ข้ อคิดเ ตื อ นสติ เขาให้ยืมเ พ ร า ะเขามีน้ำใจ อ ย่ ามองว่าเขาโ ง่

การที่เราไปขอยืมเ งิ นใครเขา ที่เขาให้เพราะว่าเขามีน้ำใจ สงสารอย ากช่วยเหลือเรา ฉนั้นเมื่อเรายืมมาแล้วก็ต้องรู้จักคืน ไม่ใช่ทำเป็นลืมหรือเวลาเขาทวงคืนก็ไม่ควรไปโ ก ร ธหรือว่าเขา เพราะคนเราเมื่อถึงเวลาจำเป็นต้องใช้ก็ต้องทวง แต่บางคนเห็นเขาไม่ทวงก็ว่าเขาโ ง่ที่ให้ยืมเ งิ น

คนที่กล้า ให้คุณยืมเ งิ น ไม่ใช่เพราะ โ ง่ ลองอ่ าน แล้วจะรู้ถึง ความจริงที่เขามีให้คุณคนที่กล้าให้คุณยืมเ งิ น คือผู้อุปถั มภ์ ของคุณ คนประเภทนี้มีน้อยมากแล้วในสังคมทุกวันนี้หากคุณมีวาสนา ได้พบเจอ ต้องสำนึกคุณไปชั่ วชีวิต

ตอนที่คุณลำบากเรื่องคนแล้วมีคนยื่น มือเข้ามาช่วยพยุงคุณไว้ ไม่ใช่ว่าเพราะเขามีเ งิ น มากแต่เพราะน้ำใจของเขา ที่อย ากฉุดคุณให้ขึ้นจาก หุ บ เ ห ว ของความลำบาก ที่ให้คุณยืมนั้น มันไม่ใช่เ งิ นแต่มันคือความเชื่อใจความไว้ใจ

และกำลังใจเพราะเชื่อในศักยภาพของคุณเพื่อให้คุณพ้นจากความลำบากในตอนนั้น หวังว่าคุณทั้งหล า ยที่เป็นคนยืมเ งิ น อ ย่ าได้เหยี ย บ ย่ำ คำว่า น้ำใจ ที่ใครเขาให้มา เพราะคำว่า เสี ย สั จ จ ะคือ การล้มละล า ยที่สาหัสที่สุด ในชีวิตคนเราต้องระวังไว้ให้ดี

มิตรสห า ยที่จริงใจคือท รั พ ย์สมบัติที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตในขณะเดียวกัน ขอให้คุณพึงระลึกไว้เสมอว่าคนที่ชอบจ่ายเ งิ นก่อนไม่ใช่เพราะ เขาอวดว่ามีเ งิ น มาก แต่เป็นเพราะเขาเห็นว่ามิตรภาพสำคัญกว่าร า ค าอาห าร ในมื้อนั้นคนที่ยอมยกผลประโยชน์ให้คุณมากหน่อยตอนร่วมหุ้ น

ไม่ใช่เพราะเขาโ ง่ แต่เป็นเพราะเขารู้จักแบ่งปั น คนที่ยอมทำงาน มากกว่าคนอื่นไม่ใช่เพราะเขาโ ง่ แต่เป็นเพราะเขาอย ากรับผิ ดชอบใน หน้าที่และเขารักองค์กรคนที่ยอมขอโ ท ษก่อนเวลา ท ะเ ล า  ะกัน ไม่ใช่เพราะเขาผิ ด แต่เป็นเพราะเขายังแคร์ความรู้สึกของคุณอยู่คนที่ยอมช่วยเหลือคุณ

ไม่ว่าเรื่องใด ไม่ใช่เพราะเขาเป็นหนี้คุณแต่เป็นเพราะเขาเห็นคุณเป็นเพื่อนแท้ คนอื่นช่วยเหลือคุณนั่นเป็นเรื่องของน้ำใจ ที่ไม่ช่วยเหลือคุณ นั่นก็เป็นเรื่องของเขา คนเป็นจำนวน มากแสดงท่าทางโ ก ร ธแค้ นที่คนอื่นไม่ยอมให้ยืมเ งิ น ทั้งที่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะโ ก ร ธแค้นเขาเลย

คนบางคนกลับทำตัวฉลาดยืมแล้วไม่ยอมคืน คนประเภทนี้ สักวันหนึ่งจะหมดค่า ในสายต าของผู้คน หากการได้พบการได้รู้จักกันคือวาสนา การจะคบหากันให้ย าวนานต้องอาศัยสัจจะและความจริงใจ

ที่มา kumkoom  predict-j55