ช ายผ้าถุงเเม่ เรื่องเล่าที่ลูกลืมไปแล้ว

วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับเรื่องเล่าของแม่ ที่ลูกหล า ยๆ คนอาจจะหลงลืมไปแล้ว กับ ช ายผ้าถุงเเม่ เรื่องเล่าที่ลูกลืมไปแล้ว ไปดูกันว่าในเรื่องเล่านี้ นั้นมีข้อคิดสอนใจให้ลูกอย่ างไร ได้บ้าง ช ายผ้าถุงเเม่ เรื่องเล่าที่ลูกลืมไปแล้ว

หากจะกล่าวถึงพระในบ้าน พ่อ กับแม่นี่แหละ คือสิ่งที่ศั กดิ์สิทธิ์มาก สำหรับลูกๆเพราะ ท่านคือผู้ประเสริฐ ผู้ยอ ดเยี่ยมทำทุ กอ ย่ า ง ด้วยด ว งใจที่

มีแต่ความรัก อันเปี่ยมล้นเหมาะแก่การ ที่เราที่จะยกมือขึ้นไหว้บูช า หรือก้มก ราบด้วยความ เต็มใจอันแท้จริงเมื่อ สมัยก่อนเวลาที่ไปออ ก ร บ

ช ายไ ท ย ในสมัย โบราณได้มีความเชื่อว่า หากขอเศษผ้ า ถุ ง เเม่ หรือขอช านหมากของพ่อ สองสิ่งนี้เป็นสิ่งคุ้มครองภั ย เพราะสองสิ่งนี้ถือ เป็นตัวแทน

ความรัก อันบริสุทธิ์ของพ่อ กับแม่ เพื่อให้ลูกนั้นสามารถคิดถึงความดีงาม ความกตัญญู เมื่อคุธรรม ต่อคุณธรรมมาบรรจบ กันสิ่งเหล่านี้จึงเป็นของศักดิ์สิทธิ์

ได้โดยไม่ต้องป ลุ กเ ส ก โดยสิ่งเหล่านี้จะสามารถสร้าง ปาฏิหาริย์ขึ้นได้เสมอๆ ดังเรื่องของพ่อครูศิริพงษ คุรุพันธกิจ เล่าไว้เมื่อปี 2553 ว่า เราพร่ำสอนลูก

ทุ ก คนเสมอให้กระทำกตเวทิต า แก่พ ระในบ้านให้มาก เราเ ตื อ น ลูกทุ กคน ให้หยุดเเสวง หาพ ร ะดี อาจารย์ ข ลั งนอ กบ้านเพราะ พระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด

สูงที่สุดมีพรอันเป็น มงคลที่ประสาทครั้งใดก็นำความสำเร็จอ ย่ าง มั่นคง ให้ลูกทุ กคน โดยมิได้หวังลาภสั กการะ สินจ้าง รางวัล จากผู้บูช าคือลูกเลย

ใจของพ่อใจของแม่ มีแต่ตั้งความหวังให้ลูก มีความสุขความสำเร็จ ในการดำเนินชีวิตของ ลูกเองซึ่งท่านก็ได้เอาตัวอ ย่ า ง ของผู้ที่ บูช าพ่อแม่แล้ว

เจริญรุ่งเรือง แม้จะมาจากต่างแดนห่างไกล แต่ก็มีคนคอยต้อนรับ อ ย่ า งอบอุ่นอยู่เสมอๆ พบสังคมที่ดี และได้รับความช่วย เหลือตลอ ดโดย เป็นเรื่องราวของหนุ่ม

คนนึงที่เรียนจบชั้นปริญญาตรี เอกบรรณรักษ์ เป็นเ ด็ ก ที่มีอั ธ ย า ศั ย ดีเป็นที่รัก ของผู้ที่ได้ร่วมงานทั้งครอบครัว นั้นก็ประสบความสำเร็จ

