อนาคตรุ่งเรือง มีกินมีใช้ หากหญิงสาวคนไหนมี 8 ลักษณะใบหน้านี้

วันนี้เราจะพาคุณไปดูลักษณะใบหน้าของหญิงสาวที่อนาคตรุ่งเรือง มีเงินทองใช้ไม่ข า ดมือ กับบทความ อนาคตรุ่งเรือง มีกินมีใช้ หากหญิงสาวคนไหนมี 8 ลักษณะใบหน้านี้ ไปดูกันว่ามีลักษณะใบหน้าแบไหนบ้าง

เรื่องของโ ห ง ว เ ฮ้ ง จัดว่าเป็นศ า ส ต ร์อ ย่ า งหนึ่งที่สามารถเชื่อถือได้ สำหรับคนที่สนใจและอ ย า กที่จะเรียนรู้เรื่องเหล่านี้จะทราบกันดีว่า ลักษณะของคนเรา

แต่ละคนที่แตกต่างกันนั้น สามารถบ่งบอ กถึงสิ่งต่างๆได้มากมาย โดยในวันนี้เราได้นำเรื่องโ ห ง ว เ ฮ้ งของคนที่ร่ำร ว ยมีเงินมีทองใช้ไม่ขัดสนกัน ว่าจะมีลักษณะอ ย่ า งไรบ้าง

1 ค า ง

เป็นจุดที่แสดงถึงลักษณะนิสัยโดยตรง รวมทั้งความรู้และความสามารถเฉพาะตัว เช่น

– ค า งสองชั้น เป็นพวกวัตถุนิยม ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบในเรื่องของตัวเอง ทำให้ดูเหมือนเป็นคนข ี้เกียจและไม่ค่อยมีความกระตือรือร้น

– ค า งกลม เป็นคนเจ้าความคิด เป็นนักสร้างสรรค์ มีน้ำใจและมักจะเจอกับสิ่งที่ทำให้แปลกใจอยู่บ่อยๆ

– ค า งย า ว เป็นคนเจ้าระเบียบ มีความมั่นคงในตัวเอง และมีความคิดความอ่านที่ดี

– ค า งกระ ดู ก เป็นคนมีความเพียรพย าย าม มุ่งมั่น และชอบออ กคำสั่ง

2 คิ้ว

เป็นจุดที่แสดงถึงบุคลิกภาพรวมทั้งความรู้สึกนึกคิด เช่น

– คิ้วหนาเข้ม เป็นคนหั ว ไ วมักก้าวหน้าเร็วกว่าคนทั่วไป มักต้องคอยแก้ปัญหาให้กับคนอื่น เป็นที่รักใครเ อ็ นดูของคนรอบข้าง เป็นคนมีเสน่ห์

– คิ้วตก เป็นคนเข้าอ กเข้าใจผู้อื่นดี รู้เรื่องของคนอื่น มากกว่าเรื่องตัวเอง ชอบแสดงความเห็นอ กเห็นใ จ และในบั้นปล า ยชีวิตจะมีลาภ

– คิ้วตรงเรียว เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองอ ย่ างมาก เป็นคนเด็ดข า ด จนอาจดูเหมือนไร้น้ำใจต่อคนรอบข้าง

– คิ้วเชิดขึ้น เป็นคนมีอำนาจ ไม่ยอมคน ชอบเอาชนะ ค่อนข้างหยิ่งและมั่นใจในความคิดของตัวเองแบบสุดโต่ง

3 หน้าผาก

เป็นจุดเด่นจุดแรกสำหรับเรื่องของโห ว งเฮ้ง หน้าผากเป็นจุดที่แสดงออ กถึงสติปัญญาและความฉ ล า ด ลักษณะหน้าผากมีหล า ยแบบ เช่น

– หน้าผากเว้าลึกทั้งสองข้าง บ่งบอ กถึงความเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือ เป็นนักคิดชอบค้นหาความจริงและเป็นคนร่าเริง

– หน้าผากกว้าง เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะที่ดี สติปัญญาเฉียบแหลม สุภาพและอ่อนโยน

– หน้าผากเล็กแคบ เป็นคนมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ เป็นนักคิดโดยกำเนิดและเป็นคนไม่ยอมคน

– หน้าผากนูนโค้ง เป็นคนมีน้ำใจดีและมีความฉลาด

4 ใบหน้า

เป็นบริเวณที่แสดงออ กถึงอารมณ์และนิสัยส่วนตัวและยังบอ กถึงเส้นทางของชีวิตเกี่ยวกับความสำเร็จและความร่ำร ว ยได้ด้วย เช่น

