ความสุขอยู่ไม่ไกล ฝาก 20 เรื่องนี้ถึงลูกชาย ลูกสาว

ความสุขวัดได้จากอะไร ความสุขเป็นสิ่งที่วัดค่าได้ด้วยหรอ ความสุขควรจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึก อารมณ์ มุมมองของชีวิต มันควรจะเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคน แล้วแต่มุมมองของแต่ละคน

1. เวลาเจอเจ้านายจอมละเมียด ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ การฝึกตนให้เป็นคนสมบูรณ์แบบ

2. เวลาเจอปัญหาซับซ้อน ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือบทเรียน ที่จะสร้างปัญญาได้อ ย่ างวิเศษ

3. เวลาเจอคำตำหนิ ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ การชี้ขุมท รั พ ย์มหาสมบัติ

4. เวลาเจองานหนัก ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือโอกาสในการเตรียมพร้อม สู่ความเป็น มืออาชีพ

5. เวลาเจอความทุ ก ข์หนัก ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือแบบฝึกหัด ที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต

6. เวลาเจอคำนินทา ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ การสะท้อนว่าเรา ยังคงเป็นคนที่มีความหมาย

7. เวลาเจอความพลัดพราก ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือบทเรียนของการรู้จัก ยืนหยัดด้วยตัวเอง

8. เวลาเจอความป่ ว ยไ ข้ ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ การเ ตื อ นให้เห็นคุณค่า ของการรั ก ษ าสุ ข ภ า พให้ดี

9. เวลาเจอความผิ ดหวัง ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือวิ ธีที่ธรรมชาติ กำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต

10. เวลาเจอคนที่ใช่ แต่เขามีคู่แล้ว ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือประจักษ์พย าน ไม่มีใครได้ทุกอ ย่ างดั่งใจหวัง

11. เวลาเจอแฟนทิ้ง ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือความเป็นอนิจจัง ที่ทุกชีวิตมีโอกาสพานพบ

12. เวลาเจอศัตรูคอยกลั่นแกล้ง ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือบททดสอบ มารไม่มี บารมีไม่เกิด

13. เวลาเจอลูกหัวดื้อ ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือโอกาสทองของการพิสูจน์ ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง

14. เวลาเจอคนกะล่อน ให้บอ กตัวเองว่า นี่คืออุทาหรณ์ของชีวิต ที่ไม่น่าเจริญรอยต าม

15. เวลาเจออุบั ติเ ห ตุ ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือคำเ ตื อ น จงอ ย่ าประมาทเป็นอันข า ด

16. เวลาเจอความย ากจน ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือวิ ธีที่ธรรมชาติ เปิดโอกาสให้เราได้ต่อสู้ชีวิต

17. เวลาเจอภาวะหลุดจากอำนาจ ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือความอนัตต า ของชีวิตและสรรพสิ่ง

18. เวลาเจอวิกฤต ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือบทพิสูจน์สัจธรรม ในวิกฤตย่อมมีโอกาส

19. เวลาเจอคนเ ล ว ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือตัวอ ย่ างของชีวิต ที่ไม่พึงประสงค์

20. เวลาเจอความ ต า ย ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือฉากสุดท้ายที่จะทำให้ชีวิต จบลงอ ย่ างสมบูรณ์

ที่มา  aansanook