จุดธูปกี่ดอ ก ถึงจะถูกในการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

สำหรับใครหล า ยๆคนที่กังวลว่า เวลาจุดธูปไหว้พระ ไหว้สิ่งศักสิทธิ์จะต้องใช้ธูปกี่ดอ ก วันนี้เรามีการจุดธูปในการบูชาสิ่งต่างๆ ที่เราจะได้นำไปใช้ได้ถูกวิ ธี ในการไหว้สิ่งต่างๆ เรื่องราวจะเป็นอ ย่ างไรไปดูกันเลย

เรื่องราวของการจุดธุปในการไหว้บูชาในงานพิธีต่างๆนั้นจะมีการจุดธูปในจำนวนที่แตกต่างกันไป โดยวันนี้เรามีเรื่องที่ถูกกล่าวเอาไว้ในห นั ง สื อ พุท ธโ อว า ทก่อน ปริ นิพ านข องอ ง ค์สั ม ม า สั มพุ ท ธเ จ้ า โดยพระอาจารย์ วัน อุตตะโม ว่าไว้ดังนี้

ช่วงที่พระพุทธเจ้าใกล้เสด็จปรินิพพานที่เมืองกุสินารา ได้มีเทพเทวดาทุกชั้นฟ้า และมนุษย์เหล่าอุบาสก อุบาสิกา มาถวายความเคารพ มีทั้งด อ กไม้ที่เป็นด อ กไม้ทิพ ย์

ของภพภูมิเทวดา และมีด อ กไม้ของมนุษย์รวมทั้งเครื่องหอมประเภทต่างๆ อ ย่ าง กำย าน และธูปเ ทียน ซึ่งพ ร ะ อ ง ค์รั บ รู้และทราบว่าเป็นการบูชาพ ระ อ งค์ ซึ่งเรียกกันว่าเป็นอ า มิ สบู ชา และพระองค์ก็ไม่ได้ทรงห้ามแต่อ ย่ า งใด แต่ก็บอ กกับพระอานนท์ว่า

อ า น น ท์ พุทธบริษัททั้ง 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทำการสักการะบูชาเราด้วยเครื่องบูชาทั้งหล า ยอันเป็นอามิส คือ ด อ ก ไ ม้ ธูปเทียน หาได้ชื่อว่าบูชาตถาคตเป็นการอันยิ่งไม่ ผู้ใดที่ปฏิบัติต ามธรรมปฏิบัติอันชอบยิ่ง ปฏิบัติธรรมอันเหมาะสมผู้นั้นแลชื่อว่าสักการะบูชาเราด้วย การบู ชา อันยอ ดเยี่ยม

ซึ่งมีความหมาย ว่าพ ระ องค์ยกย่องการบูชาด้วยการปฏิบัตินี้เป็นส่วนสำคัญ และของหอมทั้งหล า ยที่นำมาบูชาก็เปรียบเป็นก ลิ่ นหอมของความดี เช่น ก ลิ่ นของ ป หอ มและกำย าน เป็นความหมายว่า คนดีๆจะมีก ลิ่ นติดตัว รวมทั้งเทวดาก็มีก ลิ่ นหอมอยู่ในก า ยทิ พ ย์

ทั้งหมดคือที่มาเรื่องการจุดธูปที่เราทำต่อ กัน มานาน เป็นการจุดได้ต ามความเชื่อที่บอ กต่อ กัน มาเพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงความสักการะบู ช า ซึ่งการจุดเพื่อบู ช าเ ท วดานั้น มีคำแนะนำเอาไว้ดังนี้

จำนวนของธูป

1 ด อ ก หมายถึง จุดไหว้เจ้าที่ผีบ้านผีเรือน หรือ วิญญาณภาคพื้น

2 ด อ ก หมายถึง จุดธูปบน อา ห ารซึ่งมักเกี่ยวข้ องกับวิญ ญ าณต่างๆ

3 ด อ ก หมายถึง การจุดบูชาพ ร ะรัตนตรัย คือ พ ร ะพุ ทธ พ ระ ธรรม พ ร ะส งฆ์

4 ด อ ก หมายถึง การจุดสวดเสริมด ว ง ช ะ ต าซึ่งเกี่ยวข้ องกับธาตุทั้ง 4

5 ด อ ก หมายถึง จุดเพื่อบูชาคุณของ พร ะพุทธ พ ร ะธรรม พ ระ สงฆ์ พ่อแม่และครูบาอาจารย์

