วิ ธีขอคืนรถไฟแนนซ์ เมื่อผ่อนรถต่อไม่ไหว ไม่ให้เราเสียเปรียบ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีคืนรถไฟแนนซ์โดยที่เราเองไม่ต้องเสียเปรียบ กับบทความ วิ ธีขอคืนรถไฟแนนซ์ เมื่อผ่อนรถต่อไม่ไหว ไม่ให้เราเสียเปรียบ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไร

การ ขอยกเลิกสัญญาเช่าซื้ อรถยนต์ กับธนาคาร หรือสถาบันการ เงิน หรือ การคืนรถให้ไฟแนนซ์ ซึ่งนับเป็นทางออ ก ที่ดีกว่าปล่อยให้รถถูกยึดหรือถูกฟ้องร้อง ซึ่งมีรายละเอียด ขั้นตอน ที่ควรทำความเข้าใจก่อน ดังนี้

1 ไฟแนนซ์ ต้องการ เงิน มากกว่ารถ อธิบายได้ว่าบริษัท ไฟแนนซ์เป็นฝ่ายให้ผู้ซื้ อ ยืม เงิน มาชำระค่ารถทั้งหมดก่อน แล้วค่อยผ่ อ นชำระคืนพร้อมกับ ดอ กเบี้ยต ามที่ระบุในสัญญา ดังนั้น การนำรถยนต์ ไปคืนย่อมไม่ได้ก่อให้เกิด ผลประโยชน์ใด ๆ ต่อไฟแนนซ์ ทว่าก็ถือเป็นเรื่องที่สามารถ ทำได้ต ามกฎหมาย

2 คืนรถแล้วอาจต้องใช้ ห นี้ ต่อ เมื่อมีการคืนรถเกิดขึ้นแล้ว ไฟแนนซ์จะนำรถไปข า ยทอ ดตลาด ทันทีเพื่อตีมูลค่า ออ กมาว่าสามารถหักลบกลบ ห นี้ ได้หรือไม่ หากไม่พอ กับ ห นี้ ที่เหลือก็ต้องชำระต่อไป สำหรับกรณีนี้มักเกิดจากการที่ไฟแนนซ์ ได้ดำเนินการยึดรถคืน และดำเนินคดีฟ้องร้องเรียกเอา เ งิ น ส่วนต่างที่เกิดขึ้น ซึ่งถือได้ว่าผู้ใช้รถต้อง เป็นฝ่ายเ สี ยทั้ง เ งิ น เ สี ยทั้งเวลา และยังเ สี ยเครดิตอีกด้วย

3 ผู้ค้ำประกันต้องระวังให้ดี มีบางกรณีที่ผู้ใช้รถนำรถไปคืนให้กับไฟแนนซ์ เมื่อข ายทอ ดตลาดแล้วเกิดส่วนต่าง ขึ้นกลับไม่รับผิ ดชอบ ฉะนั้น ประเด็นสำคัญในการคืนรถให้ไฟแนนซ์คือ แม้จะคืนรถแล้ว แต่ก็อาจจะยังมี ห นี้ สินส่วนต่าง ที่ต้องเป็นภาระชดใช้ต่อไปอีก จึงกล่าวได้ว่านี่ควรจะเป็นทางเลือ กสุดท้าย สำหรับการปลดภาระ ห นี้ สินรถยนต์ ซึ่งก่อนจะมาถึงกระบวนการนี้ อาจจะยังมีทางออ กอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาก่อนดังต่อไปนี้

วิ ธีการแก้ปัญหาก่อนตัดสินใจคืนรถให้ไฟแนนซ์

1 ปรึกษากับบริษัทไฟแนนซ์ เพื่อปรับโครงสร้าง ห นี้ รถยนต์ ควรมีการพูดคุยเรื่องค่างวดให้ผ่ อ นน้อยลง หรือผ่ อ นให้นานขึ้นได้ ซึ่งต ามที่กล่าวไปก่อนแล้วว่า บริษัทไฟแนนซ์ย่อม ต้องการได้รับผลตอบแทน เป็น เงิน ต้นและ ดอ ก เบี้ย มากกว่าการได้ เป็นรถยนต์คืนอยู่แล้ว แม้จะต้องยืดเวลาออ กไปนานกว่า ที่ระบุในสัญญาเดิมก็ต าม