ในหน้าที่การงานจน สามารถเลื่อนขั้นเป็นหน้า ของป ลั ดก ระทร ว ง ทั้งยังมีความขยัน วันหยุดก็จะไปเปิด ท้ายรถข า ยของ ทำงานไม่เคยหยุดหารายได้เสมอๆ

และด้วยความชอบค้าข า ย และบวกกับมีคนมา ติ ดต่อให้ไปเป็นผู้จัดการ ร้านอาหารไ ท ย ที่ต่างป ร ะ เ ทศ หนุ่มรายนี้จึงตั ดสินใจ ลาออ กจากราชการทันที

ซึ่งก่อนออ กเดินทางเขา ได้เข้าไปหาแม่ให้แม่อวยพร ให้ประสบพบแต่ความสำเร็จ และขอเอาช า ย ผ้ า ถุ ง แม่ไปเป็นวั ต ถุ ม งคลที่ระลึก จากนั้นเขาก็สามารถทำหน้าที่

เป็นผู้จัดการร้านอาหารได้ปีเศษ และมีคนเสนอข า ย กิจการให้เขา เขาเลยตกลงซื้ อ และวางแผนจัดกา รร้านของตัวเองทุ กอ ย่ า งและอบรมกิ ริ ย า ม า ร ย า ท

พนักงานต้อนรับ ในร้านด้วยตัวเขาเอง เขาประสบความสำเร็จด้วย เวลา 3 ปี เท่านั้น และทั้งยังส่ งเงิน มาให้แม่อีกด้วย และปลูกบ้านให้แม่ ที่เมืองไ ท ย พร้อม

ยังสร้างบ้านที่อเมริกาด้วยปัจจุบันภรรย าที่เมืองไท ยเ สี ย ชี วิ ตด้วยโ ร ค ร้ า ย เขามีภ ร ร ย า ใหม่ที่ต่างแดน อาชีพภ ร ร ย า มั่นคง เขาได้รับสิทธิ์เป็นคนอเมริกัน

อ ย่ า งง่ายดาย ไม่ต้องจ้างใครมารับรอง ไม่ต้องอยู่อย่ างห ล บ เ ลี่ ย งจะคิดทำอะไร ก็ประสบความ สำเร็จแม่ที่อยู่เมืองไ ท ย ก็มีความสุขจากการส่ งเ สี ย ดูเเลเป็นอ ย่ า ง ดี

จากลูกและช ายคนนี้ทุ กครั้งที่ทำอะไร เขาต้องการกุศลอันใด ก็จะนึกพ่อแม่ก่อน และดูแลท่าน ให้เงินท่านทุ กเดือนไม่ข าด แม่ผู้รับเงินแทนคุณ จากลูกทำบุญตักบาตร สร้างกองการกุศลให้ลูกในทุ กๆ วัน อธิษฐานให้ลูกนั้นเจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จ

เป็นที่เมตต า ของคนทั่วไปปราศจากอุปสรรคภ ยั น ต ร า ย ใดๆ ฟังเรื่องราว จากปากหนุ่มนายนี้ ต่าง โ จ ษ จั น ยกย่อง หนุ่มผู้กตัญญูบู ช าพ ระที่ถูกองค์คนนี้ กันทั่วกรมศิลปากร อย่ างนี้แหละที่เรียกว่า ตั้งดีพลีถูกองค์ ถึงประสบความสำเร็จ ที่เรายกตัวอ ย่ า ง เรื่องนี้

เพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่าเ ท พ เ จ้ าแห่งความสำเร็จของทุ กคน อยู่ในบ้านนั้น เป็นมนุษย์เดินดิน กินข้าวธรรมดานี่แหละ อยู่ในบ้านของเราไม่ใช่เทวดาที่ไหน

ดังนั้นลูกทั้งหล า ยที่ยังมีพ่อแม่ ก็ควรดูแลตอบแทนท่านให้ดี ให้ท่านสุขกายสบายใจ แล้วสิ่งที่นึกไม่ถึงว่าจะสำเร็จอ ย่ า ง ง่ายดาย จะบังเกิดขึ้นกับตัวเราเอง

ที่มา sabuyjaijung