พรที่ดีที่สุดคือพรจากปากพ่อแม่

ถ้าพูดถึงพรหล า ยคน มักจะไปขอพรต ามวัดต่างๆ จนลืมไปว่าเรามีพระที่อยู่ใกล้ตัว ซึ่งขอพรจากท่านได้ ซึ่งศักดิ์สิทธิ์กว่าพรจากที่อื่นเป็นไหนๆ หากยังคิดไม่ออ กว่าเป็นการขอพรจากใคร วันนี้เราขอนำข้ อคิดนี้ฝากถึงเพื่อนๆทุกคน

พ่อแม่คือพระใน บ้านของลูก หล า ยครั้งต่อหล า ยครั้ง ที่เรามักจะได้ยินคำบอ กเล่า จากพ่อแก่แม่เฒ่าว่า ไม่มีพรใดหรอ ก ที่จะดีไปกว่าการ ได้รับพรจากพ่อแม่ พรจากปากพ่อแม่ ที่ประเสริฐคือพรที่กล่าว ออ กจากปากบิดามารดา ฉะนั้นหาก อ ย า ก ทำบุญ

อ ย า ก ได้บุญ อ ย า ก ขอพร ให้ชีวิตเป็นไปต าม ที่หวังไม่จำเป็นต้องไปสรรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ไหนเริ่มจาก การทำบุญกับบุพกา รีของท่านก่อนเพราะ ท่านคือผู้มีพระคุณ พรของท่านย่อมศักดิ์สิทธิ์ กว่าพรใด หากคุณกำลังมองหา เครื่องรางของขลัง เพื่อช่วยป้องกันสิ่ง ร้ า ย

อั น ต ร า ย อุปสรรคต่างๆ เชื่อหรือไม่เพียง พรจากพ่อแม่ก็สามารถ ช่วยคุณให้รอ ดพ้นจากภยัน อั น ต ร า ย ทั้งปวงได้ พรจากพ่อแม่ ประเสริฐยิ่งนักผู้ที่บูชาพ่อแม่ จะเกิดโ ช ค ล า ภ ปาฏิหาริย์อยู่เสมอ มีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่ง ได้เมตต าสอนไว้ว่า การที่จะทำให้ตนเองนั้น

มีความสุขความเจริญ ก้าวหน้าในอาชีพการงาน เงินทองล้นเหลือ ครอบครัวมีความสุข ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดี ถือเป็นเคล็ดวิชา ที่ทำให้ตนเอง ด ว ง ดี และเกิดปาฏิ หาริย์ด้วยตนเอง แบบง่ายๆ

สิ่งแรกที่จะต้องทำถือเป็น พื้นฐานสำคัญก่อนที่จะไป สร้างบุญที่ไหนก็ต าม ให้สร้างบุญกับพระในบ้าน เ สี ยก่อนก็คือพ่อแม่ ผู้ให้กำเนิดเรามาเพราะคนที่จะเจริญได้นั้น ต้องเป็นผู้มีความกตัญญู นอ กจากกตัญญูแล้ว ต้องมีกตเวทีคือตอบแทน ท่านด้วยเท่าที่ เรามีกำลังสำหรับ

คนที่ชีวิตมีปัญหามากๆคนเหล่านั้น มักเป็นผู้ละเลยไม่ดู แลพ่อแม่เท่าที่ควร เป็นคนที่ดีกับคนอื่น ให้กับคนอื่นได้หมด แต่กับพ่อแม่กลับทำดีด้วยไม่ได้ ให้ท่านไม่ได้เห็นคนอื่น ดีกว่าท่านถึงแม้ท่าน อาจจะเป็นคนที่มี ก ร ร ม

เลี้ยงดูเรามา อ ย่ า ง ไม่ดีเพียงใด สิ่งที่คนเป็นลูกต้อง ทำคือให้อ โ ห สิ ก ร ร ม กับพ่อแม่ได้ทุกเรื่อง ที่เป็นเช่นนั้น เพราะเ ว ร ก ร ร ม ที่ผูกพันกัน มา เมื่อมาชาตินี้ท่านเป็นผู้ให้กำเนิด เราให้ชีวิตกับเรา ท่านจึงมีพระคุณที่ยิ่งใหญ่

หาสิ่งใดมาเปรียบปาน ผลบุญทีเราดูแลตอบแทน พระคุณท่านจะส่งผล กับชีวิตและถ้าอ ย า ก ด ว ง ดี ให้ตอบแทนผู้มีพระคุณ 2 ท่านนี้ อ ย่ า งเต็มกำลัง อ ย่ า งเต็มใจพรใดก็ต ามในโลกนี้ ไม่ศักดิ์สิทธิ์ และให้ผลเร็วเท่ากับพร

ที่มาจากปากและ หัวใจของพ่อแม่ สำหรับคนที่ติ ดขัดอะไรมากๆ ให้ล้างเท้าพ่อแม่ และขออ โ ห สิ ก ร ร ม ท่านเ สี ยก่อน ชีวิตท่านจะเปลี่ยนไป สำหรับผู้ที่พ่อแม่ เ สี ย ชี วิ ต ไปแล้ว ให้หมั่นทำบุญ อุทิศบุญไปให้ท่าน อ ย่ า ได้ข า ดขอให้เชื่อว่า ท่านดูแลเราอยู่ตลอ ด ด้วยความห่วงใย

ที่มา feed-khao.com, herbtrick   sabuyjaijung