พกไว้ติดตัว ชีวิตดีขึ้น เหรียญพญาครุฑปี 17

หากวันนี้คุณกำลังมีชีวิตที่ย้ำแย่ หาทางออ กไม่เจอวันนี้เราก็มีความเชื่อของคนโบราณอย ากที่จะพาคุณติดต ามดูกับ พกไว้ติดตัว ชีวิตดีขึ้น เหรียญพญาครุฑปี 17 ไปดูกันว่าการพกเหรียญพญาครุฑปี 17 นั้นจะทำให้ชีวิตของคุณนั้นดีอย่ า ง ไร

หาไม่ได้ง่าย ๆ แล้วสำหรับเหรียญพ ญ าครุฑปี 17 ใครมีอยู่ก็ควรจะพกติดตัวเอาไว้ ต ามความเชื่อแล้วเป็นข อ ง ข ลั ง ที่เป็นเหมือนวั ต ถุ ม ง ค ล ช่วยยึดเหนี่ยวจิ ต ใ จ หากใครมีพกไว้จะทำให้ป ลอ ด ภั ยจาก อั น ต ร า ยทั้งปวง

และเป็นสิริมงคลแต่ชีวิตตนเองและคนรอบข้างด้วย นอ กจากห า ย า กแล้วร า ค าสำหรับนักสะสมเล่นกันก็สูงไม่เบาเลย เนื่องจากในเหรียญนี้เชื่อว่ามีอำนาจของพญาครุฑคอยปก ป้ อ งคุ้ ม ภั ยอยู่นั่นเอง

ภั ย บ า งครั้งมันก็มีในรูปแบบของสิ่งที่เรามองไม่เห็น บางอ ย่ างมันก็ลี้ลับเหมือนกัน และหากมีพกเอาไว้ก็ยังเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้ชีวิตนั้นพบเจอแต่สิ่งดี ๆ เจริญรุ่งเรือง เหรียญครุฑนี้ยังช่วยล บ ล้ า ง อาถรรพ์และคุณไสย์มนต์ดำต่าง ๆ ได้อีกด้วย ภู ติ ผี ปีศาจต่าง ๆ

จะไม่สามารถเข้ามาทำ อั น ต ร า ย อะไรของเราได้เลย รวมถึงสิ งส ารา สั ต ว์ต่าง ๆ ด้วย เนื่องจากบารมีขององค์พญาครุฑนั่นเอง มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจของพรานท่านหนึ่งชื่อสุขที่ได้เล่าเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของเหรียญพญาครุฑ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เล่าต่อกัน มากับบรรดาพรานต่าง ๆ เพราะว่าพรานนั้นไม่ค่อยจะนิยมแขวนพระ เข้ า ป่ ากัน

ความเชื่อก็เพราะว่าพระเครื่องมีคุณทางเมตต าหรือแคล้วคลาด ถ้าแขวนเข้าป่าก็ไม่มีสั ต ว์ไหนเข้าทางปืนกันพอดี ซึ่งพรานสุขก็ได้เล่าว่า แกได้พกถุงพลาสติกใสที่มีย า สู บ ใ บ ต อ งอ่อนต ากแห้ง เปลือ กมะขามบดไว้เป็นส่วนผสมเป็นเครื่องรางพกเข้าป่า และมีเหรียญพญาครุฑพกเอาไว้ เวลาแกไปนอนแรมในป่าก็จะตอ กตราครุฑ ให้ต อ กให้ด้านที่เป็นรอยครุฑติดไว้เหนือบริเวณที่จะนอน พอตอ กแล้วก็เก็บไว้เหมือนเดิม จะช่วยคุ้ มภั ยได้

เรื่องเล่าจากอีกคนก็เล่าว่า สมัยตัดไม้และล่องไปต ามแม่น้ำปิง ไม้บางท่อนที่ล่องไปไม่ยอมไหลไปต ามกระแสน้ำ บางท่อนอยู่นิ่ง ๆ คล้ายจะไหลทวนน้ำ แกเลยเอาเหรียญพญาครุฑตอ กลงไปที่หั ว ไ ม้ท่อนนั้น ทำให้ไม่ท่อนั้นพลิกตัวหมุนกลิ้งไปมาอ ย่ า งแปลกป ร ะ ห ล า ด มาก

แล้วก็ไหลไปต ามกระแสน้ำปกติเลย แล้วก็ยังมีหมอผีบางคนก็พบว่า ผี สั ม ภ เ ว สี เข้ามาสิงสู่ในเสาบ้าน ทำให้คนในบ้านไม่มีความสุข แล้วก็ตอ กเหรียญตราค รุ ฑให้จมห า ยไปในหน้าไม้ทั้งเหรียญเลย จะทำให้สะก ด ผ ีไว้ได้ไม่ให้มากวนใครในบ้านอีก

สำหรับใครที่มีเหรียญบาทพญาครุฑ ก็พกเอาไว้เป็นเ ค รื่ อ ง ร า งติดตัว โดยเฉพาะคนที่ต้องเข้าป่าดงพงไพรกันบ่อย ๆ จะช่วยป้องกั น ภั ย ลี้ ลั บ และภั ยจากสั ต ว์ป่าได้ โดยเหรียญนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องผ่ า นการปลุกเ ส กใสด ๆ เลย หากคุณมีแนะนำว่าเก็บไว้เองเลยอ ย่ าได้ข า ยหรือให้ใคร

ที่มา : krustory