วิบากก ร ร ม ของคนทิ้งครอบครัว ไปหาความสุขแค่ชั่ วคราว

หากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ทิ้งครอบครัวไปมีคนอื่น ทิ้งคนที่รักคุณมากๆ ไปเจอความสุขชั่ วคราว อย ากจะบอ กให้เตรียมใจรับกับ 7 วิบากก ร ร มที่คนทิ้งครอบครัว ไปมีคนอื่น จะต้องพบเจอ ไปดูกันว่าการที่นอ กใจคนรักไปมีคนอื่น จะต้องเจออะไรบ้าง

เป็นเรื่องของ ก ร ร ม แม้ในครั้งพุทธกาล เช่น อิสิทาสี ท่านแต่งงาน 3 ครั้ง เป็นภรร ย า ที่ดี ก็ยังถูกสามีบอ กเลิกทั้งหมด เพราะในอ ดีตที่เคยใส่ ร้ า ย ภ ร ร ย า หลวงที่มีศีล จนสามีเลิกกับภรร ย า หลวง ผลของ ก ร ร ม นั้ น ทำ ให้ท่านถูกบอ กเลิกจากสามี ภายหลังท่านได้บวชแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์

เคยฟังเทศน์ มีคุณแม่กับลูกสาวถามอาจายร์ว่าทำไมลำบากขนาดนี้ต้องเลี้ยงลูกเขยไล่ก็ไม่ยอมไป อาจายร์บอ กว่าโยมไปทำเค้าก่อนนะแม่ ย า ยตอบแบบตกใจว่าอิชั้นไม่เคยทำไรเค้าเลย

ชาติที่แล้วโยม กับลูกสาวไปเกาะเค้ากิน ให้เค้าเลี้ยงเค้าก็ต ามโยมมาให้โยมใช้หนี้ โยมเลี้ยงเค้าไปเถอะใช้หนี้กันให้หมด จะได้หมดกันชาตินี้อ ย่ าไปสนใจว่าเค้ามีใหม่แล้วจะดียังไง

ไปรอ ดมั๊ย เพราะเค้าอาจจะทำมันได้ดี เนื่องจากเค้าเปลี่ยนตัวเอง แต่ทำไมตอนอยู่กับเราเค้าไม่ดี มันต้องตอบคำถามกับตัวเองก่อนว่ารู้ว่าเค้าไม่ดีทำไม เ ร า ยั ง เ ลื อ ก อ ดีตเปลี่ยนไม่ได้คะ แต่อนาคตเปลี่ยนได้เสมอ

1 ลูกหล า ยไม่เชื่อฟัง

บุตร บริวารคนใต้ปกครอง ไม่เชื่อฟังว่ากันว่า หากมีลูกก็จะได้ ลูกเ ว ร ลูกก รรมที่นำ แต่ความเดือ ดร้อนทุกใจมากให้ จะอยู่ในการปกครอง ก็ไม่มีมีแต่นำความเ สี ย ห า ยมาให้

2 กล า ยเป็นคนโลเล จิตใจไม่แน่วแน่ ไม่มั่นคง สับสนในตัวเองตลอ ดเวลา

3 ความเ จ็ บป่ ว ยเข้ามาหา เดี๋ยวก็เป็นนั่น ป ว ดนี่

4 ต า ย ไปก็ไม่สงบ ไม่ได้ไปเกิดใหม่สักที หรือเวียนว่าย ต า ย เกิดใน ผ ล แ ห่ ง ก ร ร ม ผ ล ของบาป ก รรม ก็จะยิ่งหนา แน่นและย าวนาน มากขึ้นไป เท่านั้น แม้ร้อยปีพันปีก็อาจจะยัง ไม่ได้กลับมาเป็นคนอีกครั้ง กลับมาเกิดเป็นคนใหม่ ก็เป็นคนผิ ดเพศ ต ร ะ กูล ตํ่ า ขี้ โ ร ค เป็นต้น

5 ชื่อเ สี ยงห ดห า ย ไร้ซึ่งเกียรติ แม้แต่คนเคารพนับถือก็จะไม่มีแม้ชีวิตทั่วไปจะดูดีหรือสวยงามเพียงไร แต่ไส้ในจริงๆ ก็ไร้ซึ่งการยอมรับจากคนรอบข้าง มีแต่คนนินทา ต่อหน้าแม้ทำดี แต่รับหลัง ก็มักจะเจอ แต่คนพูดให้ร้ าย เ สี ยๆ ห า ยๆเสมอ

6 ชีวิตมีเส้นทางที่ตกตํ่า ชีวิตไม่มีอะไรดีเลย ทำคุณคนไม่ขึ้นพบเจอ แต่คนที่ไม่จริงใจ อยู่รอบข้าง

7 ของรักถูกแย่งชิง

เมื่อยังมีชีวิต ก รรมที่ได้กระทำ จะส่ งผลให้ ต้องแยกจากคนที่รักมีคนรักก็ มักถูกคนอื่น แย่งชิงไป ไปรักใครเข้าไม่นาน ก็ต้องแยกจากกันไ ปต้องช้ำใจอยู่ตลอ ด

สรุปความประพฤติเป็นไปของแต่ละคนไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น เรื่องของคนอื่น ก็เป็นเรื่องของคนอื่น เมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้สามีไม่ได้อยู่ด้วยกันกับเรา ก็ต้องเป็นไปอ ย่ างนั้น ใครๆ ก็ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ ที่สำคัญที่สุดแล้วคือ รั ก ษ า ใจตนเอง ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด

กระทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เพราะความไม่ดีของคนอื่น ไ ม่ ส า ม า ร ถ ทำ ร้ า ย จิ ต ใ จ เราได้แต่สิ่งที่จะ ทำ ร้ า ย เ ร า ไ ด้ ก็คือ อ กุศลของเราเองเท่านั้น และสิ่งสำคัญควรอ ย่ างยิ่งที่จะได้ฟังพระธรรม

ศึกษาพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ซึ่งจะเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูก เป็นไปเพื่อขัดเกลาละคล า ยกิเลสในชีวิตประจำวัน และเป็นที่พึ่งในชีวิตได้อ ย่ างแท้จริง ครับ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ

ที่มา  predict-j55