9 นิสัยของผู้หญิงคิดบวก เธอจะมีเสน่ห์และน่ารักมาก

คนที่ประสบความสำเร็จหล า ยคนพูดว่า ความคิดสามารถกำหนดชีวิตของคนได้ ที่สำคัญต้องรู้จักมองโลกในแง่ดี หล า ยคนเข้าใจผิ ดว่าคนคิดบวกคือพวกโลกสวย แต่ในความจริงคนคิดบวกคือคนที่ยังมองทุกอ ย่ างในแบบที่มันเป็น เพียงแต่เลือ กโฟกัสเฉพาะด้านที่ดี ทำให้มีวิธีคิดและการดำเนินชีวิตที่ต่างจากคนแบบอื่น เรามาดูบทความ 9 นิสัยของผู้หญิงคิดบวก เธอจะมีเสน่ห์และน่ารักมาก จะมีนิสัยอ ย่ างไรไปดูกัน

1. ยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิต

คนที่คิดบวกพร้อมจะใช้ชีวิตต ามความเป็นไปของสังคม ไม่วิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้ละเลย หรือไม่นึกถึงอนาคต แต่ควรใช้ชีวิตอย่ างมีแบบแผนและรอบคอบอยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุด และทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

2. มองโลกในแง่ดี

คนคิดบวกจะมีความสุขเสมอ เพราะพวกเขามองโลกในแง่ดี มีความหวังกับอนาคต เชื่อในสิ่งที่คิด และลงมือทำ ไม่ว่าผลจะออ กมาดีหรือร้ า ย ก็ยอมรับได้เสมอ

3. ซื่อสัตย์กับตัวเองและคนอื่น

คนที่คิดบวกจะรู้เสมอว่าตัวเองเป็นใคร และพร้อมจะแสดงตัวตนอย่ างตรงไปตรงมากับคนอื่นรวมถึงจะไม่แสดงอารมณ์ ความเชื่อ หรือทัศนคติที่ขัดต่อความรู้สึกของตัวเอง

4. ยิ้มง่าย

คนคิดบวกจะมีรอยยิ้มส่งให้กับคนรอบข้างเสมอ ไม่ว่าจะเป็นยิ้มผ่านสายต า หรือบุคลิกท่าทางที่สามารถส่งยิ้มให้เราได้

5. มีพลังขับเคลื่อนและกระตือรือร้น

คนคิดบวกพร้อมจะเผชิญกับความท้าทาย กล้าเผชิญกับปัญหา และหาวิธีแก้ไขมันอย่ างกระตือรือร้น

6. ใช้ภาษาสื่อสารเชิงบวกมากว่าเชิงลบ

พวกเขาจะพูด หรือ กระทำในสิ่งที่มุ่งมั่น โดยวิธีการสื่อสารเชิงบวก ที่ก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าการสื่อสารที่จะก่อให้เกิดปัญหาต ามมา

7. ปล่อยวางให้เป็น

ไม่มีอะไรที่เราสามารถครอบครองได้ไปตลอ ด แม้กระทั่งชีวิตเราเอง เมื่อเรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป โดยเฉพาะความทุ ก ข์หรือปัญหา จะทำให้เราเป็นคน มองโลกในแง่ร้ า ย ลองเปลี่ยนความคิดและปล่อยวางกับบางเรื่อง หัน มามองหาสิ่งที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นจะดีกว่า

8. ไม่ดูถูกตัวเอง

การดูถูกตัวเองบ่อย ๆ คิดว่าตัวเองทำไม่ได้ ทั้งที่ยังไม่ได้ทำ จะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบ ทำให้เกิดความไม่มั่นใจ ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง เพราะฉะนั้น ลองเปลี่ยนจากการดูถูกตัวเอง เป็นการหัน มาให้กำลังใจตัวเอง สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ลงมือทำไป จะดีหรือไม่ ทุกอย่ างล้วนเป็นโอกาสพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเสมอ

9. อยู่กับปัจจุบัน

คนที่คิดบวกจะปล่อยให้อ ดีตผ่านไป ทั้งข้อผิ ดพลาดและความสำเร็จครั้งก่อน เพื่อจะมองและสร้างสรรค์ปัจจุบันให้ดีขึ้น หรือพูดง่าย ๆ แค่ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ก็พอแล้ว

ที่มา  khoddeeja