ความฉลาดจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว เมื่อคุณทำ 8 สิ่งนี้บ่อยๆ

ความฉลาดของคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะเรียนเก่งหรือไม่เก่ง แต่ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของแต่ละคนต่างหากว่าจะใช้ชีวิตอ ย่ างไรให้อยู่อ ย่ างมีความสุข วันนี้เราจะพาทุกคน มาดูบทความ ความฉลาดจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว เมื่อคุณทำ 8 สิ่งนี้บ่อยๆ จะมีอะไรบ้างไปดู

1. จงมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ

คือ ปลุกความรู้สึกตัวตื่นตัวอยู่เสมอไม่ใจลอย ข ย ะ ความคิดก็จะไม่เกิดขึ้น เรื่องไม่สบายใจคิดซ้ำคิดซ้อนก็จะไม่เกิดขึ้น เหมือนแสงตะวันส่องมายังโลก ความมืดก็จะถูกขับออ กไป

2. จงมีจิตเมตต ากรุณาอยู่เสมอ คน มีจิตใจเมตต า

จะมีความสุขในการช่วยเหลือผู้อื่น ไม่คิดและไม่ ทำ ร้ า ย ผู้อื่น เมื่อเขาจะทำอะไรเขา จะคิดอยู่เสมอว่า จะเป็นคุณหรือเป็นโ ท ษต่อผู้อื่น คนประเภทนี้ย่อมมีความสุข มีสุขภาพดี และอายุ ยื น ย า ว

3. จงทำใจให้รื่นเริงเสมอ

อ ย่ าเป็นคนอมทุ ก ข์เก็บทุ ก ข์ไว้ในใจ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดอยู่ในสถานการณ์ใด ก็จงมีจิตใจรื่นเริงแจ่มใส แต่ไม่ใช่หน้าเป็นทะเล้น รำ ค า ญ ผู้อื่น อ ย่ าพูดหรือทำให้ผู้อื่นเ สี ยใจ จงรื่นเริงเสมอ ไม่ว่าเราจะร ว ยหรือจน

4. จงมีความสงบใจอยู่เสมอ อ ย่ าเป็นคนสิ้นหวัง

อ ย่ าโลภ อ ย่ าต้องการสิ่งที่ไม่ถูกต้อง อ ย่ าหมกมุ่นอยู่กับเรื่องได้เรื่องเ สี ย ถ้าความต้องการของเรามีน้อย จิตใจก็จะมีความสุข จึงเกิดสันติสุขขึ้น คนที่อยู่ในชนบทที่ห่างไกล มีความต้องการน้อย ชีวิตของพวกเขาจึงมีสันติสุขและอายุ ยื น ย า ว

5. จงมีจิตใจที่เที่ยงตรงเที่ยงธรรมอยู่เสมอ

ต้องแยกความดีออ กจากความชั่ ว ความถูกออ กจากความผิ ดได้อ ย่ างชัดเจน การที่คนเรามีจิตใจที่เที่ยงตรง และเที่ยงธรรมนั้น จะไม่ถูก กิ เ ล ส ชักนำพา ก่อให้เกิดความเดือ ดร้อนและในจิตใจ เขาจะไม่มีปัญห า ยุ่ง ย า กและความวิตกกังวลเป็น เ สี้ ย น ห น า ม ชีวิต

6. จงหัวเราะเสมอ ไม่ใช่ทะเล้นหน้าเป็น ถ้าเราไม่ อ ย า ก เป็นคน โ ง่

ขอให้หัวเราะและยิ้มจากหัวใจ การหัวเราะและยิ้มที่ดีครั้งหนึ่ง ทำให้หนุ่มขึ้น มาก การ วิ ต ก กั ง ว ล ครั้งหนึ่ง ทำให้หัวหงอ กไปหล า ยเส้น การหัวเราะทำให้ สุ ข ภ า พ ใจ และ สุ ข ภ า พ ก ายดีขึ้น มีกำลังใจต่อสู้กับโลกอันสับสน

7. จงพอใจในสิ่งที่มีอยู่เสมอ

ไม่ว่าเราจะมีน้อยหรือมีมากได้เป็นน้อยหรือได้เป็น มาก ก็จงพอใจในสิ่งที่มีที่เป็น ซึ่งได้มาโดยชอบธรรม ถ้ามองไปข้างหน้า จะพบว่าเรายังไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้ามองไปข้างหลัง เราจะรู้สึกพอใจว่าเราได้สิ่งต่างๆ ในชีวิตมามากมายแล้ว จงใช้ชีวิตอ ย่ างง่ายๆ ข้าวต้มสักชาม เสื้อผ้าเล็กน้อยพอปิดกายไม่ น่ า เ ก ลี ย ด เท่านั้นก็พอแล้ว

8. จงทำตัวให้กลมกลืนกับมนุษย์ทั้งหล า ยเสมอ

อ ย่ าให้คนรอบข้างกล า ยเป็น ศั ต รู การทำตัวให้ผสมกลมกลืน มิได้หมายความว่า? ทำตัวให้ตกต่ำ ชั่ ว ช้ า ไปต ามคนรอบข้าง เช่น คนโดยรอบเขาชอบ ดื่ ม เ ห ล้ า ชอบเล่น ก า ร พ นั น เราก็ปรับตัวเอากับเขาด้วย อ ย่ างนี้เรียกว่า ชั่ วต ามกัน ไม่ใช่การปรับตัวให้กลมกลืนที่ถูกต้อง เราต้องทำตัวให้ถูกต้องให้ดีท่ามกลางความ ชั่ วทั้งหล า ย สามารถยืนหยัดอยู่ได้ในความดี แม้จะอยู่ท่ามกลางความ ชั่ ว

ที่มา  sabailey