8 เมนูอาหาร กินไม่หมอ ไม่ควรอุ่นซ้ำ

เมื่อเ ศ ร ษ ฐ กิ จแบบนี้ หล า ยๆ คนก็มักที่จะประหยัดโดยการซื้ ออาหารมากินแล้วกินไม่หมดก็นำเข้าตู้เย็น พอหิวก็เอาออ กมาอุ่น เพื่อที่จะได้กินอีกครั้ง แต่ก็มีอาหารหล า ยชนิดที่กินไม่หมดแล้วอย่ าอุ่นซ้ำเด็ดข า ด เพราะอาจจะทำให้คุณนัั้นทิ้งเสียก็ได้ อย ากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าใช่มีอาหารอะไรบ้าง

อาหาร หมายถึงสสารใด ๆ ซึ่งบริโภคเพื่อเสริมโภชนาการให้แก่ร่างกาย อาหารมักมาจากพืชหรือสั ต ว์ และมีสารอาหารสำคัญ เช่น คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิต ามิน หรือแร่ธาตุ สิ่งมีชีวิตย่อยและดูดซึมสสารที่เป็นอาหารเข้าสู่เซลล์เพื่อนำไปสร้างพลังงาน คงชีวิต หรือ กระตุ้นการเจริญเติบโต

ในอดีต มนุษย์ได้มาซึ่งอาหารด้วยสองวิธีการ คือ การเก็บของป่าล่าสั ต ว์และเกษตรก ร ร ม ปัจจุบัน พลังงานจากอาหารส่วนใหญ่ที่ประช ากรโลกบริโภคนั้นผลิตจากอุตสาหก ร ร มอาหาร ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทข้ามช าติซึ่งใช้เกษตรประณีต และอุตสาหก ร ร มการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตของระบบให้ได้มากที่สุด

การอุ่ น อ า ห าร นั้นนิยมกันปกติอยู่แล้ว ส่วน มากก็จะเอามาอุ่นก่อนเพราะอ ย า กจะทานร้อนๆ รู้สึกป ล อ ด ภั ยกว่า แต่รู้ไหมว่ามันไม่ใช่อาหารทุกอ ย่ า งที่เหมาะแก่การอุ่น เนื่องจากบางอ ย่ า งหากอุ่นซ้ำจะทำให้ไม่น่าทาน ทำให้เสียคุ ณ ค่ าทางโภชนาการไป รวมถึงอาจจะส่ งผลที่ไ ม่ ดี ต่ อร่างกายอีกด้วย 8 อาหารที่ไม่ควรอุ่นซ้ำ วันนี้เรามีมาฝากทุกคนมีอะไรบ้างมาติดต าม อ่ า นกันเลย

1 ไข่ต้น ไข่กวน

ปกติก็ไม่ค่อยเห็นใครอุ่นไข่ต้มซ้ำกัน แต่ถ้าใครคิดจะทำห้ า มเลย จะไข่ต้ม ไข่กวนก็ต าม เพราะว่าหากนำมาอุ่นอีกรอบจะทำให้เสียโ ป ร ตี นไป หากทานไปบ่อยๆ จะทำให้เ จ็ บ ป่ ว ยได้ง่าย

2 ผักโขม

แน่นอนว่ามันอร่อยแต่ไม่เหมาะที่จะเอามาอุ่นซ้ำ เพราะว่าทำให้ร่างกายเ สี่ ย งเป็น ม ะ เ ร็ งได้ เพราะว่าการเอาผักมาโดนความร้อนซ้ำๆ นั้นจะทำให้ก่อม ะ เ ร็ งได้ง่ายมาก ทานแล้วร่างกาย แ ย่ อ ย่ างแน่นอน

3 เห็ด

แม้จะมีประโยชน์ ทำได้หล า ยเมนู แต่มันไม่เหมาะแก่การอุ่นซ้ำแน่นอน เพราะว่าจะทำให้เสียโปรตีนไป แถมยังเ สี่ ย งเป็นอั น ต ร า ยต่อ ก ร ะ เ พ า ะอาหารอีกด้วย ทางที่ดีควรทำครั้งเดียวแล้วทานเลย แม้จะเย็นแล้วก็ทานแบบนั้นจะได้ประโยชน์มากกว่า

4 มัน ฝ รั่ ง

หากมัน ฝ รั่ งสุกแล้วก็วางไว้ในอุณหภูมิห้องได้ หรือเก็บในตู้เย็นก็ได้จะช่วยทำให้เก็บได้นานขึ้น แต่ถ้าหากเอามาอุ่นซ้ำอีกจะจะทำให้เกิดโ ท ษ ต่ อร่างกาย

5 ไก่

ในเนื้อไก่นั้นมีโปรตีนที่เป็นประโยชน์ แต่ก็มีความซับซ้อนมิใช่น้อย หากเราเอาไก่มาปรุงอาหารแล้ว เวลาจะกินเอามาอุ่นอีกนั้นจะทำให้เกิดปัญหาในระบบทางเดินอาหารได้

6 บีทรูท

เป็นตระก ูลผักผลไม้สีม่วงที่นำมาประกอบอาหารได้หล า ยเมนู แต่ถ้าหากเอามาอุ่นหรือผ่ านความร้อนบ่อยๆ จะทำให้เสียส ารอาหารที่เป็นประโยชน์ไป และทำให้ท้องเสียได้หากเอามาอุ่นบ่อยๆ ฉะนั้นแล้วควรปรุงแค่ครั้งเดียวจะดีกว่า

7 ข้าว

เชื่อว่ามีหล า ยคนเคยอุ่นข้าวอ ย่ า งแน่นอน แต่ว่ามันก็คงจะอุ่นได้อยู่แต่ว่าข้าวที่เรานึ่งหรือหุงนั้น ดูว่ามีอะไรแปล กปล อ มติดไปด้วยหรือไม่

ซึ่งหากเราหุงไปแล้วกินไม่หมดก็วางไว้ในอุณหภูมิห้อง ไม่น่าอาจจะทำให้เ ชื้ อ ร าลุกลาม แล้วพอเราเอาไปอุ่นใหม่ บางทีก็จะทำให้เ ชื้ อนั้นละล า ยพอทานแล้วก็เสี่ยงจะป ว ด ท้ อ ง อ า เ จี ย นได้ง่าย

8 ผักคื่นช่าย

เมนูอะไรที่เน้นการใส่ผักคื่นช่ายก็ไม่เหมาะจะอุ่นซ้ำเพราะว่าจะทำให้สู ญ เ สี ยส ารอาหารที่สำคัญ แถมผักคื่นช่ายพอเจอ การอุ่นซ้ำ

จะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายและอาจจะส่ งผลเสียมากกว่าด้วยซ้ำในระยะย าว ฉะนั้นก็อย่ าอุ่นเลย หากไม่มั่นใจอาหารเหลือนั้นก็ไม่ควรทานซ้ำให้ทำใหม่จะดีกว่า

เป็นอย่ างไรบ้างสำหรับอาหารแต่ละชนิด หากใครที่มีอยู่ใน 8 ข้ อที่แนะนำนี้ก็อย่ าเผลอเอาไปอุ่นซ้ำ เพราะว่าสุข ภ า พของเราจะได้รับผลเสียไม่น้อยเลย

เพราะว่าอาหารนั้นมีแ ป ร ส ภ า พได้ง่ายมาก แทนที่เราจะได้ประโยชน์ ได้ส ารอาหารที่ดี หากเอามาอุ่นซ้ำบ่อยๆ ก็จะได้รับผลเสียมากกว่า

ที่มา krustory, th.wikipedia.org