ลักษณะของคนฉลาด วางตัวเป็น อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้สบาย

การรู้จักใช้ชีวิตเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องมี เพราะมันคือคุณสมบัติอ ย่ างหนึ่งของคนฉลาด วางตัวเป็น ซึ่งจะทำให้เรานั้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ ไม่เป็นปัญหาสำหรับเรา ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูกันว่า คนแบบนี้เขาเป็นอ ย่ างไร

1 ชอบอยู่กับตัวเอง

คนที่ฉลาดจะมีคว ามเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งคาดเดาได้ว่า พวกเขาอาจใช้เวลาเ หล่านั้นขบคิดคำถาม หรือบางเรื่องที่ตั วเองกำลังสนใจ สัมพันธ์กับในชีวิตจริง ที่หล า ยครั้งเร าเกิดปิ๊งไอเดียขึ้น มา ในเวลาที่อยู่คนเดียว

2 เอาใจใส่คนรอบข้าง

คนที่เอาใจใส่ในเ รื่องความต้องการ ความรู้สึกของผู้อื่น และทำในสิ่งที่คนเ หล่านั้นต้องการ คือคนที่ฉลาดทางอารมณ์ ขณะเดียวกันความฉลาดท างอารมณ์ยังหมายถึง ความสนใจที่จะเข้ าไปพูดคุยกับผู้คนใหม่ๆ

3 เชื่อมโยงความคิดในเรื่องต่างๆ ได้

คนฉลาดจะมองเห็นใ นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น เพราะว่าพวกเขาส ามารถเชื่อมโยงความคิด จากเรื่องที่ดูเหมือ นจะไม่เกี่ยวกันได้

4 สนใจใคร่รู้ตลอ ดเวลา

อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ เคยพูดถึงตัวเองว่า ผมไม่ได้มีความส ามารถพิเศษอะไร ผมเป็นแค่คนอย ากรู้อย ากเห็นแค่นั้นเอง งานวิจัยตีพิมพ์ปี 2016 ระบุว่า การได้เปิดโลกในวัยเ ด็ก สัมพันธ์กับความสนใ จใคร่รู้ในตอนเป็นผู้ใหญ่

5 เปิดกว้าง

คนที่ฉลาดจะไม่ปิดกั้นตัวเอง เมื่อมีโอกาส หรือไอเดียใหม่ๆ เข้ามา เขามักจะมองหาทางเลือ ก แล้วชั่งน้ำหนัก เพื่อหาเหตุผลที่ดีที่สุด คนเหล่านี้จะเ ก ลี ย ดการยอมรับอะไรง่ายๆ เขาจะหาคำตอบจนกว่าจ ะมีหลักฐานที่ยืนยันได้จริงๆ เท่านั้น

6 ปรับตัว และยืดหยุ่น

คนที่ฉลาดมักจ ะมีความยืดหยุ่น และปรับตัวได้ดีในสถ านการณ์ต่างๆ โดยไม่หวั่นไหวกั บความไม่ชัดเจน หรือข้ อจำกัดใดๆ มีผลงานวิจัยด้านจิตวิทย าออ กมาสนับสนุนว่า สติปัญญาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร ม เพื่อรับมือ กับสภ าพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

7 มีอารมณ์ขัน

คนที่มีอารมณ์ขันส่วนใหญ่ มักจะเป็นคนที่ฉลาด มีงานศึกษาชิ้นหนึ่งระบุว่า คนที่ทำคะแนนการเขียนคำบรรย ายการ์ตูนตลกได้สูงเยอะๆ จะเป็นคนที่ฉลาดด้านการใช้ภาษา

8 ผัดวันประกันพรุ่ง

คนฉลาดจะผัดวันประกันพรุ่ง จากงานที่ทำประจำวัน หรือทำซ้ำๆ ในเวลาที่เขาพบเป้าหมาย หรือสิ่งที่สำคัญกว่า นักจิตวิทย ากล่าวว่า นี่คือหัวใจของการสร้างสรรค์นวัตกร รมเลยก็ว่าได้

9 รู้ว่าตัวเองไม่รู้

ไม่กลัวที่จะพูดว่า ฉันไม่รู้ และพร้อมจะเรียนรู้ใ นสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ เพราะคนที่ไม่ฉลาดจะประเมินคว ามสามารถตัวเองสูงกว่าความเป็นจริง จากผลการทดลองระบุว่า นักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนต่ำที่สุด จากการให้ลองทำข้ อสอบประเมินคำตอบ ที่ตัวเองจะตอบถูกได้เพียง 50 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่นักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด ประเมินได้ใกล้เคียงกั บความเป็นจริงกว่ามาก

ที่มา  sit-smiling