9 สิ่งที่ควรรู้ เมื่อถูกตรวจค้นรถ ค้นตัวคุณ

เมื่อทุกวันนี้ทุกๆ คนนั้นมีการใช้รถยนต์ส่วนตัวกันเป็นจำนวน มาก และก็มีการตั้งด่านตรวจค้นรถมากพอๆ กัน แต่วันนี้เรามีเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ ที่คุณนั้นควรรู้เกี่ยวกับ 9 สิ่งที่ควรรู้ เมื่อถูกตรวจค้นรถ ค้นตัวคุณ ไปดูกันว่าอะไรบ้างที่คุณนั้นควรรู้

ในปัจุบัน สังคมเรามีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไป เราจึงต้องรู้หลักกฏหมายเอาไว้เพื่อ ป้ อ ง กั นตัวเอง และ รั ก ษ าสิทธิที่เราควรจะได้รับ วันนี้เราจึงแนะนำ วิธีรับมืออย่ างไรเมื่อคุณโดนตรวจค้นรถค้น พล.ต.ท. ประวุฒิ ถาวรศิริ อ ดีต โ ฆ ษ กสำนักงานตำ ร ว จแห่งช า ติ

ได้เคยออ กมากล่าวว่า การบันทึกวิดีโอในขณะเจ้าพนักงานตำรวจปฎิบัติหน้าที่ตรวจค้นรถ สามารถทำได้หากไม่ได้เป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่ผิ ดกฎหมายแต่อย่ างใด

1 ขอบันทึก วิ ดี โ อไว้เป็นหลักฐาน ในระหว่างการตรวจค้น เราสามารถขอบันทึกวิ ดี โ อไว้เป็นหลักฐานได้ โดยไม่เป็นการขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพราะถือว่าเป็นการป้ อ ง กั น สิ ท ธิ์ของตนได้โดยชอบด้วยก ฎ ห ม า ย

2 ก่อนการตรวจค้น หากเราไม่ได้มี สิ่งผิ ดกฎหมาย ให้เราแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ให้ทราบเลยว่า ขอบันทึกวีดิโอไว้เป็นหลักฐานขณะตรวจค้น

ถ้าเรามีสิ่งของผิ ด ก ฎ ห ม า ยก็จะได้เป็นพย านหลักฐานดำเนินคดีกับตัวของเราเอง แต่ถ้าไม่มีก็จะเป็นหลักฐานในการยืนยันความบริสุทธิ์ของตน

3 ตัวเราเองก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจ เราเองหากมั่นใจว่าไม่ได้มีสิ่งผิ ดกฎหมาย ก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจ

ด้วยการดึงกระเป๋ากางเกงทั้งสองข้างออ กให้เจ้าพนักงานดูเปิดกระเป๋าให้ดู ( แนะนำให้ทำด้วยตัวเอง ห้ า มให้เจ้าหน้าที่มาค้น )

4 ให้เจ้าหน้าที่แสดงความบริสุทธิ์ใจเช่นเดียวกัน ก่อนการตรวจค้นเราก็ต้องขอให้เจ้าหน้าที่แสดงความบริสุทธิ์ใจเช่นกัน โดยให้เจ้าหน้าที่ที่จะทำการตรวจค้นแสดงตนโดยเปิดเผย ไม่ใส่หน้ากากคุมหน้า ให้บอ ก ชื่อ ยศ ตำแหน่ง,

แสดงบั ต รประจำตัว, ตรวจดูมือ, ดึงเสื้อแขนย า วขึ้น, ล้วงกระเป๋าควักออ กมาเพื่อให้เห็นว่าไม่มีสิ่ง ซุ ก ซ่ อ นอยู่

และโดยขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นเพียงคนเดียว และทำการบันทึก วิ ดี โ อไปพร้อมๆกันในการตรวจค้นแต่ละจุดไปพร้อมกัน เพื่อเป็นหลักฐานทั้งสองฝ่าย

5 อ ย่ า อ า ยที่จะตะโกนดังๆว่า ช่วยด้วย ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิ ดปกติในการตรวจค้น เพื่อให้คนที่ผ่ านไปมามองเห็น

แล้วใช้วิกฤตให้เป็นโอ กาส ให้คนที่มามุงใครก็ได้ช่วยถ่ายวิดีโอให้ในขณะนั้น หรือ ร้องขอให้ ไ ท ย มุ ง ช่วยโทรแจ้งนักข่าวมายังที่เกิดเ ห ตุ

6 หากเกิดปัญหาขึ้น ให้รีบติดต่อญาติ หรือ คนใกล้ชิดให้ได้เร็วที่สุดให้มาหาเรา ณ จุดเกิดเ ห ตุ สมมติว่าถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวตะโกนดังๆ ว่าขอให้พี่ไทนมุงอ ย่ าเพิ่งไปไหนอยู่กันเยอะๆได้โปรดอยู่เป็นเพื่อนก่อน

7 ถ้าเราถูกควบคุมตัว สำคัญมากๆ ถ้าเราถูกควบคุมตัว แล้วของกลางมิใช่ของๆเรา ห้ า มหยิบ ห้ า มจับ ห้ า มแตะเป็นอันข า ด ขอย้ำเพราะจะทำให้มีล า ยนิ้วมือเราไปปรากฎอยู่บนของกลาง

8 ขณะถูกควบคุมตัว ให้ญาติ, พี่น้อง, คนไว้วางใจ นั่งเฝ้าจนกว่าจะนำตัวส่ งศาล และทำการขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ติดต าม ผู้ซึ่งไว้วางใจ หรือท นา ยค ว า ม เข้าฟังการสอบสวนจนกว่าจะแล้วเสร็จ

9 ถ้าเราไม่ผิ ดให้ร้องเรียน ถ้าเราไม่ผิ ดควรเข้าร้องเรียน เพื่อร้องขอความเป็นธรรมต่อสื่อมวลชน และสื่อต ามโซเชียลต่างๆซึ่งสามารถเป็นกระแสได้ไวมากกับข่าวแบบนี้

บ ท คว า มดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาพาดพิงถึงบุคคลใด หรือ องค์กรใดๆทั้งสิ้น นำเสนอเพื่อเป็นวิท ย าทานความรู้และรั ก ษ า สิทธิที่เราทุกคนควรจะได้รับเพียงเท่านั้นเองค่ะ

ที่มา krustory