สรงน้ำพระที่บ้าน ทำถูกได้อานิสงค์บุญมาก

เมื่อวันปีใหม่ไทยใกล้เข้ามาแล้ว หล า ยๆ คนเดินทางกลับบ้าน เพื่อ กลับไปหาคนที่คุณรัก และก็จะทำพิธีการสรงน้ำพระที่บ้าน วันี้เราก็อย ากที่จะแนะนำวิธีการสรงน้ำ ที่ถูกต้อง กับบทความ สรงน้ำพระที่บ้าน ทำถูกได้อานิสงค์บุญมาก ไปดูกันว่าจะทำอย่ างไรบ้าง และคุณจะได้อนิสงค์บุญอย่ างไรบ้าง

การสรงน้ำพระ นั่นคือ การทำความสะอาดหิ้งพระพระพุทธรูป รูปภาพ รวมถึงสิ่งของต่างๆให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นพิธีที่ทำกัน มาตั้งแต่ในสมัยก่อนและทำมาจนถึงในปัจจุบันนี้และต้องทำเป็นประจำในทุกๆปี เกิดเป็นสิริมง คลที่ดีให้กับตัวผู้ที่ปฏิบัติและทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้ า น ซึ่งทางเราได้มีวิธีการปฏิบัติอย่ างถูกต้องมาฝากกัน เพื่อให้ผู้ที่เลื่อมใสและมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้นำไปปฏิบัติกัน

อุปกรณ์สรงน้ำพระที่บ้ า น

– ขันใส่น้ำสำหรับเช็ดทำความสะอาดทั่วไป

– ผ้าเช็ดทำความสะอาดผืนใหม่หรือฟองน้ำสะอาดๆ

– พานและถาดรองต ามความเหมาะสม

– โต๊ะที่ประดิษฐาน

– ขันใส่น้ำสำหรับสรงน้ำ

– เครื่องหอม ( ดอ กไม้หอม, พวงมาลัย, น้ำหอม/น้ำอบ/น้ำปรุง )

ขั้นตอนการสรงน้ำพระที่บ้ า น

1 เริ่มจากการที่อัญเชิญพระพุทธรูปขึ้น มาทำความสะอาดด้วยผ้าผืนใหม่ที่สะอาดหรือจะใช้เป็นฟองน้ำใหม่มาทำการเช็ดที่ละองค์ หากเป็นกรอบรูปก็ให้ใช้ฟองน้ำชุบน้ำบิดหมาดๆแล้วนำมาเช็ดฝุ่นต่างๆออ กให้หมดดี

2 จากนั้นให้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งหมดที่ได้มีไปวางเอาไว้ที่พาน โดยมีถาดรองบนโต๊ะพร้อมทั้งประดับประดาโต๊ะด้วยดอ กไม้หอม กลีบดอ กไม้และพวงมาลัยที่ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้สวยงาม

3 ต่อมาจะทำการเตรียมในเรื่องของเครื่องหอมโดยการโรยดอ กไม้หอม พวงมาลัย น้ำหอม น้ำอบหรือน้ำปรุง ใส่เอาไว้ในขันน้ำสะอาดจัดเตรียมเอาไว้สำหรับการสรงน้ำพระ

4 หลังจากนั้นก็หัน มาทำความสะอาดที่ประดิษฐ์ฐานองค์พระประจำบ้ า น หิ้งพระโต๊ะห มู่บูช า และสิ่งของที่เกี่ยวกับประดิษฐ์ฐานองค์พระให้สะอาดสะอ้านเรียบร้อยดี

5 ขั้นตอนสุดท้ายให้ทุกคนในบ้ า นตั้งจิตอธิษฐานและร่วมสรงน้ำพระไปพร้อมๆกัน โดยจะนำขันน้ำที่ได้ใส่เครื่องหอมเตรียมเอาไว้มาทำการสรงที่พระพุทธรูปให้ครบทุกองค์พร้อมกับการกล่าวขอขมาต ามด้านล่างนี้

การกล่าวขอขมาก่อนสรงน้ำ

– ก่อนอัญเชิญพระพุทธรูปไปประดิษฐานที่สรงน้ำ ให้กล่าวขอขมาเพื่อไม่ให้เกิดโ ท ษ โดยการตั้งนะโม 3 จบ และต ามด้วย ‘ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต’ แล้วจึงอัญเชิญพระพุทธรูปไปยังที่ประดิษฐาน

– ก่อนเริ่มสรงน้ำพระพุทธรูปด้วยน้ำสะอาดที่ปรุงด้วยเครื่องหอมนั้น ให้ตั้งนะโม 3 จบ และต ามด้วย ‘อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโว นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง’ เพื่อ กล่าวคำอธิษฐาน แล้วค่อยตักน้ำสรงพระพุทธรูปต่อไป

เป็นสิ่งปฏิบัติขั้นตอนที่ถูกต้องสำหรับวิธีการสรงน้ำพระที่บ้ า น หากท่านไหนที่กำลังมองหาวิธีอยู่แล้วก็ นำวิธีนี้ไปปฏิบัติต ามกันดูได้เพื่อความเป็นสิริมง คลและเป็นการสร้างจิตใจที่ให้ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง

ที่มา postsod