7 วิบากก ร ร มของมือที่สาม แย่งแฟนคนอื่นมักจะได้รับ

การนอ กใจคนรักเป็นสิ่งที่ง่ายมากๆ ในทุกวันนี้แต่หากคุณนั้นเป็นคนหนักแน่นพอ ก็คงจะไ่มีการนอ กใจเกิดขึ้น และวันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ 7 วิบากก ร ร มของมือที่สาม แย่งแฟนคนอื่นมักจะได้รับ ไปดุกันว่าคนที่ชอบเป็นชู้กับแฟนช าวบ้าน จะได้รับผลของการกระทำของเขาอย่ างไรบ้าง

การนอ กใจก็คือ การไม่ได้รักคุณแล้วนั่นแหละ เพราะถ้าเขารักคุณจริงๆ การนอ กใจจะเกิดขึ้นได้อย่ างไร การนอ กใจไม่มีการอ้อมอะไรทั้งนั้น มันคือ การประกาศว่า ผมไม่ต้องการคุณแล้ว

เพราะคนที่อย ากรั ก ษ าน้ำใจหรือความรู้สึกกัน เขาจะไม่มีวันทำเรื่องแบบนั้นกับคุณเลย แต่บางคนอาจจะเห็นใจเพราะคำขอโทษจากอีกฝ่าย อาจเลือ กที่จะให้โอ กาสให้เขาได้แก้ตัว

แต่คุณเชื่อไหมนิสัยคนมันปรับเปลี่ยนกันได้ แต่ถ้าสันดานคนมันเป็นแบบนั้น โอ กาสนับร้อยก็ไม่ทำให้เขาเปลี่ยนแลงหรอ ก คนที่เคยนอ กใจไปแล้วครั้งนึง มีหราจะไม่มีครั้งต่อไป คนที่ทำล า ยความไว้ใจและความเชื่อใจไปแล้ว

ก็ย ากที่จะให้มันกลับมาเต็มร้อยอีกครั้ง หากคุณเลือ กที่จะอยู่กับคนแบบนี้ ให้โอ กาศเสือหาเหยื่อต่อไป คุณก็ต้องรับให้ได้หากมันเกิดการนอ กใจขึ้น มาอีกครั้ง

1 หากชีวิตไร้บุญวาสหนาใหญ่มาขัดขวาง ก่อนต า ยชั่ วร ะยะหนึ่งจะนึกถึงแต่ก ร ร มชั่ วที่ทำการนอ กใจไว้ ต า ย จากความเป็น คนก็มีแต่น ร กและความเป็นเ ป ร ตที่แสนท ร ม า ณ

เป็นที่ไปอย่ างย าวนานต ามผลก ร ร มที่ได้กระทำไว้ยิ่งคนที่เรากระทำผิดบาปครั้งนี้เป็นค นที่ดีมากมีศิลธรรมมากผลของบาปก ร ร ม ก็จะยิ่งหนาแน่น

และย าวนาน มากขึ้นไปเท่า นั้นแม้ร้อยปีพันปีก็อาจจะยังไม่ได้กลับมาเป็นคนอีกครั้งกลับมาเกิ ดเป็นคนใหม่ก็เป็นคนผิ ด เ พ ศ ตระกูลตํ่ า ขี้โ ร คเป็นต้น

2 เมื่อยังมีชีวิตก ร ร มที่ได้กระทำจะ ส่ งผลให้ต้องแยกจากคนที่รักมีคนรักก็มักถูกคนอื่นแย่งชิงไป ไปรักใครเ ข้าไม่นานก็ต้องแยกจากกันไป ต้องช้ำใจอยู่ตลอ ด

3 ไรซึ่งเกียร ชื่อเสียงและการย อมรับ คนที่นอ กใจคนอื่นเลือ กคบชู้แม้ชีวิตทั่วไปจะดูดีหรือสวยงามเพียงไร แต่ไส้ ในจริงๆ ก็ไร้ซึ่งการยอมรับจากคนรอบข้าง มีแต่คนนินทาต่อหน้าแม้ทำดีแต่รับ

หลังก็มักจะเจอแต่คนพูดให้ร้ า ยเสียๆ ห า ยๆไม่สามารถทำงานที่มีเกียรได้ เพราะไ ม่เจริญทำได้ไม่นานก็มีเรื่องเสียห า ยคนรอบข้างรังเกียร

4 เ มื่อเป็นคนลักกินข โ ม ยกินทำชู้ นอ กใจนาน วันเข้าจิตใจก็เปลี่ยนไปจากที่เคยกล้าหาญ มั่นใจ จิตใจแน่วแน่ก็ เสื่อมลง เป็นคนขี้ระแวง

หัวเสียง่าย กังวลไปซะทุกอย่ าง กลัวคนจะทำร้ า ย กลัวคนจะรั ง เ กี ย จแม้มีเงินท องมากใส่เครื่องประดับดีๆ แต่หัวใจกับโทรมลงไปทุกวัน ทุกวัน

5 ชีวิตมีเส้ นทางที่ตกตํ่ า ทำคุณคนไม่ขึ้น พบเจอแต่คนที่ไม่จริงใจอยู่รอบข้าง

6 บุตรบริ วารคนใต้ปกครองไม่เชื่อฟัง ว่ากันว่าหากมีลูกก็จะได้ลูกเ ว รลูกก ร ร มที่นำแต่ความเดือ ดร้อนทุกใจมากให้จะอยู่ในการปกครองก็ไม่มี มีแต่นำความ เสียห า ยมาให้

7 โ ร คเยอะป่ ว ยง่าย คนที่ทำชู้แย่งผัวแย่งเมียคนอื่น มากๆอีกหนึ่งผลก ร ร มที่ไม่น่าเชื่อก็คือเรื่องโ ร คภั ย โดยเฉพาะโ ร คลับๆ ที่เ กี่ยวกับอ วั ย ว ะ เ พ ศ มักมีอาการกันแถบทุกคนจากผลก ร ร มนี้ ต่า งกันแค่มากน้อย

ที่มา verrysmilejung, meeyim