ปลูกติดบ้านไว้ ต้นไม้ 5 ชนิด ช่วยป้องกันบ้านได้

ต้นไม้นอ กจากจะให้ความสวยงาม ร่มรื่นแล้ว ยังสามารถช่วยป้องกันไม่ให้สั ต ว์เข้ามาในบ้านได้ วันนี้เราเลยจะพาทุกคน มาดู ต้นไม้ที่สามารถช่วยป้องกันไม่ให้สั ต ว์ร้ า ยเข้าบ้าน จะมีอะไรบ้างเราไปดูพร้อมกันเลย

ต้นไม้กันงู 5 ชนิด ควรปลูกไว้ในสวน เป็นต้นไม้ที่ออ กฤ ท ธิ์แ บบอ่อนกับสั ต ว์บางชนิด ทั้งจากการสั ม ผั สแล้ วเกิดการระค า ยเคือง หรือไปรบกวนระบบรั บกลิ่นของพวกมัน อย ากรู้ว่าสั ต ว์พวกนั้นกลั วต้นไม้อะไรกันบ้าง มาดูกันเลย

1 ดาวเรือง

ดาวเรืองจัดเป็นไม้ล้มลุก มีอายุประมาณ 1 ปี ความสูงประมาณ 60-100 เซนติเมตร ลำต้นตั้งตรง สีเขียว เป็นร่อง แ ต กกิ่งบริเวณโคนต้น ใบมีลักษณะคล้ายขนน ก

ออ กเรียงตรงข้ามกัน ขย ายพันธุ์ด้วยการเพ าะเมล็ดดาวเรือง กลิ่นของดาวเรือง ช่วยรบกวนระบบการดมกลิ่ มของสั ต ว์ที่ใช้จมูกเป็นหลัก ส่วนย างในลำต้น ก็มีฤ ท ธิ์ระคายเคืองผิว

2 ลิ้น มังกร

เป็นไม้ล้มลุก มีอ า ยุ ยื น ลักษณะขอบใบ ที่เรียบเป็นสันแข็ง หรือเป็นคลื่น จึงทำให้สั ต ว์ไม่เข้าใกล้บ ริเวณที่ปลูกต้นไม้ชนิดนี้บ้าน เนื่องจากลักษณะกายภาพ

ของสั ต ว์ชนิดนี้ ย ากต่อ การเลื้อยผ่ าน ลิ้น มังกรเป็นต้ นไม้ที่ปลูกง่าย เติบโตได้ในทุกสภาพแวดล้อม จึงเหมาะกับก ารปลูกใส่กระถาง และวางไว้ในสวนหน้าบ้าน

3 ฟ้าทะล า ยโ จ ร

ฟ้าทะล า ยโจร เป็นพืชส มุ น ไ พ รส ารพัดประโยชน์ ความสูง 50 เซนติเมตร ลำต้นเหลี่ยม ผิวใบเกลี้ยง ออ กสลับตรงข้าม ทรงใบรี ออ กด อ กที่ซอ กใบบริเวณปล า ยยอ ด มีสีข า ว ด อ กมีขนาดเล็ก

ปล า ยกลีบด อ กแ ต กเป็นแฉก มีผลแห้ง ทรงรี คล้ายฝักต้อยติ่ง มีรสขมทุกส่วนของต้น หากตัวถูกับร า ก หรือใบของฟ้าทะล า ยโ จ ร จะทำให้ผิวหนังของมันเกิดอาการป ว ด และแสบ มันจึงไม่ชอบเข้ าใกล้ต้นไม้ชนิดนี้

4 จิงจูฉ่าย

ต้นจิงจูฉ่าย เป็นต้นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก อายุประมาณ 1 ปี ความสูงประมาณ 45-120 เซนติเ ม ต ร มีเหง้าติดพื้น หรืออยู่ใต้ดิน ลำต้นตรง กลม มีร่อง และมีขนขึ้นปกคลุม แ ต กกิ่งก้านต ามต้น

ออ กใบเรียงสลับกัน ลักษณะใบคล้ายผักชี ปล า ยใบแหลม และแ ต กเป็นแฉก หน้าใบเรียบสีเขียว หลังใบสีเทา-เขียว มีขนขาวขึ้นเล็กน้อย ซึ่งส่งผลให้เกิดการระค ายเคืองต่อผิวหนังของสั ต ว์

5 กุ้ยช่ายประดับ

กุ้ยช่ายประดับ หรือ กุ้ยช่ายม่วง เป็นไม้ยืนต้น อายุนานหล า ยปี ความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร มีหัวใต้ดิน ขึ้นเป็นกอ ลักษณะใบเรียวย าว แบน ปล า ยแหลม ความย าวประมาณ 30 เซนติเมตร

ออ กด อ กสีม่วง ลักษณะคล้ายดาวหกแฉก มีก ลิ่ นคล้ายกุ้ยช่าย ทั้งที่ด อ ก และใบ ซึ่งนอ กจากจะมีส่วนที่ช่วยป้องกันยุง และหมัดเข้าบ้าน ยังสามารถทำให้งูไม่กล้ าเข้ามาในเขตบ้าน และสวนของเราได้ด้วย

ที่มา  sit-smiling