ทำแล้วดี การขมาไหว้เจ้าที่กลางบ้าน ส่งเสริมโชคบารมี ชีวิตรุ่งเรือง

สำหรับวันนี้เรามีความเชื่ออีกหนึ่งสิ่งที่อย ากจะนำมาฝากเพื่อนๆ ใครที่ทำอะไรก็ไม่ค่อยราบรื่น เ งิ นทองเข้าย ากออ กง่าย เหมือนจะราบรื่นแต่ก็ต้องมีอุปสรรคอยู่ตลอ ด สิ่งเหล่านี้อาจเป็นเพราะสิ่งที่มองไม่เห็นที่อยู่ในบ้านเรือนของเรา นั่นคือเจ้าที่ปกปักรั ก ษ าเรานั่นเอง

ความเชื่อในหล า ยๆเรื่องราว สิ่งที่หล า ยๆท่านได้ปฏิบัติทำกัน มาเป็นเวลานาน ต ามความเชื่อของแต่ละคน เพื่อเป็นการเสริมบุญเสริมบารมี ช่วยหนุนนำในด้านของโช ค ล า ภให้ดียิ่งขึ้น สำหรับวิ ธีการที่เราได้นำมาฝากให้กับทุกๆท่าน เป็นการขอขมาเจ้าที่กลางบ้ า นเพื่อความเป็นสิริ ม ง คลให้กับตนเอง หากบ้ า นใดที่ยังไม่ได้ทำยังไม่เคยได้ทำลองได้ทำกันดู เป็นการเปิดบ้ า นเพื่อเป็นการรับท รั พ ย์รับโชค รับสิ่งที่ดีๆเข้ามา ทำแล้วชีวิตที่เป็นอยู่จะดีขึ้นกว่าเดิม ควรไหว้ในทุกๆ 6 เดือนเป็นอ ย่ างน้อย หรือจะทำแล้วแต่ต ามความสะดวก วันเวลาที่เหมาะสมเป็นวันอังคารและวันเส า ร์ ในช่วงเวลาเที่ยงวัน ก่อนที่จะไหว้นั้นจะต้องเตรียมของไหว้สำหรับการขอขมาเจ้าที่ในบ้ า น

1 ดอ กดาวเรืองจำนวน 5 ดอ ก

2 หมากพลู 9 คำ

3 ธูป 5 ดอ ก เทียน 1 คู่

4 น้ำส ะ อ า ด 5 แก้ว

5 ผลไม้ที่มีความหมายดี 9 อ ย่ าง

จัดเตรียมผลไม้ 9 อ ย่ าง ผลไม้ที่นำมาไหว้นั้นให้เลือ กเป็นผลไม้ที่ให้ความหมายที่ดี นำมาไหว้ จะได้มีความหมายที่ดีมีผลที่ดีต ามมา

กล้วยหอม จะบ่งบอ กถึงการดูดโชคดูดลาภ มีบริวารที่จะช่วยคอย หนุน นำ

สับปะรด จะบ่งบอ กถึงโชค ในเรื่องของเ งิ นทอง การทำมาค้าขึ้น การมีบริวารรอบกายที่คอยช่วย ในช่วยเวลาที่ลำ บ า ก

แก้วมังกร บ่งบอ กถึงความอุดมสมบูรณ์

สาลี่สีทอง บอ กถึงความมั่งคั่งร่ำร ว ย สิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิต

ลูกพลับ ทับทิม แอปเปิ้ล องุ่นแดง ส้ม เป็นผลไม้ที่มีความหมายดี ช่วยในเรื่องของการเ งิ นและความรัก

สำหรับวิ ธีในการจัดของสำหรับการไหว้เจ้าที่กลางบ้ า น

ก่อนที่จะเริ่มต้นในการไหว้ ควรที่จะทำความส ะ อ า ดบ้ า นในทุกซอ กทุกมุมให้เรียบร้อยดีให้ส ะ อ า ด จัดวางเตรียมผ้าข า วบางบางเอาไว้บริเวณกลางบ้ า นโดยให้หันหลังให้กับประตูทางเข้า จัดเตรียมสิ่งของที่เราได้เตรียมเอาไว้มาวางเอาไว้บนผ้า ให้ครบจัดวางเรียงให้ถูก แล้วทำการจุดธูปเทียนได้เลย

กล่าวคำขอขมาเจ้าที่חลางบ้ า น ข้าพเจ้าชื่อ กล่าวชื่อของตนเอง ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าของบ้ า นเจ้าของเรือนในสถานที่แห่งนี้บ้ า นหลังนี้บ้ า นเลขที่ กล่าวบ้ า นเลขที่ของตนเอง ในวันนี้เป็นวันดีเป็นฤกษ์ ดี มีชัยข้าพระเจ้าขอนำเครื่องสักการบูชามาเพื่อถวาย เพื่อเป็นการขอ ข ม าลาโ ท ษสิ่งใด ก็ต ามที่ข้าพเจ้าได้ทำ ผิ ดไปโดยตั้งใจก็ ดีโดยไม่ตั้งใจก็ดีทั้งที่รู้ตัวก็ดี

ทั้งที่ไม่รู้ตัวก็ดีได้โปรดอโหสิ ก ร รมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด ขอท่านจงโปรดดล บันดาลสิ่งดีๆให้กับข้าพเจ้าและครอบครัวให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆ มีคุณงามความดีเข้ามาในชีวิต พอได้กล่าวคำจบแล้วก็ให้ขอพรอธิษฐานต ามในสิ่งที่ต้องการ รอให้ธูปหมด ดับเทียนแล้วให้ทำการลาของไหว้ โดยจับที่ตัวพานผลไม้และพูด กล่าวคำลา ขอแดนขอชานให้ลูกให้หลานกิน เพื่อความเป็นศิริม ง ค ล จากนั้นก็นำไปทานได้เลย พิธีในการไหว้การขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง ทำปีละ 1 ครั้ง เป็นการเอาฤกษ์เอาชัยให้ทำด้วยใจอันบริสุทธิ์ สิ่งดีๆจะเข้ามาหามีโชคมีลาภมีเ งิ นทองไหลมาเทมา

ที่มา poobpub  hostingrc