกเ ลี่ ย งการช้อปกระจาย

แม้ว่าช่วงเซลส์จะเป็นอะไรที่พวกเรามีความสุขมากๆ แต่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้น ของห นี้สินได้เหมือนกันนะยังไงก็ตั้งสติหน่อยนะ อย่ าเห็นแก่ของถูกจนเป็นห นี้ท่วมหัวเลย

2. เริ่มประหยัดเ งิ นสำหรับวัยชร า

วันนี้คุณอายุ 20 ปี แต่อีกไม่นานหรอ กคุณก็ถึงวัยเกษียณ เพื่อไม่ให้กล า ยเป็นคน ตกอับตอนแก่ ก็เริ่มเก็บออมเ สี ยตั้งแต่วันนี้เช่น เก็บวันละ 20 บาท หรือเก็บแบงก์ 50 บาท

เปิดบัญชีฝากประจำก็เป็นวิธีที่ดี สำหรับการวางแผนการเ งิ นที่ดีในอนาคต ถึงตอนนั้นเราก็จะได้มีเ งิ นไว้ใช้ชิลๆ และมีเ งิ นพร้อมสำหรับค่า รั ก ษ า พ ย า บ า ล ด้วย

3. ซื้ อรองเท้าและเสื้อผ้าที่มีคุณภาพดี

เสื้อผ้าที่มีคุณภาพดี จะทำให้คุณสวมใส่มันได้นานกว่าเสื้อผ้าร าคาถูก ดังนั้นจึงถือเป็นเรื่องที่สมควรที่จะใช้จ่ายเ งิ นซื้ อในสิ่งที่ทนและมีคุณภาพที่ดี ดีกว่าซื้ อเสื้อผ้าถูกแล้วต้องซื้ อเปลี่ยนใหม่หล า ยๆ รอบ

4. ร ายจ่ายสำหรับลูกนั้นแพงมาก

การเลี้ยงดูเด็กสักคนนั้น มีร าคาแพงมากกก ทั้งค่าคลอ ด ค่าน ม ค่าผ้าอ้อม ค่าเสื้อผ้า ค่าเรียนจนจบปริญญาตรี ฯลฯ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่คุณควรคุย กับสามีของคุณ

ถึงการวางแผนการเ งิ นทางการเ งิ นระยะย าว เพื่อช่วยสร้าง ร ากฐานที่ดีที่สุดให้กับครอบครัวซึ่งมีวิธีมากมายช่วยสร้างความมั่นคง ด้านชีวิตและทางการเ งิ นไปพร้อมกัน

5. ปรึกษาคู่ชีวิตและช่วยกันเก็บออม

คู่ชีวิตควรเป็นเอกฉันท์ในทุกอย่ างรวมถึงเรื่องเ งิ น ถ้าคุณพย าย าม ที่จะประหยัดเ งิ น แต่คู่ของคุณยังใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย คุณจะไม่มีทางร ว ย

6. ไม่ต้องอายที่จะขอปรับตำแหน่ง

ถ้าคุณได้ทำงานในตำแหน่งเดิมมานานกว่า 3 ปี ก็ถึงเวลาที่คุณต้องก้าวหน้า ในอาชีพ และการขอโปรโมชั่น ก็เป็นขั้นตอนที่เหมาะสมในการปรับปรุง สถานการณ์

ทางการเ งิ นของคุณ นั่นคือเหตุผลที่คุณไม่ควรจะอายที่จะขอ เลื่อนตำแหน่งและเพิ่มเ งิ นเดือน ในเวลาเดียวกันอย่ ากลั วความรับผิ ดชอบ ที่มากขึ้นและภาระงานที่เพิ่มขึ้น

7. อย่ ายืมเพื่อชำระห นี้เก่า

หล า ยคน มักจะยืมเ งิ นบัญชีนู้น มาโปะบัญชีนี้ เพื่อชำระห นี้เก่า หรือชำระห นี้ให้กับบุคคลโดยการกู้ยืมเ งิ นจากบุคคลอื่นนี่เป็นวงจรที่อันเลวร้ าย จะเป็นการดีกว่ามากที่คุณจะไม่สร้างห นี้สินเลย และประหยัดเ งิ น เพื่อชำระคืนเ งิ นกู้โดยไม่ต้องยืมต่อไป

8. นำเ งิ นเดือนบางส่วนฝากในบัญชีออมท รั พ ย์เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเ งิ น

ชีวิตไม่อาจค าดก ารณ์ได้ และอาจต้องการใช้เ งิ นเป็นจำนวน มาก แต่มันจะมาจากไหนได้ล่ะ ถ้าคุณประหยัดเ งิ นทุกเดือนและใส่ไว้ในบัญชีออมท รั พ ย์ คุณจะไม่ต้องตกใจในสถานก ารณ์ที่เกิดขึ้นอย่ างไม่ทันตั้งตัว เพร าะคุณได้วางแผนทางการเ งิ นที่ดีเยี่ยมรองรับไว้อยู่แล้ว

9. อย่ า ล ง ทุ น ในสิ่งที่คุณศึกษามันไม่ดีพอ

แม้ว่าคุณต้องการสร้างความร่ำร ว ยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณก็จำเป็นต้องมีสติ และศึกษาข้อมูลทางการเ งิ นอ ย่ างแม่นยำการทำต ามอารมณ์และการ ล ง ทุ น ในโครงการที่ไม่น่าไว้วางใจ

คุณอาจสูญเ สี ยเ งิ นจำนวuมาก ดังนั้น จึงเป็นการดีกว่า ที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อน เพื่อให้มีการประเมิ นโครงการ ที่เหมาะสมและโอกาสในการประสบความสำเร็จ

10. เช่าบ้าน มีประโยชน์มากกว่าซื้ อ

คนส่วนใหญ่มักพิจารณาถึงแต่ความอย าก ได้บ้านดีๆ สวยๆ ทำเลเหมาะๆ และร าคาไม่แพง แต่หล า ยครั้งที่เรามองข้ามบางอ ย่ างไป เพร าะว่าการซื้ อบ้าน หากพิจารณาลงไปลึกๆ จะพบว่าเ งิ นดาวน์และเ งิ นผ่ อ นบ้านนั้น

เป็นเ งิ นก้อนสำคัญที่ถ้าเราเก็บสะสมไว้เพื่อให้งอ กเงยได้อ ย่ างมหาศาล แต่กลับต้องเอามาจ่ายค่าผ่ อ นบ้ า นที่เต็มไปด้วย ด อ ก เ บี้ ย ที่แพง ซึ่งเมื่อเราคำนวนดี ๆ จะพบว่า ด อ ก เ บี้ ย ทั้งหมดเมื่อรวมกับเ งิ นต้นแล้ว

ซื้ อบ้านได้ถึง 2 หลังเลยทีเดียว ส่วนการเช่าบ้านดูเหมือนว่าจะเป็นการจ่ายเ งิ น ที่หามาได้ไปอย่ างไร้ค่า แต่จริงๆ แล้วอาจจะเป็นตัวเลือ กที่ดีก็ได้ เนื่องจากเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสถานที่ได้เสมอ มีค่าใช้จ่ายในการ บำรุง รั ก ษ า ต่ำ และสามารถเลือ กให้ใกล้ที่ทำงานได้ ประหยัดค่าเฟอร์นิเจอร์ และเดินทางไปได้อีก

ที่มา   e-yhangwa