6 ด อ ก หมายถึง จุดเพื่อเสริมด ว งชะ ต าของคนเกิดวันอาทิตย์ เป็นการเสริมพลังต ามกำลังไฟของอาทิตย์

7 ด อ ก หมายถึง การจุดบูชาจิ ตวิ ญ ญ าณ ประจำศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่ รวมถึงครูบาอาจารย์ที่เ สี ย ชี วิ ตแ ล้ว

8 ด อ ก หมายถึง การจุดเพื่อเสริมด ว งช ะต าข อ ง คนเกิดวันอังคาร เป็นการจุดต ามจำนวนอัฎฐเคราะห์

9 ด อ ก หมายถึง จุดบูชาผู้มีพระคุณ พระภูมิเจ้าที่ เจ้า ป่ าเจ้าเขา เทพ รุกข เทวดา เทว ดา ประจำศาลพระภูมิ

10 ด อ ก หมายถึง เกี่ยวกับธาตุไฟต ามกำลังของพระเสาร์ ซึ่งมีกำลัง 10 ใช้เพื่อสวดเสริมด ว ง ช ะ ต า

11 ด อ ก หมายถึง จุดบูชาเทวดาชั้นสูง

12 ด อ ก หมายถึง จุดบูชาพระร า หู เพื่อเสริมด ว งช ะต าคนเกิดวันพุธกลางคืน

13 ด อ ก จะไม่มีการจุดจำนวนนี้เพราะเป็นเลขไม่มงคล

14 ด อ ก หมายถึง การจุดบูชาพระคุณของพระสงฆ์ จุดบูชารูปปั้นพระสงฆ์

15 ด อ ก หมายถึง เกี่ยวกับด ว งชะ ต าที่เป็นพลังธาตุต ามกำลังของดาวจันทร์

16 ด อ ก หมายถึง จุดเพื่อบูชาเทพชั้นสูง เทพชั้นครู หรือใช้สำหรับพิธีกลางแจ้งที่มีการอัญเชิญเทวดาลงมา มีความหมายเกี่ยวข้ องกับสวรรค์ 16 ชั้น

17 ด อ ก หมายถึง การจุดเสริมด ว ง ช ะ ต า

18 ด อ ก ไม่นิยมจุด

19 ด อ ก หมายถึง การจุดบูชาเ ทว ดาทั้ง 10

21 ด อ ก หมายถึงการบูชาพ ร ะคุณของแม่พระธรณีและพระคุณของพ่อ

32 ด อ ก หมายถึง ใช้จุดในพิธีชุ ม นุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ การไหว้ 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน และ 1 โ ล กมนุ ษย์

39 ด อ ก หมายถึง การบูชาพร ะ แม่โ พ สพ

56 ด อ ก หมายถึง การบูชาพระคุณของพ ร ะ พุทธเจ้า

108 ด อ ก หมายถึง การจุดบูชาสิ่งสูงสุดทั่วโลกในทุกชั้นฟ้า

นอ กจากนี้ พระองค์ยังได้ตรัสว่า การบูชาที่ดีที่สุด คือ การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบด้วยตัวเองจึงจะให้ผลที่ดีที่สุด การจุดธูปนั้นเป็นสิ่งที่สามารถจุดได้ต ามความต้องการ แต่หากไม่ทำความดี ไม่เคยอุทศส่วนกุศล ไม่เคยส่งต่อความเมตต าให้ผู้อื่น การจุดธูปขอพรจากเทว ด าก็คงไม่ได้ผลดีขึ้นแ ต่ อ ย่ า งใด

ที่มา   krustory