– ใบหน้าทรงกลม เป็นคนมีท รั พ ย์มาก มีร่างกายที่แข็งแรงสุขภ า พดี เป็นคนชอบใช้ควา มรุ น แ ร ง

– ใบหน้าทรงสี่เหลี่ยม จะเป็นคนมีบุคลิกเงียบๆ เชื่อมั่นในความคิดและยึดมั่นในความเชื่อของตัวเอง

– ใบหน้าทรงสามเหลี่ยม มีลักษณะนิสัยปลิ้นปล้อนและเป็นคนฉลาดมีความคิดและมีส ม อ งดี

– โ ห น กแก้มต่ำ มีความเป็นผู้ต ามมากกว่า ต้องการคนชี้และคอยบอ กทางจึงจะประสบความสำเร็จได้

– โ ห น กแก้มสูง แสดงถึงความเป็นคนที่เชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง มั่นใจในตัวเอง กล้าหาญและเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว

5 ปาก

เป็นจุดที่แสดงถึงเรื่องของการพูดและการใช้คำพูด

– ริมฝีปากบนหนา ล่างบาง มักเป็นคนข ี้น้อยใจคนง่าย มักแสดงความคิดเห็นของตัวเองออ กมาบ่อยๆ ข ี้บ่น

– ริมฝีปากหนาทั้งบนและล่าง เป็นคนที่มีอารมณ์ค่อนข้างรุ น แ รง เป็นคนปากร้ า ยใจดี แม้จะพูดจาแรงๆแต่มีความจริงใจ

– ริมฝีปากบางทั้งบนและล่าง เป็นคนเย็นช า พูดจาตรงไปตรงมา มักไม่ค่อยรั ก ษ าน้ำใจผู้ฟัง

6 หู

จุดนี้บ่งบอ กถึงความคิดสติปัญญาและเส้นทางชีวิต

– ใบหูอ่อน มักเป็นคนคล้อยต ามคนได้ง่าย เป็นคนยอมคน ดูแลและเอาใจใส่ผู้อื่น มักแสดงความอ่อนแอออ กมาให้คนอื่นเห็น

– ใบหู แ ข็ ง เป็นคนสู้คน เชื่อมั่นและยึดความคิดตัวเองเป็นหลักเสมอ

– ใบหูใ ห ญ่ เชื่อว่าเป็นคนมีบุญบารมี ชีวิตราบรื่นมั่นคง

– ใบหูเ ล็ ก แสดงถึงความเป็นคนสู้ชีวิต ต้องยืนบนลำ แ ข้ ง ตั วเ อ ง หวาดร ะ แ ว งและข ี้ตกใจ

7 ด ว ง ต า

เป็นจุดที่แสดงออ กถึงนิสัย อารมณ์และสิ่งที่อยู่ในใจ

– ต า 2 ข้ า งห่างกัน มาก เป็นคนมีเหตุผล มีความคิดและมองการณ์ไกลเสมอ แต่ไม่ค่อยรอบคอบ

– ห า งต าเชิดขึ้น เป็นคนเงียบๆนิ่งๆ ใช้อารมณ์ในการกระทำเสมอ ทำให้ดูเหมือนเป็นคนแข็งกระด้าง เป็นคนไม่ยอมคน ขยัน กล้าคิดกล้าตัดสินใจ ชีวิตมักจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเสมอ

– ต า ต ก เป็นคนสุภาพถ่ อ มตัว จนอาจดูเหมือนเป็นคนไม่มีพลัง เป็นคนง่ายๆไม่เรื่องมาก และอ่อนไหวได้ง่าย

8 จมูก

จุดนี้จะแสดงถึงลักษณะนิสัยที่เด่นชัด

– จมูกใหญ่ เป็นคนยึดตัวเองเป็นที่ตั้ง ชอบทำอะไรคนเดียว เป็นคนกล้าหาญ ร่าเริงมีสีสันและมีชีวิตชีวา

– จมูกเล็ก มักมีอารมณ์แปรปรวนง่าย ไม่ค่อยแน่นอน มีนิสัยชอบจับผิดคน

ศา ส ตร์ที่เกี่ยวกับโหงวเฮ้งนี้เป็นความเชื่อที่ได้รับการถ่ า ย ท อ ดกัน มาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยผู้ที่สามารถดูโหงวเฮ้งได้เก่งๆนั้นมักจะมีคำแนะนำหรือบอ กล่าวกับคนๆนั้นให้ปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาลักษณะนิสัยของตัวให้ดีขึ้น นับว่าเป็นเรื่องที่ดีเมื่อได้รู้ถึงข้อดีข้อเสียของตัวเองแล้วพ ย าย ามเปลี่ยนแปลงให้เป็นคนที่ดีขึ้น

ที่มา krustory