9 สิ่งที่คนใช้รถเป็นประจำมักจะเข้าใจผิ ด

หากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้รถใช้ถนนอยู่เป็นประจำ และมักจะมีเรื่องที่เข้าใจผิ ดอยู่หล า ยเรื่อง และวันนี้เราก็มีบทความ ที่อย ากจำนำเสนอคุณเกี่ยวกับ 9 สิ่งที่คนใช้รถเป็นประจำมักจะเข้าใจผิ ด ไปดูกันว่าเรื่องอะไรบ้างที่คนใช้รถใช้ถนนมักจะเข้าใจผิ ด

รถยนต์ หมายถึง ย านพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนที่ด้วยพลังงานอย่ างใดอย่ างหนึ่งและถ่ายทอ ดลงสู่ล้อ เพื่อพาผู้ขับ ผู้โดยสาร หรือสิ่งของ ไปยังจุดหมายปล า ยทาง

ปัจจุบัน รถยนต์โดยส่วน มากได้รับการออ กแบบอย่ างซับซ้อนในทางวิศวก ร ร ม และหลากหล า ยประเภท ต ามความเหมาะสมของการใช้งาน หรือใช้สำหรับงานเฉพาะกิจ ทั้งนี้เว้นแต่รถไฟ

การใช้รถใช้ถนนไม่ว่า จะเป็นการขับขี่ เพื่อเน้นความปลอ ดภั ยของตนเอง และเพื่อนร่วมทาง การทราบเรื่องและวิธีที่ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญ เพราะบางเรื่องคนที่ขับรถกัน มานานอาจยังเข้าใจผิ ดกันอยู่ วันนี้เรานำเอาเรื่องน่ารู้และความเข้าใจในการใช้รถที่ถูกต้องมาฝากกัน

1 เปิดไฟขอทางเพื่อข้ามแยก

การเปิดไฟขอทางหรือไ ฟ ฉุ กเ ฉิ น เวลาจะข้ามทางแยก เป็นการสร้างความสับสนให้กับรถคันอื่น เพราะรถทางซ้ายจะมองเห็นไฟเลี้ยวเพียงด้านเดียว ไม่แน่ใจว่า เราต้องการจะเลี้ยวทางไหนกันแน่ หากต้องการวิ่งตรงเพื่อข้ามแยก ควรชะลอความเร็วแล้วรอให้รถด้านอื่นว่างจึงค่อยข้ามจะปลอ ดภั ยกว่า

2 อ ย่ าบีบแตรบ่อย ถ้าไม่จำเป็น

การใช้แตรเพื่อส่ งสัญญาณต่างๆเช่นส่ งเสียงเตือนรถคันอื่นๆ เวลาเกิดกรณีฉุ กเ ฉิ นเท่านั้น ไม่ควรใช้แตรบ่อยเกิน โดยไม่จำเป็นการใช้รถใช้ถนน อ ย่ าง สุภาพเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน

3 ความเชื่อที่ว่ารถเร็ววิ่งเลนขวา

แท้จริงต าม กฎ ห ม า ย แล้วเลนขวาของถนนเป็นเลนที่ใช้แ ซ งเท่านั้น เมื่อแ ซง พ้นแล้วควรกลับเข้าเลนซ้าย เพื่อขับต่อไป ต ามกฎหมายที่ว่า ให้เลนขวาขับความเร็วที่ 90 ขึ้นไป การขับช้าๆและแช่ในเลนขวาตลอ ดเวลาเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นกันเพราะจะสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่น

4 เลี้ยวซ้ายผ่ านตลอ ด

ทางแยกที่มีทางเลี้ยวซ้ายนั้น ควรทำความเข้าใจให้ดีว่าไม่ใช่ทุกแยกที่ จะสามารถเลี้ยวซ้ายผ่ านตลอ ดได้ แต่ต้องสังเกตป้ายที่แจ้งว่า เลี้ยวได้เท่านั้น หากไม่มีป้ายกำกับไว้ ควรรอให้ไฟเขียวก่อนจึงจะสามารถขับผ่ านไปได้

