หญิงให้ดูมือซ้าย ช ายให้ดูมือขวา บอ กนิสัยที่แท้จริงของคุณต ามคนโบราณว่าไว้

วันนี้เราจะพาคุณไปดูนิสัยที่แท้จริงของคุณว่าเป็นคนแบบไหน ต ามลักษณะของมือของคุณเอง โดยให้ผู้หญิงดูซ้าย ผู้ช ายดูขวา ไปดูกันว่าลักษณะมือของคุณจะบอ กนิสัยของคุณได้แม่น มากแค่ไหนกัน

ศ า ส ต ร์ของการ ดู ด ว ง และเรื่องของโ ช ค ช ะ ต า สามารถบ่งบอ กอะไรได้หล า ย อย่ า งมากมาย ทั้งช ะ ต าชีวิ ตที่ ผ่ า น มา และแนวโน้มชีวิตใน อน า คตรวมไปถึงลักษณะนิสัยใจคอด้วย

โดยในวันนี้เราจะมาดูเรื่องของล า ยนิ้วก้อยกัน ว่าเรามีเส้น ช ะ ต าที่นิ้วก้อยเป็นอ ย่ า งไรบ้าง วิธีดูนั้นหากเป็นผู้หญิงให้ดูที่มือซ้าย ส่วนผู้ช ายให้ดูที่นิ้วก้อยมือขวา จากภ า พ จะเห็นเส้นแบ่งเป็นช่องของนิ้วก้อยโดยมี 3 ช่องดังนี้

ความ ย า วของข้อนิ้วแต่ละข้อจะบ่งบอ กถึงจุดเด่นในตัวคุณ

ข้อบน ย า วที่สุด หมายถึงคุณเป็นคนมีพรสวรรค์ในการเจรจา สามารถโน้มน้ า วใจคนได้ดี พูดจาฉะฉานมั่นใจ เป็นคนรอบคอบและช่างสังเกต

ข้อ กลางย า วที่สุด แปลว่าคุณเป็นคนใส่ใจคนรอบข้างเป็นพิเศษ มีความอ ดทน อาชีพที่มีลักษณะเช่นนี้ส่วน มากจะเป็นคนที่ทำงานในวงการแพทย์

ข้อล่างย า วที่สุด หมายถึงคุณเป็นคนที่รักอิสระมาก ไม่ชอบให้คน มาออ กคำสั่ง หรือ ตีกรอบควบคุม คุณเป็นคนง่ายๆตรงๆ เปิดเผย เจ้าคารม และยึดมั่นในเหตุผลมาก มีทักษะในการโต้เถียงที่ดีกว่าคนทั่วไป

ส่วนที่สั้นที่สุดจะบ่งบอ กถึงจุดด้อยในตัวคนๆนั้นได้

ข้อบนสั้นที่สุด แสดงว่า คุณเป็นคนไม่ค่อยกล้าแสดงออ ก ออ กจะข ี้อ า ยทำให้คนที่ไม่รู้จักคิดว่าคุณเป็นคนไม่มีม นุ ษ ย สั ม พั นธ์กับคนอื่น และบางครั้งคุณมักรู้สึกไม่เข้าใจตัวเอง

ข้อ กลางสั้นที่สุด นั่นแปลว่า คุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์คนหนึ่งเลย เป็นคนที่ยกความยุติธรรมมาเป็นอันดับแรก มีความมั่นคงแน่วแน่อาจถึงขั้นไม่รู้จักยืดหยุ่นหรือประนีประนอน บางทีการเป็นคนที่ตรงแบบขวาน ผ่ า ซ า กก็อาจเป็นข้อเสียของคุณได้

ข้อล่างสั้นที่สุด คุณเป็นคนสบายๆง่ายๆ ไม่มีเ ล่ ห์ เหลี่ยมมากมาย และมักถูกคนหลอ กหรือเอาเปรียบบ่อยๆเพราะเชื่อคนง่าย

เรื่องของความย า วเส้นนิ้วมือก็คล้ายกับศ า ส ต ร์ เรื่องล า ยมือซึ่งสามารถบ่งบอ กตัวตนของคนเราได้อ ย่ า งชัดเจน ลองสักเกตนิ้วของคุณดูและทดสอบดูว่า คุณมีนิสัยอ ย่ า งที่ว่านี้จริงไหม

ที่มา krustory