วิ ธีเเก้ของคน มีปัญหาเรื่องเงินทอง ใครติดขัดลองทำดู

คำว่า บุญ ปัจจุบันเรามักใช้ควบคู่กับคำว่าทาน เช่น ทำบุญทำทาน คำว่าทำบุญ ในที่นี้คนทั่วไปมักหมายถึง การทำทานนั้นเอง คือ การให้สิ่งของแก่ผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน ด้วยความเต็มใจ

แต่คำว่าบุญในทางพระพุทธศาสนามีความหมายมากกว่าการให้ บุญ หมายถึง ความดีฉะนั้นการทำความดีก็คือ การทำบุญการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ก็เป็น การทำบุญอ ย่ างหนึ่ง

หล า ยคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินชักหน้าไม่ถึงหลัง นอ กจากทำงานกันแบบเงินเดือนชนเดือนแล้ว ยังมีห นี้ สิ น และรายจ่ายขึ้น มาตลอ ดทำให้รู้สึกท้อใจกันบ้าง ไม่ว่าจะทำอะไรก็เหมือน มีอุ ป ส ร รคขั ด ขวางตลอ ด บางทีอาจเป็นเพราะเรื่องที่เราเคยทำในอ ดีตมาต ามให้ผลส่งให้เราต้องประสบปัญหาทางการเงิน ไม่ราบรื่น อย่ า งที่ควรจะเป็น เรามีวิ ธีแก้ก ร ร มด้วยตัวเอง 5 ข้ อที่ควรทำเมื่อรู้สึกว่าชีวิตติดขัด และเต็มไปด้วยอุป สร ร คขัดขวางตลอ ด

1 ชำระห นี้ ส ง ฆ์

ในที่นี้จะเป็นการนำเงินใส่ตู้บ ริจ า คที่ตั้งไว้ในวัด ส่วน ม า กจะเป็นร า ยจ่ า ยของวัดที่ส ง ฆ์เป็นผู้จัดการ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ าทำนุบำรุงวั ด วิ ธีนี้จะช่วยส่ งผลให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รได้รับ กุ ศ ล ของเราด้วย

2 ทำบุ ญเพื่อพ่อแม่

การทำบุ ญกับพ่อแม่นั้นเป็นการแก้เค ล็ ด จะช่วยให้ผู้ใหญ่คอยเกื้ อห นุ น ช่วยในตอนที่ชีวิตลำบาก พรของพ่อแม่จะช่วยให้เราร อ ด พ้ นจากวัน แ ย่ๆและทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้

3 ปล่อยน กปล่อยป ล า

การทำบุญด้วยการไ ถ่ ชี วิ ต สั ต ว์เป็นการทำกุ ศ ลอ ย่ า งหนึ่ง ไม่สำคัญว่าจะเป็นสั ต ว์เล็ กหรือใหญ่ เพราะหนึ่งชี วิ ตก็มีค่าเท่ากัน เป็นการทำจิ ตเม ต ต าคิดถึงชี วิ ตผู้อื้นจะช่วยให้มีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิต

4 ทำบุญข้าวส าร

ให้เราเตรียมข้าวส ารบรรจุใส่ถุงพลาสติกแล้วมัดถุงให้เรียบร้อย แล้วใส่บาตรให้กับพ ร ะ ส งฆ์ ซึ่งการใส่ข้าวส า รนั้นจะได้อานิสงส์ในเรื่องของการมีกิน มีใช้ ทำมาหากินดีขึ้น และข้าวส า รที่เราใส่บาตรจะช่วยชดใช้ห นี้ ก รร มให้กับเ จ้ าก ร ร มนาย เ วรเก่าๆของเรา

หากใครที่รู้สึกว่าการเงิน มีปัญหาหนักมาก มีวิบากการเงินเยอะแสดงว่าช า ตที่แล้วติ ดห นี้ ไว้เยอะต้องแก้ด้วยการถวายข้าวส ารให้มากกว่าน้ำหนักตัวของเราบวกไป 1 กก. อาจเป็นการถวายสั ง ฆทานก็ได้พร้อมกับถวายสังฆทาน 1 ชุด

5 ทำป้ า ยบ อ กทางหรือสร้างซุ้ มประตูวั ด

การสร้างป้ายบอ กทางไปวัดหรือซุ้มประตูเป็นการบอ กบุ ญส่ งต่ อให้กับผู้อื่น ทำให้คนอื่นทั่วไปได้รู้เพื่อที่จะไปทำบุญสร้างกุ ศ ลกันต่อ ผู้สร้างก็จะได้บุ ญตร งนี้ไปด้วย ในบางเรื่องที่เล็กๆน้อยๆที่คนไม่ค่อยให้ความสำคัญ ยิ่งหากเราทำด้วยใจที่ดีแล้วจะช่วยให้เรารอ ดพ้นจากปัญหาหรือความทุ ก ข์ใจได้

การทำบุญทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะช่วยในเรื่องของการเ งิ นโดยเฉพาะ หากใครรู้สึกขัดสนและติดขัดตลอ ดเวลา ให้ลองเอาวิ ธีการทำบุ ญ เหล่านี้ไปทำกันดู เพื่อช่วยเพิ่มกุ ศ ลให้กับตัวเองและช่วยล ด วิ บ า กที่เราต้องเจอต่อไป

ที่มา  krustory