6 สิ่งที่คนใช้รถเกียร์ออโต้ ควรรู้

เมื่อทุกวันนี้คนส่วน มากหัน มาใช้รถเกียร์ออโต้กัน มากขึ้น เพราะขับง่าย ไม่ยุ่งย ากหล า ยขั้นตอน และวันนี้เราก็มีเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับข้ อควรระวังเกี่ยวกับการใช้รถเกียร์ออโต้ กับ 6 สิ่งที่คนใช้รถเกียร์ออโต้ ควรรู้ ไปดูกันว่าคุณนั้นควรรู้อะไรบ้าง

รถยนต์ หมายถึง ย านพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนที่ด้วยพลังงานอย่ างใดอย่ างหนึ่งและถ่ายทอ ดลงสู่ล้อ เพื่อพาผู้ขับ ผู้โดยสาร หรือสิ่งของ ไปยังจุดหมายปล า ยทาง

ปัจจุบัน รถยนต์โดยส่วน มากได้รับการออ กแบบอย่ างซับซ้อนในทางวิศวก ร ร ม และหลากหล า ยประเภท ต ามความเหมาะสมของการใช้งาน หรือใช้สำหรับงานเฉพาะกิจ ทั้งนี้เว้นแต่รถไฟ

เดี๋ยวนี้เชื่อว่ารถของคนรุ่นใหม่คงเป็นแบบเกียร์ออโต้กันหมดแล้ว เพราะใช้ง่าย ขับเคลื่อนตั ว ง่า ย แต่ด้วยความสะดวกสบายนี้ ทำให้คุณมองข้ามสิ่งละเอียดที่อยู่ใกล้ตัว คือ

1 ไม่ควรเข้าเกียร์พร้อมออ กกตัวโดยไม่ เ ห ยี ย บคันเร่ง

ถ้าคุณเป็นคนที่ออ กตัวเข้าเกียร์ โดยไม่เหยียบเบรค จะทำให้ชิ้รส่วรต่างๆเกิดการสึกหรอ และลดอ า ยุ ก า รใ ช้ งานลง

เพราะต ามหลักแล้วควร เหยียบเบรคก่อนที่จะใส่คันเร่ง เพื่อช่วยปป้องกันรถกระตุก และ อุ บั ติ เ ห ตุ ต่ า งๆ

2 ไม่ควรเข้าเกียร์ว่างก่อนที่รถจะหยุดสนิท

หล า ยคนมักเข้าใจว่าเป็นการประหยัดน้ำมัน แต่จริงๆแล้วการปล่อยรถให้เป็นเกียร์ว่างและไหลไป จะทำให้ระบบเกียร์ทั้งชุด สึกหรอและเสียได้

3 ไม่ควรเร่งเครื่องแรงๆ ก่อนจะออ กตัว

คนที่ชอบวอร์มเครื่องหรือเร่งเครื่องก่อนออ กตัว ระวังจะได้นำรถเข้าอู่บ่อยๆเพราะการทำแบบนี้ จะทำให้ชุดเกียร์ถูกกระ ช า ก ส่ งผลให้ชุดเพลาขับเคลื่อนย า งรองแท่นเครื่องยนต์และเกียร์เสื่อมสภาพเร็ว

4 ไม่ควรแตะคันเร่งจนมิด เวลาที่จะแซง

รถเกียร์ออโต้ทั้งหล า ยเวลาคิดจะแซงใครอ ย่ า เ ห ยี ย บ คันเร่งให้มิด เพราะการทำแบบนี้จะทำให้ชุดเกียร์รถของเราพังได้ง่าย และเป็นการลดอ า ยุ ก า ร ใช้งานของเกียร์ให้สั้นลง เพราะถึงแม้ระบบเกียร์ออโต้จะถูกออ กแบบมาให้ใช้งานใน

กรณีที่ต้องเร่งแซงอ ย่ า ง ฉั บ พ ลั น เวลาที่เราเร่งเครื่องแรงชุด ฟั น เฟืองต่างๆ ในเกียร์ก็จะหมุนด้วยความเร็วสูง เกิดการเ สี ย ด สี และมีความร้อนสะสมมากกว่าปกติ

ทำให้เกิดการสึกหรอเร็วขึ้น ดังนั้นเวลาที่จะแซง ควรรอจังหวะที่รถสวนไม่มี ถนนโล่ง แล้วใช้วิธีเร่งเครื่องในคาวมเร็วที่เหมาะสม แบบที่ไม่ต้องเหยียบจนมิด จะช่วยถนอมชุดเกียร์ได้ดีกว่า

5 ไม่ควรเข้าเกียร์ ( P ) ขณะที่ติดไฟแดง

เกียร์ P ควรใช้ตอนที่ดับเครื่องยนต์รถ หรือจอ ดสนิทในลานจอ ดรถเท่านั้น ไม่ควรเข้าเกียร์ P ขณะที่ติดไฟแดง ซึ่งตอนที่เรากำลังจอ ดรถติดไฟแดง ไม่ใช่เวลาที่เหมาะจะใช้เกียร์ P

เพราะหากเกิดเ ห ตุ ฉุ ก เ ฉิ น เช่น มีคน มาชนท้ายรถของเรา จะทำให้รถเราฝืด ขยับย า ก และส่ งผลให้ชุดเกียร์ของรถนั้นเกิดความเสียห า ย

6 ไม่ควรเดินหน้า-ถอยหลัง ในขณะที่รถยังจอ ดไม่สนิท

เวลาเปลี่ยนเกียร์ โดยรถยังหยุดไม่สนิท เช่นใส่เกียร์ R ตอนที่รถยังไหลไปข้างหน้า จะทำให้ชุดเครื่องภายในถูกกระช ากกลับทิศทางการหมุนอ ย่ า ง รวดเร็วเกินไปจะยิ่งเป็นการลดอ า ยุ ก า ร ใช้งานของเกียร์ลง

ลองสำรวจตัวเองดูนะคะว่าเป็นพฤติก ร ร มที่เราทำอยู่หรือเปล่า เพราะถ้าสำรวจแล้วว่ามี ควรปรับเปลี่ยนด่วนๆเลยค่ะ เพื่อความ ป ล อ ด ภั ย และยื ด อ า ยุการใช้งานของรถด้วย

ที่มา krustory, th.wikipedia.org