5 การจอ ดรถที่ถูกต้อง

การจอ ดรถในที่จอ ดรถที่ถูกต้องที่สุด คือ การจอ ดอบบหันหน้าออ ก เพราะทำให้สะดวกกับผู้ขับ ทั้งการป้องกันมิ จ ฉ า ชี พ ดั ก เ ข้ า จากด้านหลังตัวรถ และเวลาจะออ กจากที่จอ ดรถ

จะช่วยให้รถคันอื่น มองเห็นไฟเลี้ยว ที่เราเปิดเพื่อส่ งสัญญาณได้ชัดเจนกว่า นอ กจากนี้เวลารถมีปัญหา เช่น มีความจำเป็นต้องเปิดกระโปรงหน้ารถ เพื่อช าร์จแบตเตอรี่ก็สามารถทำได้ อ ย่ า งสะดวก

6 ความเชื่อว่ารถใหญ่ผิ ดเสมอ

เป็นความเชื่อที่ผิ ดเพราะความจริงแล้ว หากเกิดกรณีรถเก๋งกับรถมอเตอร์ไซค์ชนกัน ต ามกฎหมาย จะพิจรณาจากความประมาทของทั้งสองฝ่าย และดูว่าฝ่ายไหนที่ทำผิ ดก ฎ จ ร า จ รซึ่งสมัยนี้สามารถตัดสินได้ง่ายขึ้นจากกล้องวงจรปิดหน้ารถ

7 การวอร์มเครื่องยนต์

การวอร์มเครื่องก่อนออ กเดินทางเป็นเรื่องสำคัญ และช่วยประหยัดน้ำมันได้จริง โดยเครื่องยนต์ในตอนที่ยังเย็นอยู่ จะมีการจัดการอุณภูมิเครื่องโดยหม้อน้ำ และจะเป็นตั ว พ า ความร้อนออ กจากห้องเครื่อง

ก่อนที่รถจะออ กตัวจึงควรสต าร์ทรถทิ้งเอาไว้สักพัก เพื่อให้ระบบเครื่องพร้อทำงาน อ ย่ า งในสนามแข่งรถก็จะมีการวอร์มเครื่องเสมอ เพื่อ การขับขี่ที่ดีกว่าและดีกับเครื่องยนต์ด้วย

8 จอ ดรถติดไฟแดงอ ย่ าใช้เกียร์ P

การเข้าเกียร์ P ในขณะติดไฟแดง หากเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ก า ร ช นจากด้านหลัง แรงอัดจะทำให้ระบบกำลังส่ งของรถเสียห า ยอย่ างหนัก เพราะเกียร์ P จะทำการล็อคฟั นเฟืองการขับเครื่องไม่ให้ทำงานหากโดนแรงกระแทกจะทำให้ระบบพังได้ ที่ถูกต้องและควรทำคือใช้เกียร์ N เมื่อติดไฟแดง หากรถไหลให้คอยเหยียบเบรกไว้ และเมื่อรถใกล้ออ กตัว ให้เปลี่ยนเป็นเกียร์ D รอไว

9 ถุงลม นิ ร ภั ย

ผู้ผลิตร ถ ย น ต์ บาง ร า ยออ กแบบถุงลม นิ ร ภั ย ให้ทำงานร่วมกับเข็มขัด นิ ร ภั ย เพราะการใช้ถุงลม นิ ร ภั ย จะได้ประโยชน์สูงสุดต้องใช้คู่กับเข็มขัด นิ ร ภั ย โดยการป้องกันจะสามารถทำได้อ ย่ า งเต็มที่

ความเข้าใจผิ ดในการใช้รถใช้ถนน อาจกล า ยเป็นสาเ ห ตุให้เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ หรือปัญหา อ ย่ า ง อื่นต ามมาได้ ทางที่ดีควรปฏิบัติ ตั ว ให้ถูกต้องต ามหลักกฎจราจรเพื่อไม่ทำให้เกิดปัญหาหรือเกิดอั น ต ร า ยกับตัวเราและเพื่อนร่วมท้องถนน

ที่มา krustory, th.wikipedia.org