วิ ธีสังเกตุดูคนไม่จริงใจ ในยุคที่ทุกอ ย่ างดูป ล อ ม

ความจริงใจหรือซื่อสัตย์ต่อ กันคือสิ่งที่ทุกคนควรมี แต่ในยุคสมัยนี้ส่วน มากจะเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวกันเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เรานั้นไม่รู้ได้หรอ กว่าใครเข้ามาคบเราเพื่อหวังประโยชน์หรืออย ากจะเป็น

มิตรกับเราจริงๆกันแน่ ฉนั้นคนแบบนี้จะอยู่ทั่วไป วันนี้เราจึงจะพามาดูวิ ธีสังเกตุว่าคนไม่จริงใจนั้นเป็นอ ย่ างไร เราจะได้ระวังตัวกันได้ หรืออาจจะเป็นคนใกล้ตัวคุณก็ได้

ในสังคมปัจจุบัน ที่คนเราต้องใส่หน้ากากเข้าหากัน ต้องเสแสร้งทำเป็นดีต่อหน้า เพื่อหวังผลประโยชน์บางอ ย่ างในภายหลังบางครั้งก็ย ากที่จะ

ดูออ กว่า ใครจริงใจใครหน้าไหว้หลังหลอ กต้องอ ดทนให้มาก ต้องรอบคอบ และใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนพวกนี้มักมีเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว และมีศิลปะ

ในการโน้มน้าวใจคน แต่ไม่นาน คนพวกนี้ ก็ต้องเผยธาตุแท้ตัวเองออ กมาจนได้เพราะถ้าเขาไม่ดีจริง เขาก็ไม่สามารถ เสแสร้งเป็นคนดีได้

ตลอ ดเมื่อความจริง ปรากฏเขาก็จะถูกสังคมลงโ ท ษเอง ขอเพียงเรารั ก ษ าความดีของตนเองและอ ดทนให้มากพอ ความอ ดทนคือวิ ธีที่ดีที่สุด

ในการเอาชนะคนเสแสร้งไม่มีใครแสดงเป็นคนอื่นได้นานหรอ กสักวันเขาก็ต้องแพ้ภั ยตัวเอง เอาชนะใจตัวเองให้ได้บอ กตัวเองว่าอ ย่ าแพ้ทาง

เค้าอ ย่ าอ่อนแอให้เค้าเห็น อ ย่ าแสดงอารมณ์โ ก ร ธให้เค้าได้สะใจ อ ย่ าเถียงอ ย่ างที่ใจ เราคิดแต่ให้เงียบเข้าไว้ ยิ้มอ ย่ างเดียวก็พอไม่ว่าเค้าจะมาไม้ไหน

เราอ ย่ าไปหลงกล จะมาดีมาร้ า ยก็ช่าง เค้าอย า กด่าอย ากดูถูกก็ชั่ง อ ย่ าไปรับเอา เราไม่เ จ็ บไม่ป ว ด ต ามปากเค้า ไม่นานคนพูดก็จะรู้สึกเ จ็ บป ว ดเอง ไม่มีใครทำอะไรเราได้ แค่เพียงคำพูดหรอ ก อย ากพูดอะไรก็ให้เค้าพูดไปไม่เหนื่อย เพราะพูดจนห า ยใจไม่ทันก็ช่างเค้าคำพูดจากคนที่โ ก ร ธจัด

มัน มีแต่แ ร งกดดันทางอารมณ์ การแสดงออ กล้วน แต่ใช้แ ร งมากกว่าปกตินอ กจากเค้าจะเหนื่อยทั้งทางกายทางใจ ทางวาจาแล้ว สุ ข ภ า พจิตของเค้า ก็จะเ สี ยไปด้วย เพราะเค้ากลัวคนอื่นจะไม่เชื่อ กลัวคนอื่นจะไม่เห็นด้วยยิ่งออ กแ ร งพูดมากขึ้นท่าแท้ก็จะหลุดออ กมา ว่าลึกๆของจิตใจคิดก็ร้ า ย

พูดก็ร้ า ยความคิดของความทุ ก ข์ ในจิตใจของเค้า จะเผาใจเค้าให้ร้อนเป็นไฟ ใครอยู่ใกล้ก็จะรู้สึกร้อนต าม ไม่มีใครอย ากอยู่กับความร้อน ทุกคนชอบความเย็นสบายทั้งนั้นตัวเค้าเองก็เถอะ ต่อให้ตัวอยู่ในห้องแอร์ที่เย็นจัดแต่ถ้าภายในจิตใจร้อนเป็นไฟสุดท้ายแล้ว อ ย่ าหวังว่าจะชนะใครได้เลย

เพราะแม้แต่ใจของตัวเค้าเองยังควบคุมไม่อยู่เลย ก็มีความอ ดทนคือวิ ธีพิสูจน์ว่าใครจริงใจ ใครไม่จริงใจ และจงจำไว้ว่าคุณไม่สามารถทำให้ ทุกคนชอบคุณได้หรอ ก บางคนชอบคุณ บางคนก็ไม่ชอบคุณแต่ในท้ายที่สุดแล้วคุณก็แค่ดำเนินชีวิต ด้วยการเป็นตัวของตัวเอง และทำให้ตัวเองมีความสุข

ที่มา  108resources