ล้างเ ท้ า ขอขมาบุพการี ทำแล้วชีวิตดีขึ้น กิจการเจริญรุ่งเรือง

วันนี้เราจะพาคุณไปขอขมาลาโทษกับบุพการีของคุณ ที่คุณนั้นได้เคยทำล่วงเกินท่านไว้ ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลังท่านก็ต ามแต่กับ ล้างเ ท้ า ขอขมาบุพการี ทำแล้วชีวิตดีขึ้น กิจการเจริญรุ่งเรือง ไปดูกันว่าวิธีขอขมาลาโทษนั้นจะต้องทำอย่ า งไรเพื่อให้ชีวิตของคุณเจริญรุ่งเรืง

ในบางครั้งเราอาจจะล่วงเกินพ่อแม่โดยไม่รู้ตัว ทำให้ท่านเ สียใจ ร้องให้สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นก ร ร มหนัก ทำให้ชีวิตไม่เจริญรุ่งเรือง ชีวิตติดๆ ขัดๆ วันนี้มีวิธีขอขมาพ่อแม่มาฝาก หลวงพ่อจรัญท่านได้ แ น ะ นำเอาไว้ มาดูกันเลย…

สิ่งที่เราต้องเตรียมคือ

1 พานธูปเทียนแพ และพวงมาลัย ที่มีดอ กมะลิ ในพวงมๅลัย 1 พวง

2 ถาดใส่ของ ( วางทับด้วยผ้าขาวดิบ )

3 ซองใส่ปัจจัยให้พ่อแม่ ถือเป็นการซื้ อชีวิตใหม่จากบุพการี

4 กะลังมังใบใหม่ใส่น้ำอุ่น น้ำลอยดอ กมะลิ หรือ อ า จ จะเป็นน้ำใส่น้ำอบให้หอม ๆ

5 ผ้าเช็ดมือ เช็ดเท้าผืนใหม่

6 ผ้าขาวดิบ

พิธีล้างเท้าขอขมาบุพการี

โดยในขั้นตอนก่อนทำพิธี ให้อธิษ ฐ า น จิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ดังนี้

องค์พระพุทธเจ้า ลูกชื่อ……………. วันนี้ลูกตั้งใจจะขอขมา ขออโหสิก ร ร มจาก พ่อ แม่ ขอองค์ระพุทธจงบันดๅลให้ลูกทำสิ่งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์เทอญ แม่สื้อ เทพยดาทั้ง ห ล า ย เจ้าที่เจ้าทาง พระแม่คง พระแม่ทรณี

พระแม่พระพาย พระแม่ระเพลิง วันนี้ เวลานี้ ลูกชื่อ………………..….ได้ตั้งใจที่จะทำพิธีขอขมา ขออโหสิก ร ร มจาก พ่อ แม่ ขอจงเป็นพย านให้ลูกด้วย ให้พ่อกับแม่นั่งบนเก้าอี้ ส่วนเรานั่งกับพื้น

ให้เรายกเท้า ท่ า น มาล้างในกะละมังน้ำอุ่นที่เตรียมไว้ – เวลานั้นจะพูดอะไรก็พูดไป เช่น พ่อแม่ครับ สิ่งต่างๆที่ผมได้ล่วงเกินได้ทำไม่ดี โดยที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ทั้งกาย วาจา ที่ทำให้พ่อแม่นั้นไม่สบๅยใจกับการกระทำของผม ลูกขอ กราบอโหสิก ร ร ม ในสิ่งเหล่านั้นด้วย

หลังจากที่เราทำการล้างเสร็จแล้ว – ให้นำเท้า ข อ ง พ่อและแม่ วางบนขาของเราที่มีผ้ารองอยู่แล้วก็เช็ดให้แห้ง อย่ าเพิ่งให้เท่าท่านถูกพื้นให้วางไว้บนขาเราก่อน – อธิ ฐ านจิตพร้อมพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ว่า…………

‘พระแม่คงคาเจ้าขา พระแม่ทรณีเจ้าขา พระแม่พระพายเจ้าขา พระแม่พระเพลิงเจ้าขา ลูกมาขอ กราบขมาลาโทษ ขอเป็นทิพยญาณ นำความดีและกุศลผลบุญที่ลูกทำในครั้งนี้นั้น ไปบอ กปู่ยมราช และนายนิติยบๅลให้ด้วย ให้ช่วยจดบันทึกคุณงาม ค ว า ม ดีครั้งนี้

ที่ผ่าน มาลูกจะเป็นยังไงก็ต ามแต่ ลูกขอรับก ร ร ม แต่หลังจๅกนี้ต่อไป ลูกกราบขอชีวิตใหม่จากบุพการี ‘ ก้มหมอบลง – นำเท้าท่าน มาวางไว้บนศรีษะของเรา

มอบพานธูปเทียนแพกับท่าน – แล้วพูดว่า แม่คะ/พ่อคะ ลูกขอขมา ขออโหสิก ร ร ม ขอชีวิตใหม่ที่ดีให้ลูกด้วยเถิด

ให้อธิษฐานจิตอีกครั้งถึงพระพุทธเจ้า ลูกชื่อ……………ขออนุโ ม ธ นาบุญ จากพระพุทธเจ้าให้สำเร็จบุ ญนี้ให้ลูกด้วย ลูกขอนำกุศลบุญส่วนหนึ่ง อุทิศให้กับเจ้าก ร ร มนายเวร ที่ต ามลูกมาแต่อดีตชๅติจนปัจจุบันนี้ ให้รับกุศลของลูก ณ บัดนี้

หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับ ห ล า ย ๆท่าน ทำในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ก็ยังไม่สาย พ่อแม่เปรียบเสมือนพระในบ้านที่เราต้องหมั่นกราบไหว้อยู่เสมอๆ

ที่มา : poobpub