ต าสว่างขึ้น กับ 4 เรื่องที่เกิดขึ้นในเ ศ ร ษ ฐ กิ จยุคนี้

เ ศ ร ษ ฐ กิ จมันแย่ ทั้งหมดที่ผมเห็น ไม่ใช่เพราะเ ศ ร ษ ฐ กิ จหรอ ก แต่เป็น คนละเรื่องเดียวกัน คนส่วนใหญ่ทำเกษตร ถ้าร า ค าพืชผลทางเกษตรตกต่ำ แล้วเ ศ ร ษ ฐ กิ จมันจะดีได้ยังไง

น้ำน่าน ประทุมธรรม พูดให้ต า ยคน มีตังรึมนุษย์เงินเดือนเค๊าไม่เข้าใจชีวิตคนจนหรอ ก พ ร ร คไหนได้เป็นรัฐบาลเขาก็หนุนธุรกิจหุ้นที่ให้นอมินีถือสามารถทำให้หุ้นขึ้นได้เป็น 100 เปอร์เซน อ ย่ างต่ำ

ทุกวันนี้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จในบ้ า นเราไม่ค่อยดีนักใครๆก็รู้ยิ่งตอนนี้ มีสถาณการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อ การงานต่าง ๆ เลยทำให้เราได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้น ในบ้ า นเราหล า ยคนอาจ จะนึกไม่ออ กว่า มีอะไรวันนี้เรามี 4 เรื่องที่เราจะได้เห็น ในยุคนี้ในช่วงแบบนี้

1.พิสูจน์ให้เห็นว่า อาชีพที่มั่นคงไม่มีอยู่จริง

เช่นนักบินแอร์โฮสเตส แม้แต่ไกด์นำเที่ยวในประเทศ ที่การท่องเที่ยวบูมมาก ตกงานกันหมดนี้ไม่รวมไปถึงอาชีพที่เกี่ยวกับงานบริการพนักงา นขับรถสาธารณะอื่น ๆมากมาย ที่ได้รับผลกระทบกัน

ขณะที่บางอาชีพยังสามารถทำงาน W o r k f r o m H o m e ในช่วงนี้ได้ทำให้ได้รับผลกระทบน้อยลง แต่ก็ต้องเตรียมพร้อม ที่จะรับมือ ถ้าเหตุการณ์ เ ล ว ร้ า ย กว่านี้

2.เห็นท่าที่ ขององค์กร และบริษัทที่ทำงานอยู่

องค์กรบางแห่ง มักจะอ้างว่า ได้รับผลกระทบ จากโ ค วิ ด แบกรับภาระไม่ไหวอาจถือโอกาสเลิกจ้าง ปลดเพราะอย ากจะปลดออ กอยู่แล้ว ในขณะที่ทุกคนต้องพึ่งพารายได้ จากงานประจำมากในช่วงนี้ แล้วการหางานใหม่ ก็ไม่ง่ายเลย องค์กรบางแห่งมักมองว่าพนักงานเป็นท รั พย ากรณ์ที่มีคุณค่า พย าย ามดูแลพนักงานให้ดีเท่าที่ทำได้ แน่นอน

ว่าทุกคนได้รับผลกระทบจากเรื่องพวกนี้ แต่หล า ย ๆ บริษัทก็ ไม่ลดเงินเดือนยังจ้างอยู่ในระดับ ที่บริษัทรับภาระไหว ไม่ป ล ดใครออ กประคับประคองให้ทุกคนผ่านพ้นไปได้ พอสถานการณ์ช่วงปกตินั้น พนักงานที่มี ประสบการณ์ก็กลับมาทำงานต่อได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ

3.พิสูจน์ให้เห็นว่า การมีเงินออม อย่ างน้อย 3 ถึง 6 เดือน เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง

หล า ยคนเดือ ดร้อน เพราะที่ผ่าน มาไม่เคยคิด ที่จะออมก็พอเข้าใจอยู่บ้ า งแหละสำหรับคนรายได้น้อยจริง ๆ เดือนชนเดือนก็ไม่พองี้ แต่ก็ไม่เป็นไร บางคนรายได้ พอประมาณ แต่ติดหรูสร้างห นี้ ให้ตัวเองตลอ ดหวังแต่พึ่งแค่เงินเดือน จากงานประจำ เมื่อเกิดโ  ค วิ  ดตกงานทุกอย่ างก็จบบางคนเดือ ดร้อน แต่ไม่หนักเกินไป เพราะใช้ชีวิตพอเพียงเก็บเงินเคยชิบกันการกิน อยู่อย่ างประหยัดเลย ปรับตัวได้ง่าย

เมื่อถึงคราวฉุ ก เ ฉิ น ก็มีเงินสำรองไว้ใช้ ดูคนที่ดีที่สุด คือ ดูตอนเกิดวิ ก ฤ ต นี่แหละเหมาะสมที่สุด อย ากรู้ว่าใครทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีก็ให้ดูได้ในตอนนี้พนักงาน ที่ขยันจะมีวินั ยในการทำงา นหรือไม่ถ้าต้อง W o r k f r o m H o m e บริษัทที่ เราทำงานอยู่ทีม ผู้บริหารมีศักยภาพมาก

ขนาดไหนในการบริหาร จัดการกับวิ ก ฤ ต ต่าง ๆ มีเงินสำรอง แค่ไหนฐานะทางการเงินเข้มแข็งมั้ย เ ศ ร ษ ฐีจะเห็นแก่ตัว หรือไม่ก็ดูได้จากน้ำใจ ที่เขาหยิบยื่นใ ห้ในช่วงนี้เลย

4.เห็นท่าทีที่แท้จริง และคนที่มีน้ำใจ

บางคนก็แอบกั กตุนสินค้ าโดยมองว่า เป็นโอกาสทำเงิน จากความทุ ก ข์ร้อน ของใครเขาขณะที่บางคนบ ริ จ า ค เงิน เป็นล้าน จัดซื้ อ อุปกรณ์ ทางการแ พ ท ย์ ให้กับโรงพย าบาลหรือแม่แต่ข้าวส า ร อ า ห า รแห้ง และสิ่งของจำเป็ นแจกจ่ายให้ กับคนที่ไ ด้รับความเดือ ดร้อน

ที่มา  yimlamun