ถ้ารู้ว่าสิ่งไหนที่ทำให้เป็นทุ ก ข์ ก็แค่เดินออ กมา จงอยู่ให้เป็นชีวิตจะสุขเอง

ถึงแม้ชีวิตของคนเรานั้นเลือ กเกิดไม่ได้ แต่เราสามารถเลือ กที่จะทำ เลือ กที่จะเป็นได้ เชื่อว่าทุกคนต่างก็เคยมีความทุ ก ข์ ความสุข ในวันที่เรามีความทุ ก ข์เราสามารถทำให้กลับกล า ยเป็นความสุขได้ แค่เริ่มที่ตัวเรา วันนี้เราก็มีบทความสอนใจมาให้ได้อ่ า นกัน จะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปดูกันเลย

เราทุกคน มีชีวิต และมีต้นทุนชีวิตที่ต่างกันออ กไปเราเลือ ก ที่จะกำหนดชีวิตของเราได้ เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้ ต ามที่ใจเราต้องการชีวิตคนเรา ก็มีทั้งสุข และทุ ก ข์ปะปนกันไป เป็นสีสันชีวิตไม่มีใคร ที่จะมีสุขเพียงอย่ างเดียวและไม่มีใคร

ที่จะมีทุ กข์เพียงอย่ างเดียว แต่เมื่อเราเป็นทุ กข์เราควรรู้ว่า เมื่อทุ กข์กับสิ่งใด ก็ขอให้ตัวเรานั้นเดินออ กมา จากสิ่งนั้น แต่เมื่อเดินออ กมาไม่ได้ ก็จงอยู่ตรงนั้นให้เป็น คำพูดที่ว่า สิ่งไหนที่ทำให้ทุ กข์ ก็ให้เราเดินออ กจากสิ่งนั้น หากทำไม่ได้ก็ต้องอยู่ให้เป็น

เมื่อเรามีความทุ กข์ ก็จงแก้ที่ตัวเราก่อน และการแก้ หมายถึง แก้ที่ความคิดเราเพราะหล า ยๆ คน มีความทุ กข์จากความคิด ของตนคิดซ้ำ คิดย้ำ และคิดเยอะ วนเวียนกับความทุ กข์ แบบไม่จบสิ้นแบกอ ดีตแบกเรื่องราว ที่เกิดขึ้น มาหรือที่ผ่าน มาแล้วแต่เราไม่สามารถย้อนเวลา

แก้ไขอะไรต่อมิอะไร ได้สิ่งที่เราแบกคือความทุ กข์ ความเจ็ บป วด ความเศร้ ามัน จะวนเวียนอยู่เช่นนี้ ไม่จางไปไหนเลยเมื่อรู้เช่นนี้แล้วจงแก้ที่ใจ ทุ กข์เกิดขึ้นจากตรงไหน จงแก้จากตรงนั้น ใจเรามันทุ กข์ ก็ให้แก้ที่ใจเราก่อนทุ กข์ให้รู้ว่าทุ กข์ เจ็ บให้รู้ว่า

เ จ็ บผ่านลมห า ยใจเข้าออ กเพลงลงไปในอารมณ์ ที่จะเกิดขึ้นจนกว่าความรู้สึกนั้นจะดั บลง มีสมาธิมีสติ ผ่านการฝึกสมาธิเมื่อมีสมาธิ ก็จะมีสติ ปัญญาก็เกิดทุกอย่ างจะผ่านพ้นไปแล้ว กลับมาใหม่ วนเวียนอยู่แบบนี้เรื่อยไป นี่แหละที่เขาเรียกว่าชีวิต แบบนี้แหละที่เรียกว่ามนุษย์ หากเรารู้เท่าทันความทุ ก ข์ เราก็จะ ปล่อยวาง ปลง อภั ย เท่านี้เองขอขอบคุณ ธรรมดับทุ ก ข์

ที่มา  verrysmilejung