7 พฤิตก ร ร มแก้ปัญหานอนกรนได้ง่ายๆ

หากวันนี้คุณนั้ันมีปัญหานอนกรน จนทำให้คนรักของคุณนั้นลำคาญเวลานอนอยู่เป็นประจำ และวันนี้เราก็มีเกร็ดเคล็ดลับดีๆ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการนอนกรน กับ 7 พฤิตก ร ร มแก้ปัญหานอนกรนได้ง่ายๆ ไปดูกันว่ามีพฤติก ร ร มอะไรบ้าง

การนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยชราต้องนอนหลับอย่ างพอเพียง ในคนปกติมีการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆของร่างกายที่มีลักษณะเฉพาะ มีการปรับตัวให้เข้ากับกลางวันและกลางคืน โดยใช้วงจรหลับตื่นเป็นตัวกำหนดเพื่อความอยู่รอ ด

การหลับและตื่นมีความแตกต่างกันต ามอายุ โดยเปลี่ยนแปลงอย่ างช้าๆ แต่ต่อเนื่องตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงวัยชรา เราจะพบว่าทารกแรกเกิดใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนอนหลับ วันละประมาณ 16-20 ชั่ วโมง เมื่อเข้าสู่วัยเรียนการนอนก็จะลดลงเหลือ 9-10 ชั่ วโมง

เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ก็จะใช้เวลาในการนอนเพียง 5-6 ชั่ วโมง แต่การนอนหลับของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตั้งแต่วัยเด็ก เมื่อเข้าสู่วัยชราการนอนหลับจะแตกต่างและเปลี่ยนแปลงอย่ างชัดเจน คือเริ่มมีการตื่นในช่วงกลางดึกบ่อยขึ้นจะหลับไม่ได้รวดเดียวถึงเช้าเหมือนวัยหนุ่มสาว อาจมีหลับในช่วงกลางวันเพิ่มมากขึ้นในบางวัน

ปัญหาการนอนกรนนี่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับการนอนเลยนะคะ โดยเฉพาะกับคนที่นอนข้างๆ ดังนั้นหากร ดับเ ด ซิ เ บ ลของเสียงกรนยังไม่ รุน แ ร งถึงขั้นหยุดล มห า ยใ จไป ชั่ ว ข ณ ะ ( ถ้าเป็นอ ย่ า งนั้นให้รีบปรึกษาแ พ ท ย์โดยด่วน ) แต่อย่ างไรก็ต ามตุณควรหัน มาแก้ปัญหานี้อย่ างจริงจัง ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกร รมในชีวิตประจำวัน

7 เทคนิคแก้ปัญหาการนอนกรน

1 ฝึกนอนตะแคงข้าง

เพราะการนอนหงายทำให้โคนลิ้น และเพดานอ่อนปิดกั้นช่องทางการห า ยใจ

2 หยุดกินอาหารก่อนนอน 3 ชั่ วโมง

งดอาหารหนักและแ อ ล ก อ ฮ อ ล์ เพราะจะทำให้ก ล้ า ม เ นื้ อคอหย่อนคล้อยกว่าปกติเป็นเ ห ตุของการนอนกรน

3 งดการสู บ บุ ห รี่ ก่อนนอน

การสู บ บุ ห รี่ ทำให้คัดจ มู ก ห า ยใ จไม่สะดวก อีกทั้งยังส่ งผลให้กับคนที่สู ด ควั น บุ ห รี่ เข้าไปด้วย ( แม้ไม่ได้สู บเอง )

4 สู ด ไอน้ำร้อน

อังห น้ ากับช ามน้ำร้อน ให้จ มู กอยู่เหนือน้ำประมาณ 15 เซ็นติเมตร ห า ยใจเข้าลึกๆ 5-7 นาที เพื่อให้จมูกโล่ง ห า ยใจสะดวก

5 เปิดเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ

อากาศในห้องนอนที่แห้ง ทำให้ระบบห า ยใจแห้งต าม และ ตี บแคบลง

6 ลดความอ้ ว น

ค อ ห น าจากไขมันที่พ อ กพูน เบียดช่องทางเดินห า ยใจ รวมถึงไขมันในช่ ว ง อ กและห น้ า ท้ อ งด้วยเช่นกัน

7 นอนหมอนสูงและสะอาด

หาหมอนรองศีรษะอีกขั้น และหมั่นทำความสะอาด เนื่องจากบางครั้งการนอนกรน เกิดจากการแพ้ ฝุ่ นไรในหมอน

ท่าบริหาร เพื่อให้ห า ยจากการนอนกรน

1 แ ล บ ลิ้ นลงด้านล่าง เกร็งเอาไว้ นับ 1-10

2 กระด ก ลิ้ นขึ้นด้านบน เกร็งเอาไว้ นับ 1-10

3 ใช้นิ้วดั น ก ระ พุ้ งแก้มด้านใน นับ 1-10

4 สลับมาอีกข้างใช้นิ้วดั น ก ระพุ้ ง แก้มด้านใน นับ 1-10

5 อมลมแล้วกลั้ นหา ยใจนับ 1-10 จากนั้นค่อยๆเป่าลมออ ก

ทำซ้ำไปอย่ างนี้ 3-5 รอบ ก็จะสามารถลดการนอนกรนได้ผลเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

วิธีแก้การนอนกรนด้วยวิธีธรรมช าติ

1 น้ำมัน มะกอ ก

กินสัก 4-5 หยดก่อนนอนทำอย่ างต่อเนื่อง และทำควบคู่ไปกับวิธีดูแลสุขภาพอื่นๆร่วมด้วย โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการควบคุมน้ำห นั กให้อยู่ในระดับมาตราฐาน จะช่วยแก้ปัญหาการนอนกรนให้หมดไปได้

2 หอมแดง

ยิ่งแก่ยิ่งดี กลิ่นฉุนของหอมยังช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นในลำคอ และช่วยให้ระ บ บ ห า ยใจทำงานดีขึ้น นอ กจากนี้ยังมีสรรพคุณแก้หวัด คัดจมูกลดไ ข มั น อุ ด ตั นในห ล อ ด เ ลื อ ด สาวๆหนุ่มๆที่ไปเที่ยวค้างคืน จำเป็นต้องมีติดตัวไว้ หรือติดรถไปด้วยเพื่อรั ก ษ า อา ก า รนอนกรน

3 พริกข ี้ห นู

ส า รแ ค ปไ ซ ซินในพริกจะช่วยลดการหดเ ก ร็งของก ล้ า มเนื้อรอบห ล อ ด ล ม ทำให้ห า ยใจโล่ง และเกิดความชุ่ มชื้ นในลำ คอ การนอนกรนก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

4 ขิง

ยื่งแก่ยิ่งดี สำหรับบางคนไม่ชอบทานขิงสด อาจทุบให้แตก นำไปต้มเอาน้ำมาดื่ม จะช่วยระบบท า งเ ดิ น ห า ยใจทำงานสะดวกขึ้น พร้อมให้ความสดชื่นด้วย

เพียงเท่านี้ก็จะสามารถนอนหลับสบายทั้งตัวเราเอง และคนข้างๆได้แล้วค่ะ ข้ อแนะนำที่ดีที่สุดคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกร รมต ามแบบ 7 เทคนิคปัญหาแก้นอนกรนดีกว่าค่ะ เพราะจะเป็นการแก้ปัญหาในระยะย า วอ ย่ างไรล่ะคะ

ที่มา krustory, med.mahidol.ac.th