วิ ธีไหว้พระภูมิเจ้าที่ ศาลในบ้าน ทำถูกวิ ธีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา

หล า ย ๆ สถานที่ไม่ว่าจะเป็นอาคาร สำนักงาน หรือที่อยู่อาศัย จะทำการสร้าง ศาลพระภูมิ ไว้เป็นที่สถิตของเทพารักษ์และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและป้องกันภั ยอันต ร า ย แต่มีหล า ยคนที่อาจจะยังไหว้ไม่ถูกวิ ธีวันนี้เราเลยจะพามาดูการไหว้ที่ถูกกัน

ในแต่ละบ้านย่อมมีศาลพระภูมิเจ้าที่ ให้คอยเคารพบูชาปกปักรั ก ษ า คุ้มครองคนในบ้าน บางที่อาจมีศาลต า ศ า ล ย า ย อ ยู่ในบริเวณบ้านด้วย ซึ่งศาลต่างๆเหล่านี้ หากเราไม่ดูแลเอาใจใส่ให้ดีพอ ปล่อยให้รกร้าง สกปรก เต็มไปด้วยฝุ่นและหย า กไย่ ก็คงจะไม่สำฤทธิ์ผลให้แก่เราโดยแน่

ดังนั้นเมื่อมีแล้วก็ควรบูชา ทำความส ะ อ า ดให้ดี เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของคนในครอบครัวและในวันนี้เราจะมีวิ ธีบูชา และรั ก ษ า ศาลพระภูมิ หรือศาลต า ศาลย า ยมาฝากกีน ซึ่งเป็นพิธีไหว้เพื่อแสดงความเคารพ จากพระครูวิส า ร ส ร จั กษ์ หรือหลวงปู้เงิน กตสาโร วัดเกาะแก้วมาฝากกัน

สิ่งต่างๆที่ต้องเตรียมในการบูชา

1 สำรับกับข้าว 1 ชุด

2 ธูป โดยไหว้ศาลพระภูมิใช้ธูป 9 ด อ ก ,ศ า ล ต า ย า ยใช้ธูป 5 ด อ ก

3 ผลไม้ต่างๆ ซึ่ง 1 ในนั้นควรมีส้ม เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความโชคดี

4 ขน มหวาน หลวงปู้แนะนำว่า ควรมีขน มน้ำด อ ก ไม้ 1 อย่ า ง เพราะขน มชนิดนี้ จะแสดงออ กถึงการขอขมาได้เป็นอย่ า งดี

5 พวงมาลัย ก็ใช้ด อ ก ดาวเรือง หรือจะเป็นพวงมาลัย 7 สีก็ได้

เมื่อจัดเตรียมทุกอย่ า งครบแล้ว ก็ให้เอามาวางบูชาหน้าศาลพระภูมิ รวมถึงศาลต า ย า ย แล้วกล่าวคำขอขมาดังต่อไปนี้

ก่อนอื่นให้ตั้งนะโม 3 จบ

แล้วกล่าวว่า อิติสุคโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหังจากนั้นตั้งอธิษฐานจิต ว่าวันนี้ลูกจะทำความส ะ อ า ดบ้าน สิ่งใดที่ลูกเคยล่วงเกินพระภูมิเจ้าที่ คุณต า คุณย า ยก็ขอโ ท ษ สิ่งใดที่ไม่ดีก็ขอให้ไปกับสิ่งที่ไม่ส ะ อ า ด ที่ลูกจะทำความส ะ อ า ดวันนี้ด้วยเทอญ แล้วทำการขอพรต า มที่ใจปรารถนา เสร็จแล้วก็ปักธูปลงกระถาง

รอจนธูปหมด ก็เริ่มเข้าไปทำความส ะ อ า ดในบ้าน เริ่มตั้งแต่เพดาน แล้วค่อยทำลงมาเรื่อยๆจนถึงพื้นบ้าน จากนั้นนำเศษสิ่งสกปรกที่ได้ ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละออง หรือของสกปรก เอามากองรวมกัน แล้วใช้ถ้าขาวมาห่อให้มิดชิด จากนั้นก็นำไปทิ้งที่ถังขยะภายในวัด ห้ามเหลียวหลังกลับไปดูเป็นอันข า ด เปรียบเสมือนการเอาสิ่งไม่ดีที่เอาออ กมาจากในบ้าน มาทิ้งเ สี ยให้หมด

เมื่อ กลับมาถึงบ้านก็ให้นำเอาน้ำมนต์ที่ได้จากการไหว้พระประทานในบ้าน หรือน้ำมนต์ที่ได้เตรียมไว้แล้วจากอาจารย์ที่เคารพนับถือ เอามาพรมให้ทั่วบริเวณบ้าน เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล อย่ า ให้ทุกคนในบ้าน มีปากเ สี ยงกันในเวลานี้

พอรุ่งเช้าก็ให้ตัก บาตรทำบุญ หรือจะถวายสังฆทานก็ได้ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้พระภูมิเจ้าที่ ปู่ย่ าต าย า ย ผีบ้านผีเรือน ที่คอยปกปักรั ก ษ า เราพร้อมครอบครัวไว้ ให้เป็นการบูชาให้ปกปักรั ก ษ า คุ้มภั ยให้เราและครอบครัวตลอ ดไป

โดยหลวงปู้เงิน กตสาโร ท่านได้กล่าวไว้ว่า การไหว้พระภูมิเจ้าที่แบบนี้ เราสามารถอธิษฐานขอสิ่งใดก็ได้ ภูมิเทวดาก็จะอนุเคราะห์ และเจ้าก ร ร ม น า ยเ ว ร ใดๆก็จะยอมอ โ ห สิ ก ร ร มให้ ทำแล้วดีมีโชคลาภ สร้างเสริมบารมี แผ่ความเมตต า กรุณา และคุ้มครองอุ บั ติ เ พ ศ ภั ย ไม่ให้เกิดขึ้นกับคนในบ้าน

หากคุณเป็นคนนึงที่ไม่เคยบูชาเจ้าที่ศ า ล พ ร ะภูมิ หรือศาลต า ย า ยในบ้าน ก็ควรรีบทำเ สี ย เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในบ้าน รวมถึงโชคลาภ ความร่ำร ว ยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นสู่ตนอีกด้วย

ที่มา postsod  krustory