ตัวเลขบนแก้มย างรถ มีไว้ทำไม รู้ไว้ไม่เลือ กย ากผิด

วันนี้เรามีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับย างรถยนต์ที่คุณนั้นใช้อยู่เป็นประจำทุกวันนั้น มาแนะนำ เพื่อให้คุณนั้นได้ใส่ใจกับความปลอ ดภั ยและการใช้รถใช้ถนนของคุณด้วย กับบทความ ตัวเลขบนแก้มย างรถ มีไว้ทำไม รู้ไว้ไม่เลือ กย ากผิด

ความปลอ ดภั ยกับการดูแลรถเป็นของคู่กัน เมื่อเราดูแล ร ถ อ ย่ า งสม่ำเสมอและทั่วถึงทุกระบบ จะช่วยให้รถของเราใช้งานได้อ ย่ า งดีและปลอ ด ภั ยมากยิ่งขึ้น แถมยังทำให้รถมีอ า ยุ การใช้งานที่นานขึ้นด้วย

เรื่องของย างรถยนต์ มีรายละเอียดบางอ ย่ า งที่จำเป็นต้องรู้เอาไว้เพราะจะได้สามารถดูแลและแก้ไขได้อย่ างถูกต้องและเหมาะสม ค่าต่างๆของย า งรถยนต์บอ กถึงอะไรได้หล า ยอ ย่ า ง เช่น บอ กถึง ขนาดและวันผลิต รวมทั้งค่าต่างๆที่สำคัญกับรถ จากภาพด้านล่าง ตัวเลข 185 เป็นโค๊ดของย างรถยนต์

ความกว้างของย าง มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร คือความสูงของแก้มย า ง เป็น 75%ของความกว้างของ ย า ง ส่วนสัญลักษณ์ R คือ ชนิดของย า ง ซึ่งทั่วไปตอนนี้จะเป็นย า งเรเดียล ทั้งหมด ส่วนตัวเลข 14 คือ ขนาดของเส้นผ่ าศูนย์กลางของล้อ ซึ่งมีหน่วยเป็นนิ้ว ส่วนตัวเลข 82 คือพิกัดที่ย า งสามารถรับน้ำหนักได้ และตัวอักษร s คือ อัตราความเร็วที่ย า งรับได้

ส่วนความกว้างของย า งนั้น หมายถึง ความกว้างที่ย าวที่สุดตั้งแต่ด้านซ้ายไปยังด้านขวา โดยความสูงของแก้มย า งเรามักเรียกกันว่า ซีรีย์ เช่น ซีรีย์ 60 สูง 60% ของความกว้างของย า ง ส่วนเส้นผ่ าศูนย์กลางของล้อ

ซึ่งทั่วไปแล้วจะเรียกันว่า ของ เช่น ย างของ 1 ก็จะใส่กับ ล้อขอบ 15 ทั้งนี้พิกัดที่รับน้ำหนักของย าง และพิกัดความเร็ว มีต ารางซึ่งบอ กรายละเอียดไว้ดังนี้

ส่วนตัวเลข 4 ตัวที่อยู่ด้านหลังเป็นโค๊ดแสดงวันผลิต มักมีโค๊ดนี้แสดงเอาไว้ตรงแก้มย าง เช่น ตัวเลข 4202 หมายถึง ผลิตในสัปดาห์ที่ 42 ของปี 2002 เป็นต้น

จุดสี

จุดสีเหลืองที่แก้มย างจะเรียกกันว่าจุด weight mark โดยผู้ผลิตจะทำเครื่องหมายเอาไว้เพื่อบอ กว่าส่วนนี้เป็นจุดที่เบาที่สุด เพื่อให้ช่างรู้ว่าด้านไหนหรือส่วนไหนของย างมีน้ำหนักเบาที่สุด ซึ่งจากตัวอ ย่ า งในภาพด้านล่าง

จะนำจุ๊บลมสวมลงไปตรงจุดนี้เพื่อเป็นการถ่วงน้ำหนักให้เกิดความสมมาตร ขณะถ่วงล้อ เพราะการผลิตย า งในแต่ละครั้งน้ำหนักในแต่ละล๊อตจะไม่เท่ากัน จุดสีเหลืองจึงนำมาใช้เพื่อบอ กส่วนที่มีน้ำหนักเบาที่สุดของย าง หรืออาจมีการใช้เป็นจุดสีแดงแทน

ความหมายของตัวอักษรต่างๆ

195 หมายถึงความกว้างของย างรถ ใช้หน่วยเป็นมิลลิแมตร

R หมายถึง โครงสร้างย างเรเดียล

14 หมายถึง เส้นผ่ าศูนย์กลางกระท้อล้ะ ใช้หน่วยเป็นนิ้ว

C หมายถึงย างที่ใช้เพื่อขนส่ ง

8PR หมายถึงอัตราชั้นผ้าใบเทียม 8 ชั้น ( หากไม่ได้ระบุซีรีย์ จะเป็น ซีรีย์ 80 )

ความหมายของตัวอักษรและตัวเลขที่ปรากฎบนแก้มย างขับเคลื่อน 4 ล้อ จะมีความหมายต่างๆ ดังนี้ 31×10.5R15 ความหมายคือ

31 คือ เส้นผ่ าศูนย์กลางย างรถยนต์ ใช้หน่วยเป็นนิ้ว

10.5 คือ ความกว้างของหน้าย าง ใช้หน่วยเป็นนิ้ว

R คือ โครงสร้างย างเรเดียล

15 หมายถึงเส้น ผ่ าศูนย์กลางกระทะล้อ ใช้หน่วยเป็นนิ้ว

เช่น 120/70-ZR17 58W

120 หมายถึงความกว้างของหน้าย าง ในที่นี้คือ 120 มิลลิเมตร

Z หมายถึง เป็นตัวบอ กว่าเป็นย างที่สามารถใช้กับรถความเร็วสูงได้

R หมายถึง บอ กชนิดย างว่าเป็นย างเรเดียล หากไม่แสดงอักษรนี้แสดงว่าเป็นย า ง Belt Bias

17 หมายถึง ขนาดขอบของล้อ 17 นิ้ว

58 หมายถึง การรับน้ำหนักที่สูงสุดของย า ง หรือประมาณ 270 กม./ชม.

หากมีคำว่า M/C แสดงว่าย า งเส้นนี้เป็นย า งที่ออ กแบบมาเพื่อใช้กับรถมอเตอร์ไซค์

ความหมายของรหัสตัวอักษร W หรืออักษรที่แสดงถึงความเร็วสูงสุดที่ย า งสามารถวิ่งได้

เพราะย า งรถยนต์เป็นส่วนที่สำคัญในการควบคุมรถ เราจึงไม่ควรละเลยในเรื่องนี้ ความรู้เล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะสามารถช่วยได้ในตอนที่เกิดปัญหาหรือสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการเสื่อมสภาพของ ย า งได้ เพียงเราหมั่นเช็คและตรวจสอบอ ย่ า งสม่ำเสมอ คุณภาพของย า งที่ดี จะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับขี่อ ย่ าง ปลอ ดภั ย

ที่มา krustory