8 สิ่งที่หล า ยๆคนกลัวกำลังใกล้เข้ามาแล้ว หยุดใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้แล้ว

หล า ยๆ คนคงเห็นข่าวบ้านเมืองของเรากัน มาบ้างแล้ว ก็จะส่ งผลกระทบต่อหล า ยๆ อาชีพ และทำให้เศ ร ษ ฐีกิจก็ย่ำแย่ลงทุกวัน และวันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำให้คุณรู้เกี่ยวกับ 8 สิ่งที่หล า ยๆคนกลัวกำลังใกล้เข้ามาแล้ว หยุดใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้แล้ว ไปดูกันว่าอพะไรกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้

1 ค อ รั ป ชั่ นจะโ ก งกัน มากขึ้น

แน่นอนว่าเงินยิ่งห าย ากการมีโอ กาสหรือหนทางก็ต้องคว้าเอาไว้ และมันทำให้คนข า ดจิตสำนึกได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม ยอมทำทุกอ ย่ า งเพื่อเงินโดยไม่สนใจเรื่องผิดหรือถูก

2 คนแ ก่ ต้องกลับมาทำงานอีกครั้ง

ปกติแล้ว คนวัยนี้จะวางแผนก่อนเกษียณ และมีเงินเก็บพอสมควร ที่จะสามารถใช้จ่ายได้ในย า มที่ไม่ได้ทำงานแล้ว แต่ตอนนี้กลับไม่มี เพราะด้วยไม่มีความรู้ หล า ยๆ คนไม่ได้ลงทุน

เพียงแต่นำเงินฝากธนาคารเท่านั้น เมื่อได้ดอ กเบี้ย เงินฝากน้อย ทำให้ต้องนำเงินเก็บมาใช้เรื่อยๆ ก็หมด ไวขึ้น แถมคนแก่บางคน เลี้ยงลูกจนโต แทนที่จะได้พักกลับต้องมาเลี้ยงหลานอีก

3 เงินห า ย า กมากขึ้น

หล า ยๆ วิกฤติส่ งผลกระทบให้คนตกงาน ถูกพักงาน ถูกเลิกจ้างโ ร ค ระ บ า ด ทำให้คน เ จ็ บ ป่ ว ย ไม่สามารถทำงานได้ ค่าครองชีพก็เพิ่มขึ้น ค่าแรงต่ำ ไม่พอใช้

4 คำว่าอิสรภาพทางการเงิน เอื้อมถึงได้ย า กขึ้น

เดี๋ยวนี้ใครๆ ก็ชอบพูดเรื่องอิสรภาพทางการเงิน มากขึ้น หรือที่เรียกว่า Passive Income เป็นการหารายได้เข้ามามากกว่ารายจ่าย แบบที่เราไม่ต้องทำงาน เป็นการสร้างอิสรภาพทางการเงินให้ตัวเอง

แต่ก็น้อยคน มากที่จะก้าวไปถึงจุดนั้นได้ หล า ยคนใช้มันเป็นข้ออ้างเพื่อความข ี้เกียจไปทำงานประจำของตัวเองต่างหาก ซึ่งคนสมัยก่อนจะนิยมฝากเงินเพื่อหวังจะเอาดอ กเบี้ยได้บ้าง

แต่ถ้ามองดูยุคปัจจุบัน เราคงทำแบบนั้นไม่ได้แล้ว และยิ่งลงทุนผิ ดที่กล า ยเป็นเราจะต้องทำงานต่อไปตลอ ดชีวิต และไม่มีคำว่า อิสรภาพทางการเงินให้เราได้เข้าใกล้เลย

5 หลังยุคด อ ก เ บี้ ย 0 เปอร์เซ็นต์

ทุกอย่ า งจะแ ย่ลงไปอีก นั่นเป็นเพราะว่าเงินจะล้นระบบ แต่ไม่ใช่มีเงิน มากสำหรับทุกคนหรอ ก เมื่อเงินล้นระบบก็จะล้นไปอยู่ในมือคนร ว ยซึ่งคนร ว ยมีน้อยมากๆเมื่อเทียบกับคนจน

6 ครอบครัวมีปัญหามากขึ้น

หาคนเดียวมันไม่พอ ผู้ห ญิง ต้องออ กไปทำงาน ทิ้งลูกไว้ให้ปู่ ย่ า ต า- ย า ย หรือพี่เลี้ยง เ ด็ กข า ดความอบอุ่น ผู้ช ายมีเมียน้อย ผู้หญิงติ ด เพื่อน

7 เงินเ ฟ้ อ แ ฝ ง

เรามีเงินเท่าเดิม ในขณะที่ข้าวของทุกอ ย่ างแพงขึ้น ซื้ อของได้น้อยลง นี่แหละที่เรียกว่า เงินเฟ้อแฝง ก็คือ ค่าครองชีพนั่นเอง

8 เงินอยู่เหนือคน มากยิ่งขึ้น

เมื่อเงินห า ย า กมากขึ้น ก็ยิ่งมีค่ามากขึ้น และคนพย าย า มทำทุกอ ย่ า งเพื่อให้ได้มัน มา

9 วิธี หยุดนิสัย ใช้เงินฟุ่มเฟือย

1 เริ่มฝึกที่จะลงทุน การลงทุนเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเห็นคุณค่าของเงินได้เป็นอ ย่ า งดี และมันยังช่วยให้เราเลิกนิสัยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปได้เองโดยปริย า ยอีกด้วย

2 วางแผนการเงิน อย่ า งน้อยเดือนละครั้ง ควรคิดก่อนซื้ อ

3 จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายแบบละเอียด

4 หลีกเ ลี่ ย งการเดินเ ล่ นต ามห้างสรรพสินค้าโดยไม่จำเป็น

5 อ ย่ าจับจ่ายเพื่อ รั ก ษ า หน้าต าในสังคมจนเกินไป เอาหน้า อ ว ดร ว ย สุดท้ายเป็นห นี้ ไม่มีจะกิน

6 หลีกเลี่ยงการพกเงินสดเกินความจำเป็นต้องใช้ในแต่ละวัน และงดใช้บัตรเครดิตหากไม่มีเงินสำรองสำหรับจ่ายได้

7 อ ย่ าไปป า ร์ตี้โดยไม่จำเป็น

8 หยุดซื้ อสินค้าลดร า ค า

9 ลดการซื้ อของใช้ส่วนตัวบางอ ย่ า งที่มีอยู่มากเกินไป รวมไปถึงการลดการใช้สิ่งของฟุ่มเฟือยบางชนิด เช่น เ ค รื่ อ ง ดื่ ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ บุ ห รี่ รองเท้า น้ำหอม เสื้อผ้าแฟชั่นต่าง ๆ

ที่มา 108archeepparuay