พัดลมเสีย หมุนช้า ไม่หมุนเลย แก้ได้ไม่ต้องซื้ อใหม่

วันนี้เราจะพาคุณไปดูวิธีการซ่อมพัดลมที่เสียไม่หมุน แบบฉบับที่ไม่ต้องซื้ อใหม่ให้เสียเงิน กับ พัดลมเสีย หมุนช้า ไม่หมุนเลย แก้ได้ไม่ต้องซื้ อใหม่ ไปดูกันว่าจะต้องซ่อมอย่ า งไร บ้าง

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มักเ สี ย บ่อยๆ ไม่ว่า จะซื้ อมาร า ค า แ พ ง แค่ไหนก็มักมีปัญหาคล้ายๆกัน อาจเ กิ ด จากการไม่ค่อยได้ทำความสะอาด หรืออาจเพราะเกิดจากสาเหตุอื่นๆบางอ ย่ า ง ในบางครั้ง

เมื่อเกิดอ า ก า รพัดลมไม่หมุนหรือหมุนช้าลง ก็อาจส่ งให้ช่างซ่อมซึ่งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายต ามมา แต่รู้ไหมว่า เราก็สามารถจัดการซ่อมอาการเสียบางอ ย่ า งได้เองด้วยงบเพียงนิดเดียวเท่านั้น

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 คาปาซิเตอร์

2 หั ว แ ร้ ง

3 ไขค ว ง

4 ตะกั่ว บั ดกรี

5 คีมตัด

วิธีทำ

1 ทำการแกะชิ้นส่วนพัดลมด้วยไขค ว ง ซึ่งตัวค า ปาฯหรือตัวซีออ กมาจากตัวพัดลม ซึ่งบางรุ่นก็อาจจะอยู่ด้านหลังหรือตรงตัวฐานของพัดลม

2 ให้ถอ ดตัวซีหรือแคป อ อ กมา โดยให้จำขั้วสายไฟว่าต่อเชื่อมกันไว้อ ย่ า งไรจะได้ต่อเข้าถูกในต อน ที่ประกอบ

3 ให้เราทำการเ ช็ ค ว่า ตัวแคปเสียหรือไม่ด้วยการใช้เครื่องวัดไฟเช็ค โดยค่าปกติของแคปจะอยู่ที่ 1.5 uF

4 นำตัว ค า ป าซิเตอร์ ตัวใหม่เปลี่ยนเข้าแทนที่ตัวเก่าโดยต่อสายให้ตรงกันกับก่อนที่จะถอ ดออ กมา เชื่อ ม ส า ยเข้ าที่เดิมทั้งสองข้างด้วยบัดกรี

5 ทำการประกอบชิ้นส่วนให้เข้าที่ แล้วเช็คว่า พัดลมทำงานได้ปกติหรือยัง เพียงเท่านี้ก็สำเร็จเรียบร้อย

การซ่อมพัดลมนั้นเป็นพื้นฐานของงานช่างซ่อม เพราะสามารถทำได้ง่ายไม่ซับซ้อน ซึ่งถ้าเราสามารถทำได้ก็จะช่วยให้เราซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้อ ย่ า งไม่ย า ก เพราะเข้าใจระบบการทำงานของอุปกรณ์แต่ละอ ย่ า งแล้ว และยังประหยัดไม่เสียค่าซ่อมให้ช่างแ ถ มยังไม่ต้องซื้ อพัดลมเครื่องใหม่ไปอีกนาน

ที่มา : krustory