อย ากนอนหลับสบาย อ ย่ าวาง 6 สิ่งนี้ไว้บนหัวนอน

การพักผ่อนที่ดีที่สุด จากการทำงาน มาเหนื่อยๆ คือ การได้นอนหลับสบายๆ โดยไม่มีสิ่งมารบกวน เพื่อที่เราจะได้ตื่น มารับกับวันใหม่ที่สดชื่น ร่างกายไม่อ่อนเพลีย เพราะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ ซึ่งทุกคนน่าจะรู้ดีว่าเวลานอนพักผ่อน ถ้ามีสิ่งรบกวนเราจะเกิดอาการหงุดหงิด ทำให้ส ม อ งเราทำงานได้ไม่เต็มที่

การนอนหลับเป็นสิ่งสำคัญ ต่ อ ร่ า ง ก า ย เพราะเป็นช่วงที่ร่างกายได้พักผ่อนและฟื้นฟูตัวเองทั้งส ม อ งและร่างกาย การนอนหลับให้เพียงพอ และหลับได้สนิทตลอ ดทั้งคืนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอ ย่ า งยิ่งสำหรับทุกคน ดังนั้น สิ่งของที่อาจร บ ก ว น การนอนของเราก็ไม่ควรที่จำนำมาวางเอาไว้บริเวณหัวเตียง ซึ่งจะทำให้เราหลับได้ไม่สนิททำให้การนอนไม่มีคุณภาพมากพอ

1 ตุ๊กต า

ตุ๊กต าเป็นแหล่งสะสมของฝุ่นจำนวน มาก ทั้งไ ร ฝุ่ นและแ บ คทีเรี ยต่างๆอาจสะสมอยู่ในตุ๊ก ต า ได้อ ย่ า งง่ายดาย การวางตุ๊กต าไว้บนเตียงหรือใกล้ที่นอนจะทำให้เราต้องสูดดมไรฝุ่นอาจทำให้เกิดอาการแพ้และมีผลกับระบบกา ร ห า ยใจรวมทั้งเกิดกา รร ะค า ยเคืองผิวห นังได้อีกด้วย

2 ต้นกระบองเพชร

การตกแต่งห้องและบ้านเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างบรรย ากาศที่ดีให้กับบ้านของเรา แต่การใช้ต้นกระบองเพชรในการตกแต่งนั้น ควรหลีกเลี่ยงการนำมาวางไว้ตรงโต๊ะหรือชั้นบริเวณหั ว นอน เพราะเราอาจเผลอตัวไม่ชนเข้ากับหน าม แหลมๆของต้นไม้ได้

3 เครื่องหอม

ผลิ ต ภั ณ ฑ์เครื่อ งหอมต่างๆที่ช่วยให้ห้องมีกลิ่นหอม ไม่ควรวางตั้งไว้หัวนอนซึ่งเป็นจุดที่เรา ต้องห า ยใจเอากลิ่นเข้าไปตลอ ดทั้งคืน อาจทำให้ระคายเคืองจ มู กได้

4 โทรศัพท์มือถือ

การเล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอน และทันทีหลังตื่นนอนเป็นพ ฤ ติ ก ร ร มที่ไม่ควรทำ เพราะการเล่น มือถือก่อนนอน จะส่งผลให้ส ม อ งไม่สามารถเข้าสู่โหมดพักผ่อนได้ อาจทำให้นอนไม่หลับและการวางมือถือไว้ใกล้หัวนอนก็อาจส่งเ สี ยงรบกวนการนอนอีกด้วย

5 เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือวิทยุ

บริเวณหัวนอนเป็นจุดที่ไม่ควรมีเครื่องไฟฟ้าใดๆตั้งอยู่เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอ ย่ า งอาจมีคลื่นที่รบกวน สม อ งทำให้การนอนหลับของเราไม่มีคุณภาพเพียงพอ

6 นาฬิกาปลุก

,หากเราใช้นาฬิกาปลุกควรวางไว้ให้ห่างจากหัวเตียงสักนิด เพื่อทำให้เรานอนหลับได้สนิทยิ่งขึ้นเพราะการวางนาฬิกาปลุกไว้ตรงหัวนอนอาจทำให้รู้สึกกดดันรวมทั้งเ สี ยงของนาฬิกาก็จะทำให้นอนหลับได้ไม่สนิท หลับๆตื่นๆทั้งคืน โดยเฉพาะอ ย่ า ง ยิ่งคนที่ติดนิสัยชอบดูนาฬิกาอาจทำให้เกิดความกังวลมากขึ้น

ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรนำมาวางบริเวณหัวเตียง หรือ หั วน อนของเรา เพราะอาจทำให้นอนหลับได้ไม่สนิท ทำให้ฝันร้ า ยหรือมีอ า ก า รหลับๆตื่นๆ ส่งผลต่อคุณภาพการนอนของเราได้ และการนอนไม่พอยังส่งผลต่อความดันโ ล หิ ตอีกด้วย ทางที่ดีควรใส่ใจในเรื่องของการนอนหลับที่ดีของเราด้วยการจัดบรรย ากาศในห้องนอนของเราให้สามารถพักผ่อนได้อ ย่ า งเต็มที่

ที่มา   krustory