6 อย่ างที่คนใช้รถเป็นประจำ ควรรู้ อย่ าเชื่อศูนย์บริการรถ

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่ใช้รถยนต์เป็นระจำทุกๆ วันในการเดินทางไปทำงาน หรือเดินทางไปเที่ยวต ามสถานที่ต่างๆ และก่อนที่คุณนั้นจะเดินทางในระยะทางที่ไกลๆ ก็มักที่จะนำรถยนต์ของคุณนั้นเข้าตรวจเช็คสภาพรถที่ศูยน์บริการรถอยุ่เป็นประจำทุกครั้ง

แต่คุณนั้นก็ต้องศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับรถของคุณก่อน ก่อนที่จะถุกศูนย์บริการรถยนต์โ ก ห ก คุณได้ และวันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ 6 อย่ างที่คนใช้รถเป็นประจำ ควรรู้ อย่ าเชื่อศูนย์บริการรถ ไปดูกันว่าอะไรบ้างที่คุณนั้นไม่ควรที่จะเชื่อศูนย์บริการ

รถยนต์ หมายถึง ย านพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนที่ด้วยพลังงานอย่ างใดอย่ างหนึ่งและถ่ายทอ ดลงสู่ล้อ เพื่อพาผู้ขับ ผู้โดยสาร หรือสิ่งของ ไปยังจุดหมายปล า ยทาง

ปัจจุบัน รถยนต์โดยส่วน มากได้รับการออ กแบบอย่ างซับซ้อนในทางวิศวก ร ร ม และหลากหล า ยประเภท ต ามความเหมาะสมของการใช้งาน หรือใช้สำหรับงานเฉพาะกิจ ทั้งนี้เว้นแต่รถไฟ

1 น้ำย า ล้างหั วฉ ีด

น้ำย า ล้างหั วฉ ีด คือ น้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมพิเศษ เพื่อทำให้การเ ผ า ผ ล า ญในเครื่องยนต์สมบูรณ์เท่านั้นเอง ซึ่งเราสามารถหาซื้ อได้ต ามร้านทั่วไป

และสามารถเติมได้เองไม่ต้องง้อทางศูนย์ เพราะถ้าคุณเอารถไปเข้าศูนย์เขาต้องเชียร์ให้คุณเติมแน่ๆ โดยมักจะบอ กว่า ช่วยให้หัวฉีดไม่ตัน และรถมีอัตราเร่งมากขึ้น ทำให้รถไม่อืดฟังดูดีนะคะ แต่แอบแพง

2 หลอ ดไฟ

ถ้าเอาไปเปลี่ยนที่ศูนย์คุณอาจจะต้องเสียเงินเป็น 2 เท่า เนื่องจากทางศูนย์เอาอะไหล่ต ามท้องตลาดมาเปลี่ยนให้แล้วอัพราต าขึ้น มากกว่าร า ค าทั่วไป แล้วยังบวกค่าแรงใน

การเปลี่ยนเข้าไปอีก ซึ่งแท้จริงแล้วเราสามารถเปลี่ยนมันได้ตัวเอง วิธีเปลี่ยนก็มีให้ดูต ามเว็บไซด์ หรือยูทูป ส่วนอะไหล่ก็สามารถหาซื้ อต ามร้านข้างนอ ก ร า ค าต ามท้องตลาด

3 ที่ปัดน้ำฝน

ถ้าเราเอารถไปเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนกับศู น ย์ล่ะก็ คุณจะเจอรา ค าที่แ พ งมากกว่าท้องตลาดทั่วไป เพราะที่ศูนย์จะเปลี่ยนให้คุณใหม่ยกเซต ทั้งก้านปัดน้ำฝน และย า งปัดน้ำฝน ซึ่งในความเป็นจริงเราเปลี่ยนแค่ตั วย างก็พอแล้ว กล า ยเป็นการเสียเงินโดยใช่เหตุไป

4 น้ำมันเครื่อง

ไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนที่ศูนย์ก็ได้ เพราะน้ำมันเครื่องต ามท้องตลาดทั่วไปก็ม า ต ร ฐ าน เหมือนๆกัน เราจึงสามารถเอาไปถ่ายที่ร้านไหนก็ได้ เพราะถ้าเข้าศูนย์คุณจะได้น้ำมันเครื่องรถที่แพงผิ ดปกติ และบวกค่าแรงอีก เสียซ้ำเสียซ้อนไปอีก

5 น้ำย าหม้อน้ำ

น้ำย าหม้อน้ำเราสามารถหาซื้ อได้ง่ายต ามร้านข้างนอ กทั่วไป และสามารถเติมเองได้ง่ายๆ เมื่อเหลือก็ยังเก็บไว้เติมรอบหน้าได้อีก แต่หากคุณเอารถเข้าศูนย์ หากน้ำย าหม้อน้ำแห้งไปเพียงเล็กน้อย

คุณก็จะโดนช าร์ตค่าน้ำย าหม้อน้ำเท่ากับร า ค าเต็ม 1 ขวด ซึ่งตรงจุดนี้บางทีคุณก็ไม่ได้มานั่งดูด้วย ว่าเขาทำอะไรกับคุณบ้าง เติมไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ แต่ก็โ ด น เ ชี ย ร์ให้ทำ ให้เสียเงินไปเปล่าๆ

6 น้ำก ลั่ นแบตเตอร์รี่

เราไปซื้ อต ามร้านอะไหล่ยนต์ มาเติมเองจะดีกว่า เพราะถ้าเติมเหลือเรายังเก็บไว้ใช้ได้ในครั้งต่อไป แต่หากคุณไปที่ศูนย์ เมื่อพนักงานเห็นน้ำกลั่นในแบตเตอรี่แห้ง หรือแห้งเพียงเล็กน้อย

ทางศูนย์มักจะเติมให้ลูกค้า แล้วช าร์ตร า ค าเข้าไปในบิล บางทีก็เติมให้ไม่หมดขวด แต่คิดเป็นร า ค าเต็มขวดไปซะอย่ า งนั้น เราก็ต้องจ่ายไปสิ

เรื่องของรถบางอ ย่ า งเราต้องทราบไว้ว่าทำอ ย่ า งไร เพราะเราต้องขับรถทุกวัน เพราะฉะนั้นคุณควรต้องสามารถเช็คสมรรถนะรถได้บ้าง

ก่อนที่คุณจะขับรถออ กจากบ้าน อย่ างเช่นน้ำกลั่น น้ำย าหม้อน้ำ ซึ่งคุณสามารถทำเองได้สบายมาก ไม่ต้องเข้าศูนย์ก็ได้ค่ะ

ที่มา krustory, th.wikipedia.org