9 แนวคิดสร้างพลังบวก ให้ชีวิตมีความสุข

หากวันนี้คุณนั้นกำลังหมดพลังบวกกับบางสิ่งบางอย่ างที่เข้ามาทำให้ชีวิตของคุณนั้นหมดพลังบวก วันนี้เรามี 9 แนวคิดสร้างพลังบวก ให้ชีวิตมีความสุข ไปดูกันว่าการสร้างพลังบวกนั้นสามารถทำได้อย่ างไรบ้าง

เวลาคนเราท้อต่างก็ต้องการกำลังใจ แต่เราอย่ าไปหวังพึ่งกำลังใจจากคนอื่น ทั้งๆที่ตัวเราเองยังไม่คิดที่จะให้กำลังใจตัวเอง การให้กำลังใจตัวเองเป็นสิ่งสำคัญอย่ างมาก ต่อให้เราจะล้มลุกกี่ครั้ง แต่ถ้าเรายังมีกำลังใจที่ดี

เราก็จะผ่ านเรื่องแย่ๆและอุปสรรคในชีวิตของเราไปได้ ตราบใดที่พระอาทิตย์ยังขึ้นอยู่ทุกเช้า เราก็ต้องสู้ต่อไป เหมือนพระอาทิตย์ที่ต่อให้มัน จะตกดินลับขอบฟ้าไป สุดท้ายมันก็ส่องแสงเจิดจ้า

ในเช้าของวันถัดไปอยู่ดี ชีวิตคนเราก็แบบนั้นแหละ มีขึ้นมีลงเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าเจอเรื่องแย่ๆก็ขอให้สู้และแก้ปัญหานั้นให้เสร็จ เมื่อเราผ่ านมัน มาได้ เราก็จะได้รับประสบการณ์และเติบโตขึ้น

ไม่มีคนไหนที่ประสบความสำเร็จโดยไม่เคยล้มเหลวมาก่อน เพราะความล้มเหลวและความผิ ดพลาดนี่แหละคือหนทาง ที่จะนำเราไปยังความสำเร็จ ขอแค่เราเรียนรู้จากความผิ ดพลาด และเดินไปข้างหน้าอย่ างมีความหวังและกำลังใจ

1 ปล่อยวาง ให้เป็น

ไม่มีอะไรที่เราสาม ารถครอบครองได้ไปตลอ ด แม้กระทั่งชีวิตเราเอง เมื่อเรายึดติดกับสิ่งใด สิ่งหนึ่งมากเกินไป โ ดยเฉพาะความทุ ก ข์หรือปัญหา

จะทำให้เราเป็นคน มองโลกในแง่ร้ า ย ลองเปลี่ยนความคิดและปล่อยวา งกับบางเรื่อง หัน มามองหาสิ่งที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นจะดีกว่า

2 ยิ้ มง่าย

รอยยิ้มของคนที่ คิด บวก จะถูกส่ งให้กับคนรอบข้างเสมอๆ แม้กระทั่ง ยิ้มผ่ านสายต าหรือบุคลิ กท่าทางที่สามารถส่ งยิ้มให้เราได้เช่นกัน

3 มองโลกใน แง่ดี

คนที่มีความสุขจะเป็นค นคิดบวกเสมอ มีความหวังกับอนาคต และเชื่อในสิ่งที่ ลงมือทำซึ่งส่ งผลออ กมาดีที่สุดในตอนสุดท้าย ทัศนคติที่ดี เหล่านี้ส่ งผลให้ระ ดับความเครียดลดลงด้วยเช่นกัน

4 มีพลังขับเคลื่อนแ ละกระตือรือล้น

คนที่คิดบวกพร้อมที่จ ะเผชิญความท้าทายกับปัญหาและหาวิธีแก้ไขมันได้อย่ างกระตือรือล้น

5 ยอมรับความไม่แน่ นอนของชีวิต

คนที่คิดบวกพร้อมจะใช้ ชีวิตไปต ามความเป็นไปของสังคมผ่ านการคิดและตัดสินใจ บนพื้นฐานของข้ อมูลให้ ดีที่สุด และอย่ าวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น

ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ าให้ละเลย หรือไม่นึกถึงอนาคต แต่ควรใช้ชีวิต อย่ างมีแบบแผนและร อบคอบอยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุด และทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

6 ซื่อสัตย์กับตัวเอง และคนอื่น

คนที่คิดบวกจะรู้ตัวเองเส มอว่าเป็นใคร และพร้อมจะแสดงตัวตนอย่ างตรงไปตรงมา กับคนอื่น รวมถึงจะไม่แสด งอารมณ์ ความเชื่อหรือทัศนคติที่ขัดต่อความรู้สึกของตัวเอง

7 ใช้ภาษาสื่อสารเชิง บวกมากว่าเชิงลบ

พย าย ามเน้นไปที่สิ่งที่ กำลังมุ่งมั่นและสามารถทำให้ เกิดประโยชน์มากกว่าม องสิ่งที่ดูแล้วจะทำให้เกิดปัญหาต ามมา

8 อยู่กับปัจ จุบัน

คนที่คิดบวกจะปล่อยใ ห้อดีตผ่ านไปทั้งข้ อผิ ดพลาดและความสำเร็จครั้งก่อน เพื่อจะมองและสร้างสร รค์ปัจจุบันให้ดีขึ้น หรือพูดง่ายๆ แค่ ‘ทำวันนี้ให้ดีที่สุด’ ก็พอแล้ว

9 ไม่ดูถูก ตัวเอง

การดูถูกตัวเองบ่อยๆ คิดว่าตั วเองทำไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ได้ทำ จะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบ ทำให้เกิดความไม่มั่นใจ ไม่เชื่อ มั่นในตัวเอง เพราะฉะนั้น

ลองเปลี่ยนจากการดูถูกตัวเอง เป็นการหัน มาให้กำลังใจตัวเอ ง สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ลงมือทำไป จะดีหรือไม่อย่ างไร ทุ กอย่ างล้วนมีโอ กาสพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเสมอ

ที่มา predict-j55, bohatto