คนขับรถควร รู้ไว้ ถอ ดรองเท้าขับรถผิดกฎหมาย

วันนี้เราจะพาคุณไปดูการถอ ดรองเท้าขับรถ ว่าควรทำ หรือไม่ กับ คนขับรถควร รู้ไว้ ถอ ดรองเท้าขับรถผิดกฎหมาย ไปดูกันว่าควรแต่งายอย่ า งไร เมื่อคุณใช้รถใช้ถนน

หล า ยคนอาจยังไม่รู้ การขับรถถอ ดรองเท้านั้น ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย และมีโทษปรับสูงสุดถึง 5,000 บาท แต่อย่ าพึ่งหัวร้อนไปเสียก่อนล่ะ เพราะกฏหมายนี้ มีไว้บังคับใช้สำหรับบุ คคลเฉพาะกลุ่มเท่านั้น บุคคลที่กฏหมายระบุว่า ต้องขับรถโดยสวมรองเท้ าหุ้มข้อเสมอนั้น คือ ผู้ขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจร และรถจักรย านยนต์รับจ้าง

พูดง่ายๆ ก็คือ ผู้ที่ประกอบอาชีพให้บ ริการด้านขนส่ งทั้งหล า ย ไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่ รถรับจ้าง กระทั่งวิน มอเตอร์ไซค์ บุคคลเหล่านี้ จะต้องสวมรองเท้าในขณ ะให้บริการอยู่ตลอ ดเวลา โดย พ.ร.บ. การขนส่ งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 102 บัญญัติไว้อย่ างชัดเจนว่า ผู้ประจำรถ หรือผู้ขับรถ ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย ต ามที่กำหนดในกฏกระทรวง ต้องปฏิบัติตนดังต่อไปนี้คือ

1 จะต้องสวมเสื้อเชิ้ตคอพับ แขนย าว หรือแขนสั้น ช ายเสื้ออยู่ในกางเกง

2 เสื้อคอแบะปล่อยเอว แขนสั้น

3 กางเกงข า ย าวแบบสุภาพ

4 ต้องสวมรองเท้าหุ้มส้น หรือหุ้มข้อ

หากฝ่าฝืน จะต้องถูกระวางโทษ ปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต ามมาตรา 127 ขณะที่รถยนต์นั่ งส่วนบุคคลทั่วไป อย่ างเช่น คุณผู้อ่านทั้งหล า ยนั้น กฏหมายไม่ได้ระบุเอาไว้ ว่าจะต้องสวมรองเท้าขณะขับรถ หรือ กำหนดลักษณะรองเท้ าสำหรับใช้ในการขับรถ

จึงสามารถสวม หรือถอ ดรองเท้ าได้ต ามใจชอบ แต่ถึงกระนั้น การถอ ดรองเท้ าขณะขับรถ ก็ควรระวังไม่ให้รองเท้าไห ลลื่นเข้าไปขัดอยู่ใต้แป้นเบรก หรือคันเร่ง ซึ่งอาจส่ งผลให้ ไม่สามารถควบคุมรถได้อย่ าง ป ล อ ด ภั ย ส่วนการขับรถโด ยใส่รองเท้าส้นสูง ก็อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่ออั น ต ร า ยเช่นกัน

เพราะจะทำให้จุดหมุ นของข้อเท้าเปลี่ยนไป ทำให้กะระยะแป้นเหยี ยบได้ลำบากกว่าปกติ รวมถึงรองเท้าแต ะที่ลื่นหลุดได้ง่าย ก็อาจส่ งผลให้เกิดอั น ต ร า ยได้ด้วยเช่นกัน

อย่ างไรก็ต าม ไม่ว่าคุณจะเลือ กใส่รองเท้า หรือถอ ดรองเท้าขับรถ ก็ควรเลือ กต ามที่ตัวเองถนัด จะเป็นการดีที่สุด เพราะผู้ที่เคยชินกับก ารถอ ดรองเท้าขับรถ ก็อาจรู้สึกเทอะทะ เมื่อต้องสวมรองเท้าขับรถ ตรงกันข้าม ผู้ที่เคยชินกับก ารสวมรองเท้าขับรถ ก็ควรเลือ กใส่รองเท้าที่เหมาะสม ส้นไม่หนาเกินไป ไม่หลวมจนลื่น หลุดง่าย เพื่อความปลอ ดภั ยของตัวคุณเอง

ที่มา : sit-smiling