2 ข า ยรถต่อให้คนอื่นด้วยตัวเอง นี่คือวิ ธีที่อาจะทำให้ได้ เงิน คืน มาบ้าง หรือ อย่ างน้อยก็ไม่ต้องเสียเงิน ส่วนต่าง และไม่เสียเครดิตอีกด้วย

3 ยกรถให้ญาติสนิท หรือเพื่อนสนิทไปผ่อนต่อ ในกรณีนี้แนะนำว่าควรเป็นญาติสนิท หรือเพื่อนสนิทที่ไว้ใจได้จริง ๆ เพราะวิ ธีนี้เท่ากับเป็นการยกรถให้ผู้อื่นแบบฟรี ๆ อย่ าลืมว่าจำเป็นต้องดำเนิน การเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้ อ

ที่บริษัทไฟแนนซ์ให้เรียบร้อย ข้อ ดีของวิ ธีนี้คือคุ้มค่ากว่าการนำรถไปคืน หรือปล่อยให้รถถูกยึดแน่นอน อย่ าง ไรก็ต าม หากวิ ธีอื่น ๆ ยังไม่สามารถนำไปสู่ทางออ กได้ การคืนรถให้ไฟแนนซ์คง เป็นทางเลือ กสุดท้าย ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิ ธีการคืนรถให้ไฟแนนซ์ ให้เสียประโยชน์น้อยที่สุด

1 อย่ าผิดนัดชำระ โดยเด็ดข า ด

2 เป็นฝ่ายคุย กับไฟแนนซ์ก่อน

ข้อ ดีของวิ ธีนี้คือ เมื่อสัญญาเช่าซื้ อถูกบอ กเลิก โดยที่ผู้ใช้รถไม่ได้เป็นฝ่ายผิ ดสัญญา หรือไฟแนนซ์ไม่ได้มา ยึดรถยนต์กลับไปเอง เมื่อเข้าสู่กระบวนการนำรถไปขา ยทอ ดตลาด หากมูลค่าที่ขา ยได้ไม่เพียงพอ กับยอ ดห นี้ ต ามสัญญาเช่าซื้ อฝ่ายผู้ใช้รถจะไม่ต้องรับผิ ดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น แต่แบบนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ซึ่งผู้ใช้รถอาจจะต้อง เตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการ ในชั้นศาล ซึ่งจะกล่าวถึงในข้อต่อ ๆ ไป

3 ตรวจสภาพรถก่อนส่ งมอบ

ควรตรวจสภาพรถก่อนส่ งมอบ ถ่ายรูปทุกมุมของรถไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นขับรถไปที่บริษัท ไฟแนนซ์ และเจรจาขอให้บริษัทออ ก หลักฐานการส่ งมอบรถคืน ทำการตกลงเรื่องค่าเสียห า ย ที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้เรียบร้อย

4 เตรียมตัวขึ้นศาล

เมื่อผู้ใช้รถขอทำเรื่องคืนรถ บริษัทไฟแนนซ์ก็จะนำรถไปดำเนินการข า ยต่อเพื่อให้ได้ เงิน คืน มา มีโอกาสน้อยมากที่จะสามารถขา ยได้ เงิน มาสามารถหักลบกลบ ห นี้ ได้เมื่อจำนวน เงิน ที่ ข า ยรถ ไปไม่เพียงพอ กับการชำระห นี้

ที่เหลืออยู่ ไฟแนนซ์จึงต้องมาไล่เบี้ยเรียกร้องให้ผู้คืนรถชดใช้ส่วนต่างรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งกระบวนการ ก็อาจจะสิ้นสุดหากตกลงกันได้ แต่หากไม่เป็นไปต ามนั้น ขั้นตอนต่อไปก็จะไป ถึงการฟ้องร้องต่อศาล อย่ างไรก็ต าม

ต้องบอ กไว้ก่อนว่าการต้องขึ้น ศาล ในกระบวนการนี้ไม่ได้น่ากลัว อย่ าง ที่คิด และถือเป็นขั้นตอนปกติ ซึ่งศาลจะให้ความยุติธรรม ในการไกล่เกลี่ยค่าเสีย ห า ย ให้คู่กรณีพอใจมากที่สุด ในการบอ กเลิกสัญญาเช่าซื้ อ ต ามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 573

กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 573 ผู้เช่าจะบอ กเลิกสัญญา ในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ ด้วยการส่ งมอบท รั พ ย์สิน กลับคืนให้แก่เจ้าของ โดยเ สี ยค่าใช้จ่ายของตนเอง

ที่มา sabidee, parinyajai