7 อาชีพ ที่อาจจะห า ยในอนาคต

ในช่วงเ ศ ร ษ ฐ กิ จแบบนี้ อย ากให้หล า ยๆ คนที่มีงานให้กอ ดงานไว้ดีๆ เพราะวันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะนำเสนอ 7 อาชีพ ที่อาจจะห า ยในอนาคต ไปดูกันว่าอาชีพไหนจะห า ยไปบ้าง

อาชีพ เป็น รูปแบบการดำรงชีพในสังคมมนุษย์ปัจจุบัน อาชีพเป็นหน้าที่ของบุคคลในสังคม การที่บุคคลประกอบอาชีพจะได้มาซึ่งค่าตอบแทน หรือ รายได้ เพื่อใช้จ่ายในการดำรงชีวิต

สำหรับวันนี้ทางเราก็มีสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคย ในปัจจุบันโลกของเรามีเทคโนโลยีเกิดขึ้น มากมาย จะทำอะไรก็สะดวกสบายไปซะทุกอย่ าง แต่หารู้ไม่ว่าการที่่มีเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น

จะทำให้คนตกงาน โดยเฉพาะ 7 อาชีพต่อไปนี้ อีกไม่กี่ปีจะต้องห า ยไปอย่ างแน่นอน เพราะมีเทคโนโลยีเข้ามาทดแทน จะมีอาชีพอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

1 พนักงานธนาคาร การทำธุรก ร ร มการเงินแบบออนไลน์ และแอพพลิเคชั่นโมบายล์แบงกิ้ง จะถูกใช้งานทดแทนสาขาธนาคารอย่ างเต็มรูปแบบ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเข้าสาขาอีกต่อไป

2 พนักงานข า ย หรือ แคชเชียร์ ผู้บริโภคจะสามารถซื้ อสินค้าและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชัน

3 พนักงานสื่อสิ่งพิมพ์ E-BOOK อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ธุรกิจสิ่งพิมพ์จะห า ยไป ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ทุกอย่ างจะมาในรูปแบบดิจิทัล

4 นายหน้าทัวร์ นักท่องเที่ยวจะสามารถทำการเช็คข้อมูล เปรียบเทียบร า ค า และวางแผนการเดินทาง ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นด้วยตนเองทั้งหมด

5 คนขับรถแท็กซี่ เทคโนโลยี 5G และ IoT จะทำให้เกิดบริการรถยนต์ไร้คนขับที่สมบูรณ์ มีความแม่นยำในเส้นทาง สามารถควบคุมความเร็วและความปลอ ดภั ยต ามกฏจราจร ทำให้สามารถเข้ามาทดแทนพนักงานขับรถได้

6 ผู้ประกาศข่าว ผู้ประกาศข่าวปัญญาประดิษฐ์สามารถทำงานได้ 24 ชั่ วโมงต่อวันทั้งบนเว็บไซต์และช่องทางบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการผลิตได้มาก

7 คนในสายการผลิต เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และสมองกล AI จะเข้ามาแทนที่แรงงาน มนุษย์ทั้งหมดในโรงงาน

ที่มา board.postjung, th.wikipedia.org