ชีวิตดีขึ้นได้ แค่รู้จักเก็บออม ข้ อ ดีของการเป็นคนรู้จักออมเ งิ น

การออมเ งิ นเป็นสิ่งที่เราทุกๆคนควรที่จะทำนะครับ ยิ่งเริ่มออมตั้งแต่อายุยังน้อยได้ยิ่งดีเลยครับ หากใครยังไม่มีเ งิ นออมเลยก็ควรที่

จะเริ่มต้นกันได้แล้วนะครับ อ ย่ าปล่อยให้เ สี ยเวลาไปมากกว่านี้ พย าย ามออมทีละเล็กทีละน้อยก่อนก็ได้นะครับ

การออมเงิ น อาจจะเป็นเรื่องที่หล า ยคน มองข้าม หรือไม่มีในความคิด เพร า ะเงิ นที่หามาได้ ก็แทบจะไม่พอใช้ หรือใช้เงิ นเก่ง

จนไม่มีเ งิ นเหลือเก็บ ก็เลยไม่คิดเรื่องการออมเงิ น แต่หากศึกษาข้ อ ดี ของการมีเ งิ นออม อาจจะทำให้เปลี่ยนวิ ธีคิด

และเริ่มเก็บเ งิ น เริ่มออมเงิ น การออมเงิ น เป็นสิ่งที่ย ากแต่หากสามารถทำได้ ก็จะเป็นผลดีกับตัวเอง เพร า ะในย ามลำบาก ก็จะมีเฉพาะเงิ นออมเท่านั้น ที่จะช่วยเราได้

ตัวอ ย่ างข้ อ ดีของการ มีเงิ นออมมีเงิ นเก็บ ข้ อ ดีของการมีเงิ นออมนั้น มีมาก หากยังไม่เริ่มการออมเงิ น บางทีเหตุผลดีๆสักข้ อ อาจจะเป็นแ ร งบันดาลใจ ให้คุณก็เป็นได้

เ งิ นออมทำให้เรามีความสุข

คน มีเงิ นออม มีเงิ นเก็บ ก็จะไม่เครียด หน้านิ่วคิ้วขมวด เพร า ะกลุ้มใจกับเงิ น ที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงิ นออม ก็จะมีความสุขมากขึ้น

เงิ นออมมีประโยชน์มากย ามเกิดวิก ฤ ติ

เพร า ะชีวิตของคนเรา มีความไม่แน่นอน อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น จึงต้องมีเงิ นออมเผื่อไว้ใช้ย ามฉุกเฉิน ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

มีเ งิ นออมก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเ งิ นออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคน มีร า ยได้ เดือนหลักหมื่น ที่ลูกหลาน ต้องช่วยกันจ่าย เพร า ะตัวเองก็เ จ็ บป่ ว ย มีหล า ยโ ร ค หากมีเงิ นออม ก็จะไม่ลำบาก ลูกหลาน แต่เรื่องนี้ อาจจะเป็นเรื่องไม่ดี ก็ได้หากลูกหลานนิสัยไม่ดี พย าย ามแย่งสมบัติ

มีเ งิ นออมจะทำอะไรก็ทำได้

อิสระมากขึ้น เมื่อมีเงิ นออม ก็ไม่ต้องเหนื่อยในการ ทำงาน มากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้น ไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้องทำงาน มากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้น อย ากทำอะไรก็ สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

เ งิ นออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเรา ต้องใช้เ งิ นในการซื้ อข้าวของ เครื่องใช้ ซื้ อปัจจัยที่จำเป็น ต่อ การใช้ชีวิต หากมีเงิ นออม ชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

มีเงิ นออมทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเ งิ นออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีความภูมิฐาน โดยเฉพาะหากอายุมากแล้ว แต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น ต้องคิดถึงการมีเ งิ นออมให้มากๆ

มีเงิ นออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงิ นออม หากพี่น้องครอบครัว เพื่อนฝูง มีปัญหาการเงิ น ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ เพร า ะคนเรานั้น ชีวิตมีขึ้น มีลง หากมีเพื่อนที่ดี ย ามเดือ ดร้อน ก็ต้องช่วยเหลือ กัน แต่ละคนก็จะมีคร า วเคร า ะห์สลับกันไป

เงิ นออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอ ย่ าง ต้องล้มห า ยต า ยจาก เช่น พนักงานธนาคาร สำนักพิมพ์ ดังนั้น ก็ต้องเตรียมตัวรับมือ อ ย่ างบรรดาหนุ่มสาวโรงงาน หากมีการ นำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ ทำงานแทน มนุษย์

ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอนดังนั้นต้องออมเงิ นไว้ เก็บเงิ นออมไว้เผื่อ การซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้ ข้าวของเครื่องใช้ ท รั พ ย์สินต่างๆ บ้านรถ เครื่องมือ มีโอกาสชำรุดเ สี ยห า ย ต ามวันเวลา ดังนั้นก็ต้องมีเงิ นออมไว้ เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

เงิ นออมเป็นหลักฐานค้ำประกันการกู้เงิ นได้

สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีเงิ นออมเพร า ะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือ หากจะ ต้องทำเรื่องกู้เ งิ น เพื่อซื้ อบ้านที่ดิน

เ งิ นออมมีส่วนช่วยประเทศชาติ

การเก็บเงิ นออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้ เ งิ นไปลงทุนต่างๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือ ประเทศชาติทางอ้ออม ฟังดูดีมากจริงๆ

เ งิ นออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเงิ นออม ไปลงทุนอ ย่ างการซื้ อหุ้น แล้วได้เงิ นปันผลทุกปี ก็ถือว่าเงิ นออมนั้น ทำงานแทนเรา มีร า ยได้มาเลี้ยงเราทุกปี อ ย่ างการซื้ อหุ้น เก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมีร า ยได้ จากเงิ นปันผล ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท เพียงพอต่อ การใช้จ่าย ในแต่ละเดือนสบายๆ

ข้ อ ดีของการมีเ งิ นออม ยังมีอีกมาก โดยส่วน ใหญ่จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเองโดย เฉพาะย ามแก่ชร า จำเป็นต้องมีเงิ นออม ไว้ใช้จ่าย เพร า ะทุกวันนี้ อ ย่ าไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เงิ นออมของเรานั่นเอง ที่จะสามารถพึ่งพาได้

ที่มา siamebook    stand-smiling    moneyguru